Sananda via Pamela Kribbe 27 augusti, 2017

Sananda

via Pamela Kribbe

27 augusti, 2017

Kära Vänner, jag är Jeshua.

Jag kommer för att påminna er om vilka ni är, om er styrka och er storhet. Ni är en outtröttlig Ljuskälla, som ständigt blir uppfriskad, som växer och utvidgar sig; ett sprudlande flöde av gudomlig energi. Jag vill fylla er med denna energi och jag ber er att ni ska låta denna energi fullt flöda in i ert sinne, er kropp, hela ert liv, så att er själs energi kan uttrycka sig själv här på Jorden.

Jag vädjar till er att ni ska släppa taget om gamla och falska bilder gällande ovärdighet. Jag vill idag tala till er om självförtroende och självbemäktigande; om att stå upp och tro på den eld som ni bär inom er. Denna eld är ert Ljus; den vill lysa klart här och nu. Men var och en av er har tagit in så mycket falsk information gällande vilka ni är och vilka ni borde vara, att det har förekommit ett försvagande av er andliga kraft och er originalitet, er unikhet.

Vid denna tid av mänsklighetens evolution, håller nya andliga krafter på att befrias och detta kan endast fullständigt och i sanning ske genom de människor som just nu befolkar Jorden. En ny tid och energi står i färd med att födas genom er och den kan endast stiga fram på ett djupt rotat sätt ifall ni fullständigt kan omfamna ert eget värde.

Män och kvinnor har bådadera blivit missledda av samhället, i och med dess traditioner och utbildnings-processer, så att bilderna på synd, skam och skuld fortsätter hålla sig fast och leva inom er alla. Livet framställs som en kamp för att bevisa att ni själva duger och en strid för att överleva. Inom den traditionen framställs en mycket begränsad form av manlig energi som nödvändig, och denna position vilar huvudsakligen på en instabil grund av rädsla och ett kontrollbehov.

Denna form av maskulin energi har under århundraden även dominerat andligheten. Kristen andlighet har blivit mansdominerad genom Kyrkan och har sålunda förlorat sin förbindelse med ursprunget. Ni är här för att återställa Kristus-energin med sitt ursprung; att återställa det levande hjärtat inom er själva samt att frambringa det och vidarebefordra det till andra.

Jag betraktar er som mina bröder och systrar. Ni är mig så kära och det som gör mig mest av allt ledsen är att se hur ni förminskar och ringaktar er själva; hur nedstämda ni känner er gällande vilka ni är. Bilderna av synd, skam och skuld bedrar er alla. Låt oss se på hur dessa bilder spelar en roll både i männens och kvinnornas liv.

Hos männen präntas dessa bilder in i dem under deras fostran i de tidiga pojkåren, genom den betoning som placeras på prestation och tävlan, samt på att särskilja sig från andra; på att förmå stå på sig och vara tuff och visa sin maskulinitet. Känslighet och feminina egenskaper, såsom förmågan att ta kontakt och visa empati för andra, avfärdas som varande omanliga, såsom egenskaper som inte hör till en man.

Hos kvinnorna läggs tyngdpunkten på att inte utmärka sig själv, utan snarare på empati med andra och att vara redo att tjäna andra; här betonas den omhändertagande och givande egenskapen.

Dessa två rollmodeller påverkar fortfarande det manliga och kvinnliga psyket och de visar på falska bilder. En kvinna förväntas finna sitt verkliga värde i givandet av sig själv och i sin empati, samt att ta hand om andra. Därmed förlorar hon sin egen styrka och förmågan att stå upp för sig själv, samt att behålla sin ståndpunkt och tydligt finna sig en position i världen.

Men det är endast på grundvalen av att kvinnan förmår återta sin självständighet, sin frihet och sitt oberoende i världen, som den kvinnliga energin kan flöda till sin sanna kraft. Om denna grundval gällande självständighet saknas, försvagas kvinnorna och de kan inte inta sin position och sin makt i världen, vilken borde tillhöra dem. Den traditionella rollmodellen för kvinnor döljer deras skarpa sinne och äventyrlighet.

Hos männen är det på ett sätt tvärtom; under loppet av sin uppväxt åtskiljs de ofta från sina hjärtan, sin känslighet och sitt behov av att vara omhändertagande, att ge kärlek samt att vara beskyddande. De måste utmärka sig själva och är tvingade till en oundviklig ensamhet, isolering och känslan av att vara vilse, vilket ställer dem på sidan av helheten. Tidvis förlorar de verkligen sin känslighet och vågar inte överlämna sig själva till emotionsflöde, känslor och den kärlek som också med all säkerhet finns närvarande i deras hjärtan.

