Saul via John Smallman, 13 september, 2017

Saul

via John Smallman

13 september, 2017

”Kom ihåg att fruktan endast är frånvaron av Kärlek, men det finns bara Kärlek”

Vi förenar oss med er och med de många andra kanaler som för tillfället har inkarnerat som människor på Jorden, för de budskap ni får ta emot och delar med er, hjälper i hög grad den Storslagna Uppvaknandeprocessen genom att ni till många andra förmedlar den gudomliga planen för mänskligheten. Samtliga på Jorden som befinner sig på detta stadium i sin andliga utveckling, och vilkas syfte är att leda er Hem tillbaka till Enhet, valde och ställde frivilligt upp på att vara människor, för att kunna ta del i uppvaknandet, genom att lösa upp den slöja som ni hade installerat mellan er själva och Verkligheten.

Det är bara en slöja, en mycket tunn och obetydlig slöja, som förefaller separera er från Verkligheten. De konflikter och det kaos som ni kan se runtom i världen, är blott illusionens grundvalar som kollapsar i och med att mänskligheten blir alltmer medveten om det vansinne med vilket den dagligen erbjuder er och man väljer nu att inte längre stötta den. Det är ytterst viktigt att ni dagligen fortsätter att förnya er avsikt att enbart vara kärleksfulla, oberoende av hur svåra de situationer är i vilka ni inom era dagliga liv kan finna er själva.

Ni alla är en del av den gudomliga planen och planen är att ni ska lösa upp illusionen och vakna upp till Verkligheten – det tillstånd av vissheten om att ni är Ett med Gud, Källan, Allt Som Är – där ni har er eviga existens i glädjefylld och harmonisk samvaro med samtliga inom Guds gudomliga skapelse i det oändligt vidsträckta Kärleksfält som är Gud, och är Allt som Han har skapat.

I och med att ni förväntansfullt väntar på mänsklighetens Storslagna Uppvaknande, så är ni medvetna om att det i sanning kommer att ske. Djupt inom var och en finns vetskapen om att ni är ett med Källan, att enbart Källan är Verklig och att allt annat som ni upplever är illusoriskt. Era egon och illusionen förefaller vara absolut verkliga för er, för det är deras syfte att förefalla tveklöst verkliga för er och genom att ni tror på dem så förstärks er känsla av separation, för ni ser det som ni tror på – oändliga antal separata varelser, saker, planeter, stjärnor, galaxer och universa. Era fysiska mänskliga kroppar har extremt begränsade sinnen och begränsad intelligens med vilken man kan undersöka och förstå illusionen.

Men den moderna fysiken har slutgiltigt visat att allting – javisst, absolut allting – är sammanlänkat med allt annat, att det inte förekommer någon separation och att det fysiska är illusoriskt. Den skenbart fysiska världen är i själva verket en virtuell verklighet, något som ni upplever inombords och som sedan kollektivt projiceras utåt, där ni med era fysiska kroppar kan bli medvetna om det. Mystiker från samtliga samfund av religiöst eller andligt utövande har också funnit att detta stämmer. När ni blir vana meditatörer kommer även ni att få uppleva tillfälliga sensationer av att vara oändliga, av att vara Ett, och alla era tvivel kommer då att vika undan.

Ni befinner er i Guds Närvaro i varje ögonblick av er eviga existens, men på grund av de allvarligt begränsade förmågorna hos era mänskliga kroppar, förblir ni omedvetna om detta, för slöjan döljer Verkligheten för er. Ert uppvaknande innebär avlägsnandet eller skingrandet av denna dimmiga och efemära skärm, så att ni ska kunna återgå till fullt medvetande gällande er gudomliga natur, fullt levande och permanent i frid inom den gudomliga Närvaron.

Gud är Kärlek, oändlig och villkorslös Kärlek, och inom detta oändligt vidsträckta fält upprätthålls och omfamnas hela skapelsen, utan minsta ögonblick av avbrott. Såsom ni så ofta har fått höra: ”Det finns ingen annanstans”.

Ni valde kollektivt att göra ett försök att separera er från Källan, vilket är fullständigt omöjligt, och som ett resultat fann ni er själva i en overklig eller oansenlig omgivning, som trots sin overklighet förefaller vara synnerligen betydande. Vadhelst ni får uppleva som inte befinner sig helt i linje med Kärlek, är overkligt och illusoriskt, det kan inte stå emot den smärta och det lidande som ni får genomgå.

Genom att dagligen med avsikt spendera tid inombords, vid ert inre altare eller inom er helgedom, där Kärleken bor i varje ögonblick av er eviga existens, så stärker ni upp er andliga förbindelse, ni möjliggör för Den att få visa er glimtar av Verkligheten, fastän ni har installerat slöjan mellan er och Den för att kunna gömma er från Den. Dessa snabba glimtar, vilka ni aldrig glömmer, är det som håller igång er när ni råkar ut för tvivel gällande Verkligheten, Gud, Källan, och ni frågar er själva: ”Hur kan en Gud finnas, när det förekommer så mycket lidande och konflikt i världen?”

När styrkan i er tro på Gud byggs upp genom den dagliga övningen, så börjar ni förmå övervinna och lösa upp alla tvivel, om det så är er egna eller andras, vilka försöker övertala er om att er övertygelse och tro på Gud är distraktioner från att leva förnuftigt och praktiskt som en människa på Jorden. Och naturligtvis så kan ni helt klart se att de som klamrar sig fast vid denna övertygelse och strävar efter att göra den verklig för sig själva, inte befinner sig tillfreds, medan ni för det mesta är det, för ni vet att allt som separerar er från Källan är en tunn och genomskinlig slöja, som likt morgondimman håller på att lösas upp.

Ert uppvaknande är oundvikligt, såsom ni så många gånger har fått höra, men det är ni som går igenom uppvaknandet och ni kommer att göra valet att vakna upp i exakt rätt ögonblick. Ni blir inte omskakade av någon annan för att vakna. Det är er dagliga stund inombords inom er inre helgedom som kommer att presentera er med möjligheten att göra det och den kommer att fortsätta presentera detta för er tills ni accepterar det och handlar i enlighet med det.

Ni har fri vilja, vilket ni är väl medvetna om, fastän ni tidvis betvivlar det och ibland tror ni till och med att era emotioner kontrollerar er. Det gör de inte! När era emotioner förefaller kontrollera er, är det för att ni har valt att inte ta ansvar över era tankar, ord, gärningar eller beteenden och ni har överlämnat er kraft till era egon, vilka alltid handlar utifrån fruktan.

Kom ihåg att fruktan endast är en frånvaro av Kärlek, men det finns bara Kärlek, så det kan aldrig förekomma någon frånvaro av den.

Fruktan är ett resultat av ert val att inte öppna upp era hjärtan för den Kärlek som i varje stund av er eviga existens omsluter er. Kärleken väntar tålmodigt på att ni ska välja att öppna upp Den och Den kommer att vänta tills ni gör det, vilket ni oundvikligen kommer att göra. Det är omöjligt att förbli permanent stängd för Kärleken, Modern/Fadern/Gud, Källan, för Den är vad ni är, Den är er sanna natur, Den är den livskraft som strömmar igenom er och är ni i varje ögonblick, obevekligt och oupphörligt. Utan Den skulle ni inte existera, ni skulle varken vara medvetna, omedvetna eller döda, ni skulle helt enkelt inte vara. Men ni är, för Gud skapade er, och det kommer aldrig att förändras!

Med så mycket Kärlek, Saul.

 

Saul via John Smallman, September 13th, 2017 – Sananda

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...