Saul via John Smallman, 17 mars 2019

Saul via John Smallman, 17 mars 2019

Per Staffan 18 mars 2019

Saul (kanaliserade meddelanden)

Frid and Självacceptans | Saul via John Smallman

Du finner frid och självacceptans när Kärleken som du är uppstår i din medvetenhet.

17 mars 2019

Saul Audio Blog söndagen den 17 Mars

Den förändringshastighet som sker över hela världen i mänskliga attityder och beteenden är verkligen fantastisk och extremt upplyftande och inspirerande att observera. Det är faktiskt långt bortom underbart, eftersom fler och fler av er blir medvetna om att Kärleken är den enda meningsfulla energin som man ska engagera sig i när ni utövar vad ni kanske tänker, säger eller gör under era dagliga mänskliga aktiviteter. Effekten som ni – och era antal är OMFATTANDE – som konsekvent och dagligen har för avsikt att bara älska, vad som än uppstår, är fantastisk. Innan ni inkarnerade visste ni att ni kunde göra det här, men ni visste inte om ni skulle klara det, eftersom stadiet av minnesförlust som ni glider in i när ni förkroppsligar er själva som människor, är snarare som att bli fängslade i ett starkt befäst fängelse eller en korrigeringsanstalt, en som helt blockerar all information från utsidan som kan vara av intresse eller till nytta för er. Ni visste att det skulle bli så, men ni visste också att ni hade en enorm kraft tillgänglig för er om ni bara kunde minnas hur ni får tillgång till den.

Och många av er har nu kommit ihåg! Det finns inget fysiskt som måste göras. Väggarna, slöjorna, sköldarna eller rullgardinerna som ni upplever som begränsningar för er förmåga att känna eller tänka på nya idéer och möjligheter kommer bara att lösas upp, skingras och demonteras, när ni tillåter era medvetanden att utöka sina medvetenhetsområden. Det handlar bara om att helt öppna era hjärtan till Enhet, till ert naturliga tillstånd av medvetande, där kunskap eller information strömmar fritt i er medvetenhet som intuitiv kunskap eller vägledning, exakt när ni behöver den eller kan använda den för det högsta goda av Allt. Kärlek tjänar alltid det högsta goda, så när ni sätter och håller avsikten att bara älska vad som än uppstår, är ni i själva verket Kärlek som erbjuder sin tjänst på det sätt som är helt rätt för er. Även om alla är ett, så arbetar du, i mänsklig form, på ett sätt som är individuellt perfekt för dig, och som för närvarande ger just det som krävs i den fysiska miljö där du är närvarande.

Ni är alla, varje enskild människa, exakt där ni är tänkta att vara vid varje givet tillfälle, för det är så som ni alla planerade era liv, med vägledning från gudomlig Visdom, innan ni inkarnerade. I tillståndet av minnesförlust, som är en viktig aspekt av ert mänskliga tillstånd, är det mycket svårt för er att ta emot, tro eller förstå. Era egon ville tro och vill att ni ska tro att ni är små och obetydliga varelser i en omgivning av enorm storlek som är och förblir helt omedveten om er, och som ni aldrig kommer att kunna förstå, än mindre, känna er trygga i. Och eftersom era kroppar lätt kan skadas eller förstöras, har era egon för det mesta övertygat er själva om att det är så här som sakerna är och att ni alltid måste röra er med stor försiktighet för att säkerställa er överlevnad under de mycket korta mänskliga livsspann som era kroppar har förmåga att utstå.

Ni är alla medvetna om att livet som människa är extremt kort i förhållande till hur lång tid universum har existerat, och det här, på grund av en nästan konstant inströmning från era egon om ämnet, tenderar att leda till tron på att ni, individuellt, är av praktiskt taget ingen betydelse, oavsett vad som gäller i den större planen – om det verkligen finns en större plan! Era egon vill att ni ständigt skall lyssna på dem, och kommer att göra allt som står i deras makt för att behålla er uppmärksamhet och att styra era attityder, åsikter och beteenden. De flesta av er tror att ert ego är absolut nödvändigt för ert välbefinnande, för de är alltid uppmärksamma på att registrera det minsta tecken på en negativ bedömning eller kränkande åsikt om dig från någon i din närmaste omgivning. Och om du är ensam fyller du dina tankar med minnen av tidigare ont och brott som du har upplevt, även för årtionden sedan! Eller så ger de dig tankar och idéer om eventuella framtida katastrofer som kan drabba dig. Och självklart är det ditt ego som fyller dig med känslan av att du behöver omedelbar tillfredsställelse av vadhelst ”ditt hjärta önskar” – men det är självklart inte era hjärtan som har dessa önskemål, det är era egon.

