Saul via John Smallman, 19 maj, 2019

Saul

via John Smallman

19 maj, 2019

”Ni har aldrig varit separerade från Kärleken”

Vi alla – Fader/Moder/Gud, den Högsta Intelligensen, den Gudomliga Visdomen, allt i Skapelsen som inte befinner sig i fysisk form (en oföreställbar stor mängd) – betraktar med förtjust och entusiastisk förväntan när ert ögonblick för uppvaknande alltmer närmar sig. Och javisst, jag kan höra er när ni på nytt ger uttryck för era tvivel och er irritation, för att vi under en skenbart lång tid har berättat för er att ert uppvaknande står i färd med att äga rum. För många av er förefaller det som om inget är i görningen. Era tvivel och er irritation, till och med er intensiva ilska, ökar. Detta är fullständigt begripligt, för i egenskap av förkroppsligade människor så är det extremt svårt för er att få tillgång till det gudomliga fältet av information där uttalanden och nyheter som rör denna högst magnifika händelse regelbundet meddelas. Därför får ni lita er till de kanaliserade meddelanden som tas emot och delas vidare av alla som har tonat in sig på att få ta emot dem och naturligtvis tycker ni att detta är mindre än helt tillfredsställande. Er tillit testas på ett gudomligt sätt, såsom ni visste att det skulle, och ni alla samtyckte till detta för ni visste med all säkerhet att allt skulle gå väl – och ni kommer inte att bli besvikna.

Här i de icke-fysiska sfärerna förstår vi er otålighet och er desillusion och ert uppvaknande handlar allt om den här senare upplevelsen – den får er att desillusioneras! Med andra ord befriar den er från illusionen. Ni är, var och en av er, gudomliga varelser som har en upplevelse i en kropp i egenskap av människor. Ni alla har valt att göra detta, fullt medvetna om hur djupt dolda era minnen av Verkligheten skulle bli när ni genomgick livet som människa och fastän ni hade valt att inkarnera vid den här tiden i den mänskliga historien för att få ta del av denna högst underbara händelse av uppvaknande, så är det mycket oroande för er, såsom det även är för hela mänskligheten, att få observera och till och med involveras i kaoset, konflikterna och förvirringen som för närvarande råder över hela världen.

Men djupt inom er alla förblir er tillit stark och orubbad, trots era tvivel. Det är denna otroliga tillit som övertalade er att inkarnera vid denna tidpunkt i uppstigningsprocessen – i mänskliga termer har den pågått under lång tid – för att på ett mäktigt sätt hjälpa alla som skenbart inte har den minsta aning om vad som pågår, inte heller någon uppfattning om den onämnbara glädje som väntar er alla.

Er tro och er styrka, samt den kärlek som fyller era hjärtan, och som ni så villigt delar med er av, är nödvändig för uppvaknandet, och det stöttar så väldigt många som ni förblir totalt omedvetna om, på sådana sätt som skulle förvåna er. Ni blir i sanning väldigt högt hedrade och respekterade här i Verkligheten, det tillstånd eller den plats ingen av er någonsin har lämnat. Ni är omedvetna om att ni ständigt och kärleksfullt är inbegripna av Verkligheten på grund av de begränsningar som pådyvlas er i er roll som människor.

Men i och med att ni stadigt håller fast vid er egen högst kraftfulla avsikt att vakna upp – en mycket kraftfull avsikt som alla har men mestadels är omedvetna om eller inte kan få tillgång till – till och med fastän ni inte kommunicerar denna avsikt verbalt till någon annan, så försäkrar jag er om att den blir uttryckt och delas vidare på mycket djupa nivåer, vilket är varför så mycket oroväckande ”saker” framträder för så många just nu. Och många av er, vet jag, känner sig mycket ensamma för det förefaller inte finnas någon, eller praktiskt taget ingen, med vilka ni kan dela ens en liten del av er vision gällande uppvaknandet.

Uttrycket ”sluttiderna” har citerats en hel del när människorna har blivit alltmer bekymrade och oroade över världens tillstånd och den riktning dit den förefaller vara på väg. Men det skulle vara mycket mer passande att hänvisa till ”mörkret innan gryningens strålande ljus anländer”. Uppvaknandet är en ”gryning”, en visshet som anländer i människors medvetna uppmärksamhet om att det endast finns Kärlek, följt av ett glädjefylld igenkännande av denna gudomliga sanning. Kärlekens kraft som kan smälta eller upplösa allting som inte står i perfekt linje med Den kommer att förbluffa er, i och med att gryningen infaller och det mest strålande ljuset strömmar in till er medvetenhet och inte lämnar någon plats för mörkret att vistas i, och visar er vilka underbara gudomliga varelser ni alla är.

Bitterhet, hat, dömande, skuldbeläggande och det intensivt egoistiska behovet att få se bestraffningar utdömda och utförda, vilket ofelbart leder till oändliga konflikter, kommer bara att vika undan och upplösas i och med att människor öppnar sina hjärtan för Kärlekens ofantliga kraft. Ni har aldrig varit separerade från Kärleken, men Kärleken pådyvlar inte, den tvingar inte, den styr inte, den kontrollerar inte. Den bara är och när Den inte längre nekas eller stängs ute, avfärdad på grund av att ni inombords känner er ovärdiga Dess närvaro, utan den i stället öppet välkomnas till alla era hjärtan, så kommer Den att fylla er med en känsla av vördnad och under som ni omöjligen kan föreställa er. Den glädje av villkorslös acceptans som Kärleken erbjuder alla – både helgon och syndare likaväl – för ni är alla både helgon och syndare – kommer att fullständigt förbluffa er.

Jag ber er därför att HELT OCH HÅLLET ÖPPNA era hjärtan – de har i eoner varit stängda i rädsla och de har krympt på grund av bristen på näring – och tillåt dem utvidga sig obegränsat och ändlöst medan Kärleken på nytt fyller dem med hela skapelsen. Inom var och en av er finns Allting, ni har bara tillfälligt glömt och tappat siktet på detta faktum, samt om denna Verklighet. Det finns bara EN. Ni är En och i den Endas Närvaro råder endast oändlig glädje. Så fira att ert uppvaknande är oundvikligt, släpp era tvivel och er oro och var, vilket ni djupt inombords är, medvetna om att allting är väl, att allting ständigt kommer att vara väl, och att ni bara inte har varit tillräckligt uppmärksamma.

Med så väldigt mycket Kärlek,

Saul.

Source: John Smallman

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...