Saul via John Smallman, 13 december, 2019

Saul

via John Smallman

13 december, 2019

”Alla kommer att känna av den gudomliga Kärlekens oändliga intensitet”

Här i de andliga rikena är vi alla upprymda – när vi vakar över er och stöttar er – över den framgång som det mänskliga kollektivet gör, i och med att det målinriktat framskrider på sin väg mot uppvaknande. Den har, relaterat till den tid som har lagts ner på den, varit en lång och mödosam resa och åtskilliga har i hög grad lidit på grund av den generella okunnigheten eller bristen på förståelse om livets mening som människa. När man gjorde valet att få uppleva separation från Källan, så kunde man inte förutse, ej heller skulle man ha kunnat förutse, storleken eller intensiteten i den förvirring som detta skulle komma att leda till. När ni väl hade trätt in i upplevelsen av separation – fastän den var och är overklig – så blev er hågkomst om Verkligheten ersatt med ett kunskapsområde som omfattade ett drömlikt tillstånd, vilket enormt begränsade både era skapande förmågor och visdomen att förstå vad ni hade gjort.

Till att börja med var livets mening överlevnad – när ni blev medvetna om att det hade en mening. Den mänskliga kroppen, som lätt kunde skadas eller dödas, behövde er ständiga uppmärksamhet så att ni skulle kunna tillhandahålla den med den energi den krävde – föda – samt tak över huvudet och skydd från allt som skulle kunna skada detta. Det fanns flera element i den drömomgivning som ni hade konstruerat, vilka närsomhelst skulle ha kunnat leda till allvarliga skador eller död. Därför var det en skrämmande omgivning i vilken det tidvis behövdes snabba reaktioner ifall ni skulle överleva, samt undvika de livshotande katastrofer som dök upp, ofta utan någon förvarning. Livet som människa var till en början mycket, mycket krävande och krävde att ni ibland måste fatta mycket snabba beslut, om det så handlade om att kämpa för livet eller fly genom att uppsöka säkerhet.

Allt eftersom som tiden gick bildade ni familjer, stammar, stöttande samhällen och senare städer och nationer, för att ni skulle få en känsla av säkerhet och trygghet. Men meningsskiljaktigheter dök ständigt upp, antingen mellan en och en, eller mellan större grupper, vilka oundvikligen ledde till konflikter. Nu när Kärlekstsunamin fortsätter intensifieras, i och mer att allt fler av er väljer att dagligen ha för avsikt att enbart vara kärleksfulla vad som än händer, så har stora grupper av er uppmärksammat att konflikter aldrig kan lösa de frågor som till en början har lett till konflikterna. Detta uppmärksammande leder till förändringar i attityder och beteenden över hela världen, eftersom avsikten att ständigt vara kärleksfull ändrar på människornas uppfattningar gällande livets mening och det sätt på vilket man ska leva det.

Fastän mentaliteten hos det militär-industriella komplexet fortsättningsvis mäktigt råder och inom ett flertal områden på ett mycket korrumperat sätt, så börjar många inom det allvarligt ifrågasätta dess filosofi och rådgör med varandra, för att inom det etablera förfaranden och motiv för att fullständigt ändra på dess gamla och ytterst föråldrade konfliktstyrda mentalitet. En mentalitet som under så lång tid har varit dess vägledande princip och som har lett till, samt fortsätter leda till, så mycket lidande, medan den samtidigt förorsakar så mycket likgiltig skada för planeten som är ert enda och totala livsuppehållande stöd, medan ni förblir kvar i era kroppar i egenskap av människor. Galenskapen i tidigare metoder för att hantera de frågor som dyker upp för mänskligheten blir nu tydligt missförstådda och de håller på att avfärdas i och med att nya metoder introduceras, vilka respekterar och tar hänsyn till varje individ, såväl som hela det mänskliga kollektivet.

Detta är en form av enorma förändringar, i och med att Kärlekstsunamin upplöser den rädsla som så länge har separerat er och drivit er isär till krigande falanger genomsyrade med svek och misstro. Tider av förändring är alltid mycket oroande eftersom mycket som var dolt blir avslöjat, och för upp till ytan den egoistiska aptiten för större och större makt över andra, vilken driver så många som innehar inflytelserika positioner inom politiken, inom militärväsendet, eller i större industribolag. Egoistiskt beteendemönster och likaså dessa attityder baserar sig på rädsla och har uppstått på grund av känslan av fullständig separation från allting som inte är det själv som varje individuell kännande varelse i en mänsklig kropp upplever. Fastän den moderna vetenskapen nu har påvisat att absolut allting som har en fysisk form – från stenar till människor – är förenade med allting annat, så är i själva verket bara ett extremt litet antal människor medvetna om denna sanning. Javisst, vissa accepterar det intellektuellt som ett faktum för att vetenskapen säger att det är på det viset, men praktiskt taget ingen överhuvudtaget känner till det på det intensiva sätt på vilket man vet att man existerar.

När denna intensiva inre vetskap om att det enbart existerar En, vida kring blir delad och upplevd, så kommer rädsla att lösas upp och ett kärleksfullt samarbete kommer fullständigt att etableras såsom det enda sätt på vilket kännande varelser kan och vill samverka med eller förhålla sig till varandra. I och med att man Vet att endast den Enda existerar och att var och en av er är denna Enda, så avlägsnas ögonblickligen samtliga blockeringar och barriärer för Kärleken, vilka har byggts upp och förstärkts under de eoner då ni har upplevt separation genom att leva era liv i era kroppar. När detta sker – och detta är ert uppvaknande – så kommer samtliga att uppleva den oändliga intensiteten av gudomlig Kärlek, som är den enda omgivning som existerar. Den kommer ständigt att strömma genom er i överflöd och ni kommer också känna att Den strömmar genom alla andra.

Saligheten och glädjen över att veta att ni är En, är vad ni alla i eoner har strävat efter. Ni har aldrig varit åtskilda från Den, men ni har upplevt en extremt långvarig, pågående och skrämmande känsla av att var och en av er är ensam och separerad från Den, enbart på grund av att ni tog det kollektiva beslutet att sänka ner Er själva i den dröm som visar sig för er såsom er fysiska verklighet. Detta overkliga tillstånd förefaller vara fullständigt verkligt, på grund av att den största majoriteten av människorna fullständigt identifierar sig själva med sina individuella fysiska kroppar, helt och hållet separerade från andra fysiska kroppar som kan attackera, och som attackerar och skadar dem.

Gud, Källan, den högsta Visdomen och Intelligensen, är oändlig och absolut gränslös energi – KÄRLEK – och Ni använde bara en pytteliten bråkdel av kraften som ständigt strömmade genom detta fält för att konstruera overklighet, drömmen, som ni upplever såsom det vidsträckta multiversum inom vilket ni upplever era liv, i egenskap av skenbart pyttesmå obetydliga varelser vilka blott för ett ögonblick existerar i en kropp.

Den enda poängen att notera är att den är overklig, att den inte kan innefatta er för ens ett ögonblick, för det finns inget som kan innefatta, begränsa, eller sätta en gräns för KÄRLEK, vilket är vad Ni är, i evighet. Fira Verkligheten och acceptera att ni står i färd med att minnas vilka Ni är, i och med att ni vaknar upp till Guds gudomliga Verklighet, Er gudomliga Verklighet, där ni existerar och alltid har existerar i evig och – med mänskliga termer – absolut ofattbar Glädje.

Med så mycket Kärlek,

Saul.

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...