Sananda via John Smallman, 25 december, 2016

Jesus Sananda

Sananda

via John Smallman

25 december, 2016

 

På årsdagen för min födelse är det alltid en stor glädje att få se att så många firar den. När vi kraftfullt går framåt mot ögonblicket för mänsklighetens uppvaknande, är firande en ytterst lämplig aktivitet att ta del i. Det kommer att bli fantastiskt för er alla att vakna upp. Under en lång tid har ni bett för och hoppats på detta och nu när det är nära förestående, får festligheter er i rätt stämningsläge för att kunna acceptera de under som erbjuds er och när ni accepterar dem kommer detta att bringa er stor glädje. Vår gudomliga Källa har planerat ett synnerligen härligt välkomnande för er alla, ett välkomnande som vi här i de andliga rikena ännu inte har någon kännedom om, förutom att det kommer att bli fullkomligt häpnadsväckande för alla som närvarar.

När tiden upphör och alla förflyttar sig till en fullständigt medveten uppmärksamhet på NUET, så kommer allting som inte har befunnit sig i fullständig harmoni med Guds Vilja, allting som är overkligt, att vara bortblåst som om det aldrig hade existerat, vilket det naturligtvis aldrig har gjort. Ögonblicket som är nu, det enhetliga och enda tillståndet av Närvaro, sammanför allt medvetande som Ett och samtidigt flera, utan någon kvardröjande känsla eller förnimmelse av separation vilket, under eonerna, ni har kommit att anse och acceptera som den normala tillvaron.

Det enda som existerar är Ett och alla kommer nu att vara medvetna om detta tillstånd, även fastän de samtidigt kan uppleva individualitet och gemenskap. Det som är en fullkomlig och obegriplig paradox för förkroppsligade människor kommer att fylla er med oändlig glädje. Ni blir uppfyllda, i ordets mest fullkomliga bemärkelse, när obeskrivlig frid, förnöjsamhet, tillfredsställelse och Kärlek i Sitt mest fullständiga tillstånd, som Sin fullkomliga och livskraftiga livsprincip, blir er eviga och oföränderliga upplevelse.

Ni är och kommer alltid att vara, Guds älskade barn. Ni är fria, för Kärleken befaller inte, kräver inte, berövar inte, kontrollerar inte, den TILLÅTER! Gud är Kärlek, och det är även ni, därför är ni fria, fria att acceptera det som Gud erbjuder er, eller att tacka nej till det. Ni skapades som fria och ni förblir för evigt fria. Ni valde att få uppleva begränsningen förkroppsligad som människa, i en liten och hårt begränsad mänsklig kropp med en tydligt definierad och därför begränsad livslängd. Men i sanning är ni fria, ni har alltid varit fria och ni kommer alltid att förbli fria, för er Källa, Gud, den Högsta Intelligensen, Allt Som Är, skapade er fria och därför förblir ni för evigt Fria! Kroppen, denna form kommer att dö, brytas ner och försvinna, men ni finns i evighet.

Det finns ingenting att frukta, för rädslan är overklig, liksom era kroppar kommer den att brytas ner. Men ni kan vårda den, genom att fokusera på era kroppar och deras nära förestående upplösning. Kroppar är inte bestående, de är inte menade att vara bestående, de skapades för att låta er få uppleva separationens begränsning och försvinna, under tiden som ni fick lära er att ni var och alltid kommer att vara obegränsade varelser utan behov av begränsande former. Som Kärlek har ni obegränsad potential att skapa olika tillfällen att få uttrycka era skapande förmågor. Ett av era val var begränsning. Nu har kollektivet – det som är Ett, av vilket ni, var och en av er utan undantag, är viktiga aspekter och utan vilka Gud skulle vara ofullständig – valt att lägga begränsningen åt sidan och vakna upp från denna galna dröm, som så länge skenbart har krossat och undertryckt er.

Tiden för ert kollektiva uppvaknande är NU! Men naturligtvis valde ni som människor att engagera er i och bli begränsade av tiden, som själv är ett overkligt koncept inom illusionen. Nu befinner ni er i processen att avfärda och upplösa tiden och med den även den illusion av vilken tiden är en betydande och synnerligen begränsande aspekt.

Friheten är er, ni behöver bara göra anspråk på den. Den blir aldrig framtvingad eller pådyvlad, för då skulle den inte vara frihet. Detta är ett koncept som är mycket svårt för er att förstå medan ni förblir förkroppsligade som en människa, för att vara mänsklig är att vara begränsad och att acceptera begränsandet. Men ni är inte människor, ni är gudomliga varelser, oändliga och obegränsade så som ni blev skapade och ingenting kan hålla tillbaka eller inskränka er på något sätt när ni väl väljer att vara obegränsade.

Detta val har nu gjorts och därför är ert uppvaknande säkerställt. Er Fader inväntar ert uppvaknande med glädjefylld entusiasm för Han har saknat er glädjefyllda entusiasm över att få skapa jämte Honom.

Fastän illusionen och er tillvaro inom den är och alltid har varit overklig, illusorisk, så har ert val att få uppleva detta tillstånd ständigt blivit gudomligt respekterat. Sovande och drömmande inom illusionen berövade ni er själva den Glädje som är Kärlek, som är Livet, som är Källan och er Fader var medveten om er djupa otillfredsställelse med de gränser som ni hade pådyvlat er själva. Han har ständigt önskat att ni skulle vakna upp, men Han har aldrig krävt att ni ska vakna. I Sin oändliga Vishet har Han ständigt vetat att ni kommer att välja att vakna, för allt slag av begränsning är fullkomligt olämpligt för gudomliga varelser. Därför vet han att ert uppvaknande är oundvikligt och på grund av att tiden är overklig – en torftig aspekt av illusionen – att det redan har skett, men i ögonblicket efter att det kollektiva beslutet togs att få uppleva overklighet.

Illusionen är overklig, den blev aldrig konstruerad, den blev bara tillfälligt föreställd och sedan blev idéen ögonblickligen avfärdad och upplöstes till den intighet därifrån den hade föreställts, utan att lämna det minsta spår efter sig. Men er tankekraft är enorm och därför föreföll den uppstå och ni valde att få uppleva den. Guds Kärlek för er är total och därför, medan han observerade ert obehag att vara bedövade inom illusionen, valde Han att inte överskugga ert val att få uppleva detta tillstånd, medveten om, vilket Han var, eftersom han är Allvetande, att er fullständiga frihet längtade efter och behövde denna upplevelse, för att bekräfta för er att endast Gud existerar.

Nu tar denna medvetenhet om denna kunskap er ut ur drömmen och hem till Verkligheten, där ni har er eviga existens inom Guds eviga Närvaros strålande Ljus. Det är varför ni borde glädja er och fira, för ni är i färd med att åter en gång få känna och uppleva den gudomliga Verklighet som är Ni och er Fader i er eviga och oändliga kärleksfulla omfamning, där allting som kan finnas till existerar.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

Sananda via John Smallman, December 25th

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...