Saul via John Smallman, 22 juli 2023

 

Saul via John Smallman

22 juli 2023

Att Vara Levande är att Vara Kärlek

Här i de icke-fysiska sfärerna, där vi känner oss själva som Kärlek, som Verkligheten, ser vi med förtjusning på då mänsklighetens kollektiva uppvaknandeprocess fortsätter att för er avslöja, att ni även i er illusoriska omedvetenhet har en djup känsla eller vetande om att ni också är Kärlek, och bara Kärlek, och detta djupt outtryckbara vetande vägleder er i varje ögonblick. Även om ni verkar leva i en smärtsamt hjärtlös och kärlekslös värld, där hård dömande jämförelse och tävling förefaller vara det som driver motivation inom så många, så håller ni på att vakna upp. Och ni börjar bli medvetna om att den enda kloka och meningsfulla vägen framåt för mänskligheten går genom kärleksfull acceptans av varandra, och vilja att lyssna på varandra, så att ni verkligen kan börja förstå och hedra det under som var och en av er, varje människa visar och uttrycker genom att bara vara.

Detta är ett absolut fantastiskt under för oss att beskåda. Det visar oss mycket tydligt Kärlekens Kraft, då den varsamt och mycket vackert påpekar för er och – var och en av er individuellt, på grund av er djupt ingrodda känsla av separation från varandra – lyser upp er väg framåt mot ert uppvaknande. Ofta följer ni den vägledningen som i trans, undrande varför ni tänker och uppför er på det sättet i detta ögonblick. Men ändå, djupt inom er, känner ni att ni är gudomligt vägledda, så ni kommer till att lita på att denna till synes osäkerhet som ni upplever, i alla fall kommer att starkt hjälpa er att hantera vilka personliga problem som än dyker upp för er. Och alla som för närvarande är inkarnerade utsätts för krävande eller smärtsamma personliga frågor, frågor som måste lösas så att ni kan vakna upp. Och er framgång med detta är gudomligt garanterad, eftersom ni är Ett med Källan, vilken stöttar er i varje ögonblick, därför är inget annat resultat ens avlägset möjligt.

Det gläder oss också nu att se hur många av er som verkligen accepterar den gudomliga och oföränderliga Sanningen om er Enhet med Källan, även om det i era mänskliga liv mestadels inte finns uppenbara bevis för det. Allt handlar om Tillit – total Tillit till Gud – och dagligen börjar fler och fler av er att till fullo Lita på Guds oändliga Kärlek till er, och blir medvetna om att bara Gud är Verklig och att ni var och en verkligen, i varje ögonblick, är Ett i Förening med Henne. Detta är magnifika tecken på ert kollektiva uppvaknande, även då världen omkring er dagligen förefaller bryta ut i mer kaos och förvirring, kaos och förvirring som kommer att gå över, då ni rör er in i ett permanent tillstånd av Kärlek, av Frid och Salighet, det sanna, eviga och oföränderliga tillstånd i vilket ni skapades, och vilket ni sedan återigen fullt ut kommer att få uppleva inom er och i världen omkring er.

Att vara levande är att vara Kärlek, emellertid, på grund av det faktum att ert fysiska tillstånd i form är så sårbart, och medan ni är i form är det därför extremt svårt för er att acceptera denna sanning, eftersom Kärlek är ovillkorligt accepterande och tillitsfullt, och er erfarenhet som fysiska varelser är att tillit till någon annan kan vara, och ofta är, extremt farligt. Era egon, som är viktiga aspekter av era liv i form, är de uppenbart separata aspekter av illusoriska identiteter vilka de flesta av er identifierar er med, och som ni etablerade i det ögonblick ni valde att uppleva det overkliga – en känsla av frihet, självständighet eller oberoende – separation från er Källa, Moder/Fader/Gud.

Detta är skrämmande för er att acceptera när ni i djupet av er varelse vet att det bara finns Kärlek. Om ni inte är Kärlek – och för människor verkar det ofta som att vara Kärlek är omöjligt – och om ni kunde skiljas från den skulle ni upphöra att existera, eftersom det inte finns något annat existenstillstånd. Djupt inom er vet ni detta, vilket är orsaken till att den känsla av individualitet ni upplever som människor skrämmer vettet ur er, och till att ni måste ha ego-identiteter för att övertyga er om att ni är verkliga och levande, och sedan, till och med som separata varelser, söker ni desperat erkännande från andra ego-drivna människor som bekräftar att ni faktiskt existerar – ni behöver andra människor som ser och erkänner er.

Därför vill jag återigen försäkra er om att det mycket definitivt inte finns något tillstånd separerat från Gud, ett tillstånd i vilket ni kan genomgå ett individuellt liv som hotas av och till och med upplever overkligheten av döden. Döden är en illusorisk tro på möjligheten att era liv kan och kommer att avslutas när era kroppar har försämrats till ett tillstånd i vilket inte ens den gudomliga livskraften kan upprätthålla dem som fungerande fordon. Ja, era kroppar kommer att upphöra att fungera, och ni kommer att lägga ned dem då ni rör er in i den frihet som total avsaknad av någon form av begränsning för evigt erbjuder er. Livet är evigt. Kroppar är bara tillfälliga behållare för ert varande medan ni väljer att fortsätta uppleva illusionen av begränsning och avslut.

Det valet har nu kollektivt återtagits, då mänsklighetens medvetenhet om vansinnet i er ego-drivna interaktion med varandra blir omöjlig att tillbakavisa, för det har er historia visat gång på gång. Konflikt är alltid destruktiv, det finns inga vinnare, och det medför alltid intensiv smärta och lidande för de sårbaraste bland er. Slutligen har tillräckligt många av er beslutat att ”det är redan nog nu!”

Mänskligheten har mycket definitivt gjort det kollektiva valet att vakna upp, och det är ett irreversibelt val därför att ni gjorde det i Kärlek och inte genom den föränderliga ego-drivna vilja som är en större aspekt av illusionen. Ni är nu fullt medvetna om att illusionen är en illusion, och er heliga önskan är att återvända till Verkligheten, då ert individuella och kollektiva medvetande uppenbarar sitt djupa inre vetande och minnet om er sanna och eviga natur, från vilken ni hade valt att dra tillbaka er medvetenhet för att uppleva (och njuta av?) den skenbara friheten och självständigheten i detta overkliga separerade tillstånd.

Påminn er åtminstone en gång om dagen om er sanna natur, Kärlek, och sätt varje gång avsikten att bara vara kärleksfulla, vad som än händer. Att göra det är enormt kraftfullt, och det för er individuellt och kollektivt till det mest förunderliga ögonblick av ert uppvaknande.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *