Sananda via Sal Rachele, 28 juni

Jesus Sananda

Sananda, 28 juni 2016
via Sal Rachele
Den Fysiska Kroppens Illusion och Verklighet

Frågeställare: Sananda, jag är förvirrad. I ”En Kurs i Mirakler” säger ni att kroppen är en illusion, och i själva verket går ni ännu längre och konstaterar att den är konstruerad med avsikten att fungera som ett hinder för varseblivning. Sedan hör jag en annan lärare säga att kroppen är en del av Gud och kan höjas till ett odödligt tillstånd. Kan ni förtydliga detta?

Sananda: Kära älskade, båda uppfattningarna är giltiga, beroende på era definitioner av illusioner och verklighet. Låt mig förklara.

Kroppen är ett verktyg eller ett instrument som används för att uppfatta den tredje-dimensionella verkligheten, precis som en dator är ett verktyg som används för kommunikation. Kroppen är verklig i den meningen att den är en del av hela skapelsen. Den är emellertid illusorisk i den meningen att den inte har någon ande eller själ bortsett från den som bebor den.

Kroppen har en inbyggd intelligens men den måste aktiveras av en ande eller själ, precis som en dator är oanvändbar om den inte har programvara och en operatör. Kroppen har inget liv bortsett från det liv som Gud har gett den i form av en intelligent varelse (själ) eller intelligent energi (ande). Man kan säga att den är neutral, varken god eller ond. Datorn är neutral och kan användas konstruktivt eller destruktivt, beroende på medvetandet hos användaren.

Jag måste klargöra några av de uppgifter som presenteras i ”En Kurs i Mirakler”. När jag sa att kroppen var en illusion, syftade jag på den roll som den fått av dem som har glömt att de är eviga andliga varelser, som bara varseblir den yttre världen genom kroppens lins. Själarna jag syftade på i Kursen har strävat efter att ge kroppen ett eget liv, och de tror att de är föremål för kroppens diktat, särskilt när den blir sjuk.

Det finns ingen kraft i kroppen som motsätter sig viljan hos själen som bebor den. Kroppen svarar helt enkelt på något inom själens medvetande. Det var detta jag försökte förmedla. När jag sa att kroppen gjordes för att begränsa vetskapen om Gud, hänvisade jag till dem som försöker använda kroppen för att motivera att Gud inte existerar, eller att Gud vill att hans barn ska lida. Innerst inne har dessa själar ett vagt minne av att ha varit ett med Gud i början och sedan lidit av separationen in i lägre densitet. För att utplåna detta smärtsamma minne av nedstigningen in i mörker, försöker sådana själar använda kroppen för att dölja vad som ligger under – ett plågat och ensamt sinne, som känner sig berövad på sin Skapare.

Sådana själar kommer att fly in i njutningen och smärtan av dualitet, använda kroppen i ett gagnlöst försök att tillfredsställa en inre längtan. De utsätter kroppen för perversa njutningar, droger, åkattraktioner, fåfänga och andra medel för att täcka över den underliggande sorgen.

Kroppen består av en energimatris, eller geometriskt mönster av elektromagnetiskt flöde, och denna matris styrs av sinnet och känslorna. När en själ har renat sitt medvetande tillräckligt, kan den själen modifiera den fysiska kroppen till att ta på sig nästan vilka egenskaper som helst, från den själens medvetande. Kroppen blir därför en förlängning av själen, och då den själen ansluter sig till Guds kraft och närvaro, utstrålar kroppen Guds kärleksfulla närvaro. Så genom att utvidga Guds närvaro utåt i det materiella planet, blir kroppen fylld med den Heliga Anden och blir renad och upphöjd, och blir likt den Heliga Anden ett odödligt, lysande exempel på perfektion som manifesteras.

Det är inte nödvändigt att lovsjunga kroppen eller ens se den som en del av Gud för att den ska bli upphöjd. Det är dock nödvändigt att avlägsna allt dömande från sinnet, av den heliga Guds Son. Ingenting kroppen gör eller representerar kan dömas på något sätt om man skall stiga upp till perfektion medan man samtidigt är i fysisk form. Kroppen är den Ende Sanne Gudens levande tempel. Detta enkla faktum tar er bortom köttets frestelser och in i en helig förening med andra förkroppsligade själar.

Jag menade aldrig att ni skulle tro att fysisk kärlek är orätt eller syndig. Liksom allt annat i den materiella världen så är det dyrkandet av det materiella, som ett sätt att fly behovet av att rena och gå inombords, som är problemet, inte kroppen i sig eller dess förmåga att känna njutning. Att fästa sig vid materiell njutning föder smärta och lidande, eftersom när man fäster sig vid fysisk njutning, glömmer man sin anslutning till Allt Som Är. Att se Guds Närvaro i den materiella världen, och se denna samma Perfektion inom Jaget och andra, gör slut på separation mellan er och Guds Söner. Varje relation blir då Gud som relaterar till Gud, och varje uttryck av kärlek blir maximal, inklusive uttryck av fysisk njutning.

Denna värld ni lever i kan vara ett paradis eller ett fängelse, beroende på er uppfattning om den. Varje nivå eller dimension har en varseblivnings-mekanism. Kroppen är den primära varseblivnings-mekanismen för den tredje dimensionen. Sinnet och fantasin är varseblivnings-mekanismerna för den fjärde dimensionen. Det älskande hjärtat och kristalljuskroppen är varseblivnings-mekanismerna för den femte dimensionen. Varje nivå av varande har sina metoder för varseblivning och själsupplevelse. Kroppen underlättar det upplevandet i den här världen. Kvaliteten på upplevelsen beror på själens medvetandetillstånd.

Kroppen kan tyckas vara en illusion när man utvecklas till högre dimensioner, precis som en dröm verkar vara en illusion när man vaknar. Men inom drömmarnas dimension verkar de vara alldeles verkliga. Inom denna värld verkar kroppen vara alldeles verklig, och det gagnar inte de flesta själar att leva sina liv som om den fysiska formen är en illusion. Ära och respekt för den levande Gudens heliga tempel, säkerställer att Gud kan kommunicera tydligt och glädjefyllt genom er farkost.

Kroppen har en intelligent design. För att uttrycka sig i den fysiska dimensionen, skapade Skaparen det mest utsökta perceptionsinstrument. Uttalanden, vare sig i en bok som kanaliseras från mig eller någon annan referens, som påstår att kroppen inte är av Gud, måste därför vara felaktiga. Kanske en översättning eller två inte kom igenom intakt. Kanske en passage tolkades felaktigt. En Kurs i Mirakler är en vacker undervisning i hur man övervinner skuld och synd, genom att inse att de vistas i sinnet hos betraktaren. Kursen påminner oss ständigt om att vi är en produkt av en Kärleksfull Gud och att vår oskuld är etablerad för evigt. Kursen lär oss att fokusera på Gud Inombords och ta bort vårt starka engagemang vid materiell form.

Det är sanningen inombords som är det viktiga, inte själva orden. Ord kan bara peka på vad som är bortom dem. Använd orden för att gå bortom idéer och beskrivningar till den eviga Närvaron som vistas i ert heliga sinne och hjärta. Låt Närvaron bringa frid till er värld. Låt varje fysisk kropp vara ett instrument för den friden. Låt varje själ uppleva den friden. Min frid ger jag er denna dag. Jag är Sananda, för alltid i Ljuset av den Evige.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...