Saul via John Smallman, 24 mars 2020

Saul via John Smallman, 24 mars 2020

Your presence in form at this moment in the awakening is an absolutely essential part of the divine plan.

Saul Audio Blog for Tuesday March 24th

Den globala pandemin och den ständiga strömmen av bulletiner om den är oroande och störande för många av er när ni oroar er för vänners och närståendes hälsa och välbefinnande. Självkarantän som många av er engagerar er i tenderar att intensifiera känslan av separation vilket är en viktig aspekt av den illusoriska formvärlden där ni upplever er själva som människor, och detta kan orsaka onödig ångest för er. Att vara i karantän eller självisolering är i själva verket ett utmärkt tillfälle för er att spendera mycket mer tid på att koppla av i friden i era heliga inre helgedomar, varifrån ni kan kalla på supportteamen i de andliga områdena för tröst och vägledning. När du är i vila inom den heliga inre rymden är det mycket lättare för dig att minska mängden och bullret i ditt normala och nästan oupphörliga flöde av tankar, vilket gör det lättare för dig att lyssna på och höra personlig vägledning från dina vänner och stödteam i de andliga världarna. De är alltid tillgängliga, men när du lever ditt normala och upptagna dagliga liv är det ofta mycket svårt för dig att vara medveten om dem, än mindre höra eller känna dem. Så även om du nu har gott om tid att göra det, var god och besök ditt andliga supportteam tre eller fyra gånger dagligen. Detta kommer att stärka din koppling till dem, vilket gör att du lättare kan kommunicera med dem och “höra” dem tydligare.

Här i de andliga områdena ser vi med förvåning och glädje på när ni går så kraftfullt framåt i ert kollektiva uppvaknande. När du lever ditt dagliga mänskliga liv vid denna tidpunkt i din andliga utveckling finns det mycket liten direkt feedback tillgänglig för att visa dig de fantastiska framsteg som du faktiskt gör. Därför längtar vi i de andliga områdena efter att hålla dig uppdaterad och fullt informerad om de framsteg som vi så tydligt kan se dig göra, så vänligen kommunicera med oss regelbundet så att vi kan inspirera dig med uppmuntrande rapporter om dessa framsteg. Genom att göra detta kommer det i hög grad att hjälpa dig att släppa alla tvivel eller rädslor som uppstår till följd av det nästan kontinuerliga flödet av negativa nyheter på mainstream-medierna och på de sociala medieforum som du prenumererar på eller som du skannar igenom under dagen.

Som ni så ofta har fått höra, är ert uppvaknande säkert, gudomligt garanterat, eftersom ni är odödliga varelser skapade från Källan, till sin Like, in i ett tillstånd av evig frid och glädje. Ni har bara tillfälligt en upplevelse som dödliga varelser under en mycket begränsad tid innan ni återvänder hem. Det kan verka som om ni har genomgått denna erfarenhet under en ansenligt lång tid, men i själva verket inträffade den bara under ett flyktigt ögonblick, ett kort ögonblick, och sedan var den borta. Och sanningen om detta kommer onekligen att framgå när ni vaknar och upplever Verklighetens eviga under.

Gläd er därför över dessa tider av kaos och förvirring, eftersom de tydligt indikerar att ert uppvaknande är nära. Genom att glädja er intensifierar ni effektiviteten i era energifält, era individuella uttryck för Kärlek i form, och detta sänds kraftfullt ut från er i alla riktningar vilket påverkar alla i hela det fysiska riket. Som människor i form, allvarligt begränsade av era fysiska kroppar, kan ni inte ha någon uppfattning om kraften i era energifält eftersom den strålar utåt och hjälper enormt i mänsklighetens uppvaknande. Er närvaro i form just nu i uppvaknandet är en absolut väsentlig del av den gudomliga planen, ingen kan ersätta dig, och ni är väldigt hedrade för att ni väljer att erbjuda era tjänster som inkarnerade varelser på Jorden frivilligt vid denna kritiska punkt i uppvaknandeprocessen.