Det förekommer en önskan i den manliga själen att också få förkroppsliga den feminina naturen, som redan är en inneboende del av deras själ, men männen tenderar att projicera denna önskan utanför sig själva, på kvinnorna. Kvinnor tenderar också att projicera sin önskan om makt och urskiljning på männen. Men ifall bägge könen inte kan finna dessa egenskaper inom sig själva, uppstår en smärtsam relation mellan män och kvinnor. De känner behovet av varandra, men samtidigt förekommer där en konflikt, för beroende är aldrig en god grund för en verkligt kärleksfull relation. Bägge könen behöver upprätta en inre förbindelse med sina egna manliga och kvinnliga krafter. Dessa energier hör ihop; de är som en spiral som har lindat sig om sig själv. Endast tillsammans kan de växa och frodas.

Vad händer med självförtroendet hos män och kvinnor när de måste leva upp till det som i verkligheten är sådana en-dimensionella stereotyper av manlighet och kvinnlighet? Mannen utvecklar ofta en persona eller falskt ego som han måste visa upp för världen, för att han känner att han måste bevisa sin egen duglighet, han måste prestera och vara en handlingens man.

Kvinnan utvecklar också en persona, för hon måste vara charmerande, trevlig, hjälpsam och givande. När bägge könen försöker visa den andra sidan av sig själva, uppstår ofta känslor av skuld, skam, av att inte vara tillräckligt bra eller det motsatta: av att vara självförhärligande och arrogant. Se till exempel på hatet inom er historia som en reaktion på homosexualitet.

Män som uppenbart har lagt fram sin feminina sida och visat att de har haft glädje av det, har ansetts vara ett sammandrag av demoralisering. Man har överskridit de gränser som var menade att förbli intakta. Och varför blev det så? Tydligen var det nödvändigt att placera män och kvinnor i trånga boxar för att kunna trycka ner deras sanna spirituella kraft och unika styrka, för dessa stereotyper har alla fått levas ut mot bakgrunden av en energi av dominans och makt.

Ni alla har varit tvungna att hantera denna nertryckande energi, ibland som offer och tidvis som förövare, så ni kan undra varför denna attityd har uppstått. Ni kan se på situationen på följande sätt: det kreativa äventyret på Jorden, hela cykeln av liv och ännu fler liv, är en ofantlig tillväxtprocess. Det är en lång resa på vilken ni har fått uppleva ytterligheterna av vad ni kan kalla ”dualitet” i formernas värld: ljus och mörker, förening och separation, manligt och kvinnligt.

Ni har rest långt Hemifrån och detta är inte helt utan betydelse. Denna upplevelse har ett stort värde och framkallar en djup rikedom i varje själ som tar del. Men det innebär också att ni har gått ner till sfärerna av rädsla, övergivenhet och glömska gällande ert sanna själv. Jag är här för att påminna er om vilka ni är inom denna nedstigning till mörkret samt av er upplevelse av bägge sidor inom energierna av makt och dominans: offret samt förövaren.

Nu pågår ett ögonblick inom Jordens livscykel då det är dags att återvända till en större jämvikt, till större balans, så jag kallar er till att minnas vilka ni är. Ni kom från en källa av outsläckligt Ljus; ett ljus som är så fridfullt, ändå flödande och dynamiskt, och med upplevelser och utforskande. Det förekom ingen alltomkännande gud, ingen dominerande härskare som bestämde över ert liv, utan ett fullständigt fritt flöde av Ljus som uppenbarar sig självt både inom de manliga och de kvinnliga energierna, samt i de olika livsformer som samtliga passar ihop på ett underbart sätt. Känn återigen den ursprungliga förbindelsen mellan energierna, det kvinnliga och det manligas dans.

Den kvinnliga kraften handlar om förbindelse och förenande, den sammanför energierna. Den kvinnliga energin öppnas upp utåt ifrån hjärtat och tar emot med kärlek och varsam mjukhet. På vissa sätt bär den kvinnliga energin upp hela universum. Den är källan till förenandet av Enhet. Känn kraften inom denna energi. Hon finns närvarande i alla variationer som ni kan se runtomkring er; människorna, djuren, växterna. Den Enda strömmar igenom allting; modern, gudinnan, den förenande och sammanhållande energin.

Den manliga kraften handlar om urskiljning och kreativitet på ett annat sätt; den skapar individer. I er själ är ni förenade, ett med varandra och ändå är du som en individuell varelse också utmärkande, olika, unik – en i sitt slag. Alltigenom hela stora Universum finns det inget och ingen som är exakt som du. Vilket mirakel! Kan du, tillika med att uppleva dig själv inom den Enda, den källa varifrån du härstammar, också tillåta dig själv att vara av ”det andra”, en fullständigt unik magi av att vara du? Känn det, fastän du inte kan uttrycka det med ord – det är den som är ”du” inom dig. Detta är den kreativa kraften hos den manliga energin.

