Saul – Nu är det dags att släppa ALLA självtvivel och negativa självfördömanden, via John Smallman, 30 november, 2021

 

Saul – Nu är det dags att släppa ALLA självtvivel och negativa självfördömanden.

2021-11-30 av John Smallman

 

Det finns bara den Enda. Ni vet alla det, men när människor lever ett liv i kroppar, har de flesta glömt det, och ni har därför förlorat er medvetenhet om er gudomliga natur som Ett med Källan. Ni tror att det finns en Varelse av oändlig Kärlek och Visdom, att det finns andliga riken bortom det fysiska, och ni ber till och hedrar dem i de vidsträckta rikena, som ni oftast tror är mycket mer andligt utvecklade än ni själva. Men hur kan det vara så? Ni är alla perfekta gudomliga varelser, skapade i oändlig Kärlek och Visdom av Källan, och därför är ni ALLA perfekta, precis som ni skapades. Det har aldrig förändrats, det kan inte förändras eftersom det Gud skapar är för evigt perfekt och helt oföränderligt.

Nu är det dags att släppa ALLA självtvivel och negativa självfördömanden, och acceptera er själva fullt ut och totalt, precis så som Källan gör. Er egen brist på självacceptans är slöjan eller manteln som håller er sanna natur dold för er, borttagen från ert fält av medveten medvetenhet. Låt det försvinna i det här ögonblicket, när ni läser eller lyssnar på detta kärleksfulla budskap om ert motstånd till att ära och älska er själva, lika helt och totalt som Gud gör. Detta motstånd till att acceptera, hedra och älska er själva – och det är ett individuellt och helt ett eget val, som ni var och en har gjort – men det tjänar varken er eller Moder/Fader/Gud. Det skulle vanära Båda om er dröm var verklig, men det är den inte. Att vanära eller förolämpa är från drömmen, det är overkligt/illusoriskt och är därför omöjligt. Så slappna av i Kärleken och börja känna er själva som Källan gör – lysande Varelser som evigt utstrålar Ljuset som är Allt.

Varför är ni på Jorden nu, som människor i dessa tumultartade tider med kaos och förvirring, om ni är gudomliga Varelser som utstrålar Källans oändliga Ljus? Varför utstrålar ni inte den Kärleken med oändlig energi och kraft från de andliga världarna? Det beror på att ni alla med oändlig kärlek och visdom valde att inkarnera och massivt hjälpa till i mänsklighetens kollektiva uppvaknandeprocess, genom att bara vara era kärleksfulla jag, och dela och expandera den kärlek ni är till alla som ni samverkar med – en eller miljoner – på alla sätt ni kan. Genom att göra just det – och i sanning göra just det, är ett mirakel av ofattbara proportioner – att vara er själva, omaskerade och helt öppna, gör att människor blir medvetna om vad kärlek är, att det är allt som finns. Att bli medveten om detta, att veta detta, är att vakna.

Ni valde att inkarnera nu på grund av er intensiva kärlek till mänskligheten, även om ni också visste att ni skulle gömma er för er själva, genom glömskan och omedvetenheten som är viktiga aspekter av drömmen som ni gick in i, kunskapen om vilka ni verkligen är. Ni visste att det skulle orsaka er lidande, kanske helt otänkbart lidande, och ändå inkarnerade ni! Det är kärlek, det är de ni är! Acceptera och ära er själva därför. Att göra det är er plikt och ert mänskliga syfte, för genom att göra det accepterar och hedrar ni alla andra, visar dem vilka de verkligen är och pushar dem till medvetenhet. Det ni inkarnerade för att göra kan ingen annan göra, och er närvaro på Jorden i detta ögonblick, i den kollektiva uppvaknandeprocessen är absolut nödvändig.

Ja, ni har alla tvivel om er värdighet, er helighet och er lysande utstrålning, eftersom era egon nästan kontinuerligt drar er uppmärksamhet till era mänskliga brister. En viktig aspekt av den overkliga miljön i kroppar, är att ni inom er placerar en känsla av otillräcklighet och obetydlighet, i jämförelse med storheten i Universum där ni lever. Man gör detta eftersom syftet är att vilseleda och förvirra er genom att hålla er i rädsla, och på så sätt bibehålla eller till och med stärka sitt grepp om er genom att bekräfta för er, genom era tvivel och negativa självfördömanden, verkligheten av denna overklighet där era liv tycks vara tillfälliga, kortlivade och med ständig risk att avslutas. Och naturligtvis är de kortlivade, eftersom ni snart kommer att vakna till glädjen i Verkligheten. Och era egon fruktar det intensivt.

Det är därför ni behöver avsätta tid dagligen för att gå inom er, djupt inom er och bortom era egons overkliga sfär, till era inre heliga helgedomar, där Kärleken bor permanent och väntar på att ni ska bjuda in Den i era hjärtan, för att omfamna, trösta och försäkra er om er sanna och oföränderliga natur av Ett med Källan. Att ta emot denna mest kärleksfulla försäkran, ger er den styrka ni behöver som fysiska varelser för att acceptera, dela och expandera den Kärlek ni är till alla ni interagerar med, utan att bli förvirrade och desorienterade av era egons försök att undergräva er vetskap om vilka ni verkligen är.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Maggan

You may also like...