Det som sker nu över hela världen, när kaos och förvirring till synes intensifieras dagligen, är en växande medvetenhet inom det mänskliga kollektivet om behovet av större förändringar i era attityder och beteenden gentemot varandra och mot den jordiska miljön som så kärleksfullt stöder era mänskliga former. Ni hade blivit så distraherade av trycket i era personliga dagliga liv tillsammans med den nästan konstanta spärrelden av rädslodrivna nyhetsrapporter och reklampress, att ett larm behövde ljuda, en time-out behövde tas så att er uppvaknandeprocess inte skulle bromsas onödigt eller stanna upp. Den nuvarande pandemin har startat detta larm och har nu gett nödvändig time-out så att lugna och fridfulla avhandlingar kan förberedas och presenteras för utvärdering, innan man introducerar viktiga nya koncept som hjälper er att se er själva, och vad som verkligen motiverar er, långt tydligare och därmed uppmuntrar er att omvärdera era personliga övertygelser och perspektiv i detta nya ljus som gryr inom er alla.

Sinnen fokuseras nu på allvar för att hantera den globala pandemin och de förväntade eftereffekterna, och detta kommer att leda till några mycket behövda och seriösa diskussioner för att generera nya idéer som kommer att leda mänskligheten bort från de stötande, beskyllande och allmänt missbrukade formerna av allmän diskussion som har blivit så vanliga de senaste åren. Ni har, som kollektiv, enorma intellektuella förmågor som ni tidigare har använt för att hantera stora frågor som har uppstått om mänskliga interaktioner på alla nivåer i samhället, från familjer till nationer. Nu påkallas dessa förmågor igen, samlas och kopplas samman så att harmoniska möten – där alla närvarande hedras och hörs – uppmuntrar utvecklingen av de väsentliga nya idéerna som kommer att leda er framåt från det nuvarande globala totalstoppet som har förhindrat utveckling av innovativa metoder för att hantera era stora problem i mer än en mycket liten skala.

Mänskligheten har en otrolig potential för att utveckla extremt effektiva sätt att förbättra levnadsvillkoren för alla på planeten, helt utrotande den själs-förstörande fattigdomen där så många är ovilliga, onödigt och i själva verket nästan kriminellt inneslutna. Detta beror främst på en brist på allvarlig motivation från de som har myndighet att ordentligt och kärleksfullt ta itu med och hantera de frågor de satts i behörighet att ta itu med och lösa. En del av orsaken till detta är att under eoner har människor haft nöje av att döma och fördöma de som gör fel. Följaktligen är människor som kontrollerar och förvaltar stora organisationer av något slag ofta extremt ovilliga att ta ansvar och fatta viktiga beslut, eftersom de är rädda för att göra misstag och bli utskämda och dömas för att ha gjort det.

Men som ni väl vet gör människor ofta misstag, det är en del av inlärningsprocessen som varande människa involverar. Så det måste göras en attitydförändring om misstag som gör det möjligt för och uppmuntrar människor att erkänna dem så att alla kan lära av dem, vilket gör att förfaranden kan göras för att minska möjligheten att upprepa dem. I några av era mer tekniskt avancerade branscher har mycket gjorts för att ta itu med dessa typer av problem, och det har varit mycket effektivt. Icke desto mindre hänger rädslan för misslyckande och det ständigt möjliga stigmat och skammen som ofta åtföljer det, hårt över många i myndighetspositioner, så det finns fortfarande mycket mer som måste göras för att kärleksfullt och mänskligt hantera dem som gör misstag. När rädsla inte längre är en fråga är människor mycket mindre benägna att göra misstag eftersom deras stressnivåer är enormt reducerade, vilket leder till mycket tydligare tänkande om vilka problem de kan möta. Och naturligtvis har de sedan motivation och integritet att hantera dem på ett mycket lämpligare sätt, och utan onödigt dröjsmål, när de löser de problem och frågor som uppstår.

Så, för att upprepa, se till att sätta en avsikt dagligen att bara älska vad som uppstår, och återställ den när som helst under hela dagen när det passar dig. När fler och fler av er gör detta, intensifieras effektiviteten hos de enskilda syftena och smälter in. Detta är det mest kraftfulla som ni kan göra för att åstadkomma de förändringar som är väsentliga för att mänskligheten ska leva i fred och harmoni på Jorden, vilket effektivt skapar tillståndet ”Himlen på Jorden” till vilket så många vise män och mystiker har refererat, och som alla, djupt i sina hjärtan, verkligen önskar. Ni ska verkligen vakna upp till Himlen på Jorden, ett tillstånd som ni i er intensiva kärlek och visdom har skapat och etablerat för alla. Den är med er redan, och väntar bara tålmodigt på att ni frigör inifrån er allt som inte är i linje med Kärlek, och som därför effektivt döljer Verkligheten för er.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...