Den största glädjen i skapelsen är då den Enda möter sig själv genom den Andra. Om ni lever i en manlig kropp kan ni förundra er över en kvinna, hennes utseende, hennes skönhet, den tillgång hon har till vissa energier, den förenande kraften hos henne. Som kvinna kan ni förundra er över och njuta av en man; hans kropp, hans styrka, den beskyddande egenskapen som kan stråla ut från honom. Spelet mellan manligt och kvinnligt blir en glädje och en källa till kreativitet när bägge könen naturligt kan omfamna sin egen styrka och sitt värde.

Bägge är en del av ett och samma Ljus, för evigt förenade med varandra. Men samtidigt finns där en skillnad som gör allting spännande och äventyrligt; en resa av utforskande, fylld med potentiella upplevelser som fördjupar och berikar er. Det är löftet i spelet mellan det manliga och det kvinnliga.

Idag talar vi i synnerhet om den manliga energin, och jag vill säga något mer gällande det. I det traditionella sättet att tänka är det ofta fallet att egot framställs som något som är dåligt och behöver överträffas. Med all säkerhet såg man i det förflutna uppstigandet uppåt till det himmelska som det idealiska inom sann spiritualitet. Men vad är sann spiritualitet? Det är inte bara förbindelsen, samhörigheten, enheten som är centralt för spiritualitet, utan också förmågan att särskilja era unika krafter av att vara en ”jag”.

Att låta era unika krafter flöda och frodas är lika viktigt som att förena er, och detta ger er en jordisk, manifesterande form till Ljuset i er själ. Det är specifikt för denna utmärkande styrka att ni har behovet av ett ego. Men i och med det menar jag inte egot som det har blivit representerat inom den maskulina traditionen. Inte ett tufft och förhärdat ego, som önskar utmärka sig självt på bekostnad av alla och allting, som önskar samla ihop makt, som önskar härska över andra, eller över livet. Denna åsikt är i sig själv en falsk bild av vad egot är. I sin sanna form är egot en fokuseringspunkt, en prisma, för ert väsentliga varande av ert jag, er unika kraft. Det behöver finnas där och det är väldigt speciellt och en oersättlig del av skapelsen, likt en pusselbit som är er bit i den stora helheten.

Omfamna denna kraft! Säg ”ja” till den! Svara an på den med glädje gällande vilka ni är; ni är oersättliga. Och när ni står upp i er sanna styrka, behöver ni inte omvandla ert ego, er personlighet och lämna det bakom er; ni behöver inte förneka någonting inom er själva. Tvärtom, ni blir vilka ni i sanning är. Ljuset inom er själ stiger fullständigt ner till era samtliga celler, kroppen, ert hela varande av en människa. Allt som hör till er blir upplyst av detta Ljus. Då kan ni säga ”ja” till er själv – er hela mänsklighet tillåts vara – och ert unika själv strömmar in i allt som ni är och vad ni gör. Ni behöver inte gömma er mänsklighet, ni behöver inte skämmas för den.

Föreställ dig hur Ljuset skiner fram från sin källa igenom dig. Låt Ljuset strömma neråt igenom kronchakrat och sedan genom hela din gestalt. Det är ett vitt och universellt Ljus, kärleksfullt och mjukt. Det flödar genom allt liv och också igenom dig. För just dig, behöver Ljuset en unik utstrålning, en specifik ton, ett särskilt ljud.

Blicka inåt för ett ögonblick och kanhända kan du se vissa färger, eller bara få en specifik känsla; känn sedan efter djupt inombords: ”Detta är jag; detta är mysteriet gällande mig”. Du finns här för att få ta emot detta mysterium och ingen annan kan göra det, bara du. Låt det strömma genom din kropp, genom buken, benen och fötterna. Detta är integrationen, sammansmältningen av det manliga och det kvinnliga inom dig.

Känn dig välkommen på Jorden och njut av den du är. Skäms inte och känn dig inte skyldig. Släpp gamla bilder gällande syndighet. Ingen är betjänt av dem, inte du och inte världen. Låt flamman brinna och låt Ljuset stråla ut! Detta är min djupaste önskan; och min djupaste önskan är att du ska ställa dig upp i din egen styrka, på dina egna bägge fötter. Låt Kristus-energins frö blomstra inom dig och var inte beroende av någon annan.

Jag hälsar er alla, i jämlikhet och i djup glädje.

Jeshua.

 

Translation by Maria Baes and Frank Tehan

 

 

© Pamela Kribbe  www.jeshua.net

 

http://www.jeshua.net/mornings/mornings20.htm

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...