De flesta av er är väl medvetna om det stora antalet problem som era egon snabbt kan uppfinna för er omedelbara uppmärksamhet, vilka i själva verket har mycket liten giltighet eftersom det är mest osannolikt att ni kommer att uppleva något av dem. Men ni accepterar detta som ett av villkoren för att leva i lättskadade mänskliga kroppar, och ni har alla haft erfarenheter där deras indata har varit ovärderliga. Ändå föredrar ni oftast att ni kunde vara mindre lyhörda för dem, mindre benägna att svara på deras uppmaningar med reflexhandlingar, som ni ofta senare kommer att ångra. Era egon är en del av era verkliga, sanna eller högre Jag, men de har helt glömt det, och de är också den del av dig som upplever känslan av separation från Källan och därför är avskild från dig. Den upplevelsen, trots att den är orealistisk, är skrämmande.

Det finns bara Gud, Källan, Kärleken, det eviga energifältet där ALLA som finns, hela skapelsen, finns i en oändlig och evig kärleksfull omfamning. Att ens föreställa sig att inte vara i Närvaron är mycket skrämmande, för det finns absolut ingen annanstans, och därför skulle det vara ett tillstånd av icke-varande, ett tillstånd där ditt liv skulle ha upphört – för evigt! Det är mycket svårt för er att föreställa er den skräck som väcks inom er själva eftersom det för det mesta verkar som om ni har accepterat detta, Som människor, lever ni liv av mycket kort varaktighet som slutar naturligt och normalt i era mänskliga kroppars död. Och om ni inte tror att livet är evigt och därför tror att ett fysiskt liv som en människa är allt ni får, blockerar ni från er medvetenhet den oacceptabla och oföränderliga sanningen – er mänskliga döds oundviklighet. Följaktligen lever många med förnekelsen av den uppenbara verkligheten av sin egen personliga död, så länge som möjligt.

Ni lever era liv från dag till dag, uthålliga i det slavgöra det ofta innebär, och hoppas på något bättre och roligare i framtiden, till exempel en semester eller ett nytt och bättre förhållande. Era egon lever dock i nästan konstant rädsla för många olika typer av obehagliga eller smärtsamma händelser som kan uppstå, som de använder för att gömma undan alla tankar på döden, som de föredrar att undvika att tänka på.

MEN vad ni verkligen hoppas på är att vakna från drömmen eller mardrömen där era liv som människa verkar vara det enda liv som ni någonsin kommer att ha. Djupt inne i er själva finns den absoluta vetskapen om att ni verkligen är gudomliga varelser. På grund av de allvarliga människliga begränsningar som läggs på er, är det dock mycket svårt för er att få tillgång till det. Det är tillgängligt om ni tillåter er den oundgängliga, tysta tiden i reflektion, kontemplation eller meditation som kraftigt minskar bruset av de distraktioner som era egon ständigt presenterar för er. I den lugna tiden, när fler och fler av er som väljer att spendera tid på detta sätt nu inser, hittar du frid och självacceptans eftersom den Kärlek som du är uppstår i din medvetenhet. När det händer faller dina rädslor bort, för i det tysta rummet vet du att du är Ett med Gud, Källan, Allt Som Är, det kan inte längre döljas eller förnekas eftersom den absoluta kraften hos det vetandet löser upp begränsningarna i ditt mänskliga tillstånd. Och detta är upplysningstillståndet som så många medvetet söker, medan i sanning alla söker det, trots att de fortfarande är omedvetna om det.

Alla försök eller strävanden efter någonting mer i livet, något mycket, mycket mer, fast för det mesta ego-drivet, kommer från den stilla lilla rösten inom dig, Den Helige Andes Röst, som kallar dig att vakna. Egot hör och tror att något av fysisk natur som vädjar till era mänskliga sinnen är vad som krävs. Det feltolkar helt Källan från vilken denna längtan uppstår. Och som du är väl medveten om, ingen av de fröjder eller nöjen du tycker om som människa varar för evigt, de är bara tillfälliga distraktioner som ger tillfällig tillfredsställelse och lämnar dig vilsen och besviken när de oundvikligen bleknar.

Gud, Kärleken, Källan, Enheten av evigt varande i den gudomliga Närvaron är vad ni alla söker, och vägen Hem till det tillståndet har alltid varit tillgänglig för er. Nu, när den kollektiva uppvaknandeprocessen fortskrider, blir allt fler av er medvetna om att det här är vad ni söker. Och ni väljer nu inte längre att förneka er Gudomlighet, er eviga ENHET med Gud. Ni har valt att vakna.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...