Saul via John Smallman 25 augusti, 2017

Saul

via John Smallman

25 augusti, 2017

“Er uppgift på Jorden är att utvecklas andligt och så har det alltid varit”

Inom det mänskliga kollektivet finns en enorm skapande förmåga som kommer att framträda som en hjälp till att hela all åverkan på mänskligheten, samtliga livsformer och själva planeten. Dessa återställande procedurer som sedan länge är försenade, har nu påbörjats på många platser i världen, i och med att en insikt uppstår och intensifieras gällande att ni inte längre kan få utnyttja och misshandla Jorden och hennes invånare, samt förvänta er att få överleva. Naturligtvis är er överlevnad aldrig ifrågasatt, för ni är gudomliga skapelser som är omslutna i den KÄRLEK Som Är Allt Som Existerar i all evighet. Men som människor på Jorden, måste ni lära er att leva i harmoni med allt som finns närvarande i den jordiska omgivningen och förverkliga denna lärdom till handling, eller så kommer ni att förstöra er själva på denna nivå.

Ert gudomligt planerade uppvaknande från illusionen till Verkligheten sker genom en behaglig dröm där det inte förekommer någon brist, smärta eller något lidande av något slag, det liknar ett tillstånd av Himlen på Jorden, där ni kan vidareutveckla er andliga medvetenhet och era andliga förmågor för att förbereda er för det fulla uppvaknandet, tillbaka till den gudomliga Närvaro som ni aldrig har lämnat, utan som ni har valt att bli omedvetna om, så att ni skulle kunna få uppleva förnimmelsen eller känslan av separation från Källan.

Ni är nu kollektivt redo för att avfärda denna upplevelse och återvända till en medvetenhet om er sanna och eviga natur. Hursomhelst så förekommer det ett stort antal människor i positioner med uppenbar makt, prestige och inflytande, vilka inte vill släppa taget om sitt hårda tag om sitt illusoriska tillstånd av inflytande. De lever för att få kräva inflytande och beröm från andra, ett illusoriskt tillstånd av respekt och ärande som kan bli tilltvingat från dem som de inbillar sig vara underdåniga varelser vilkas syfte, som de ser det, är att glorifiera dem. Vissa hänvisar dessa människor till ”kabalen”, men i själva verket är de inte en förmögen och inflytelserik grupp av människor, de är en blandning av själv-centrerade och egoistiska individer som bara samarbetar tillsammans när det för dem förefaller att det bäst tjänar deras gemensamma intressen, vid andra tider kan de gladeligen tillintetgöra varandra.

Tiden för de spel som dessa spelar är över. Hursomhelst så kommer de inte att upphöra med sina obehagliga och svekfulla aktiviteter så länge som de tror att de kan bibehålla eller stärka sina positioner av makt och inflytande. Men deras uppenbara makt håller på att tyna bort, trots nyhetsrapporteringarna gällande den ofantliga korruptionen på många platser på planeten. Det var bara den makt som majoriteten av människorna hade lämnat ifrån sig under olika stadier i sina liv och som man nu är i färd med att återta.

Endast er egen makt kan användas emot er! Kollektivt har mänskligheten valt att återta sin makt, för man har kommit till insikt om att överlämnandet av den ifrån sig, i hopp om att någon som är kunnigare, mer intelligent eller visare än vad man själv är, skulle komma att skydda en och hålla en säker ifrån allt som man är rädd för, har aldrig fungerat och är i grund och botten ett förnekande av att ta personligt ansvar för sitt eget liv.

Era individuella liv är ert eget personliga ansvar och det finns inget sätt på vilket ni kan undkomma eller fly undan från denna grundläggande sanning. Många försöker göra så, genom att spela en offerroll eller genom att ansluta sig till en auktoritär och hierarkisk organisation som leder en med regler och befallningar som man måste lyda, eller leder till att man får lida av negativa bedömanden som skadar ens rykte och kan leda till bestraffning.

Sociala organisationer av olika slag är förnuftiga och användbara när de har utformats och drivs med ett syfte och mål för sin existens att tillgodose samtliga medlemmars bästa intressen. När detta syfte inte längre finns närvarande, behöver de antingen drastiskt förändras för att fortsätta verka med att stå till tjänst, eller så behöver de upplösas. Inom affärsvärlden sker detta ofta och fastän en organisation enbart drivs med ett vinstmotiv, kan de idéer som där har utvecklats generera nya tankesätt vilka kan användas i allt vidare cirklar, inte bara inom det område där de uppstod.

Nya idéer uppträder överallt i världen när det intensiva behovet av förändring blir alltmer uppenbart för hela mänskligheten. Många av dessa idéer skulle ha ansetts vara vansinniga bara för två eller tre år sedan, när de flesta valde att inte beakta eller fördjupa sig i frågor antingen av en personlig natur eller av en global karaktär, vilka behövde uppmärksammas. Viljan att vara distraherad från det verkliga livssyftet i och med aktiviteter som kräver er totala uppmärksamhet håller på att kollapsa, för dessa obeaktade frågor har blivit alltför högröstade för att längre bli ignorerade.

Den huvudsakliga frågan är att släppa taget om dömande. Dömande har inom mänskligheten blivit endemiskt i eoner och har förorsakat oerhörd smärta och lidande för samtliga. Nu växer medvetenheten i snabb takt, gällande att det intensivt upplevda behovet av att döma är drivet av rädsla och måste släppas om ni ska kunna införa en fredlig lösning på alla de frågor och problem med vilka livet presenterar för er, i er egenskap av människor.

Ni valde en mänsklig inkarnation för att dra nytta av de extremt utvecklande upplevelserna av lärande som skulle komma att presenteras för er och sedan, när ni växte upp från barndom till vuxenlivet, fick era egon och deras åsikter ett övergripande intresse, och dessa uppmuntrade er att jämföra er med andra och bedöma de uppenbara olikheter som ni observerade mellan er själva – gällande etnicitet, ras, hudfärg, kön, religion, politik, filosofi – som felaktigheter, misstag och till och med kriminella tillstånd, att NI behövde göra korrigeringar inom DEM, och med hjälp av tvång , ifall övertalning misslyckades. När alla med beslutsamhet väljer att tro att de själva har rätt och väljer att se andra som felaktiga eller missledda, blir resultatet ett tillstånd av allmän misstro som kan leda till, och som mycket ofta leder till konflikt.

Under de senaste få tiotal åren har en ökande medvetenhet utvecklats, gällande den skada som inträffar när djupt ingrodda åsikter och en känsla av rättfärdigande används för att bedöma andra och detta tillåter och uppmuntrar många till att göra väsentliga förändringar i sina attityder och beteenden. En resulterande tolerans av avvikande övertygelser och livsstilar har en märkbar inverkan överallt runtom i världen. Ja, på vissa ställen förefaller det att förorsaka en ökad konflikt, men detta beror på den rädsla som uppstår när etablerade attityder och beteenden anses vara orättvisa och splittrande och de som har inflytelserika och auktoritära positioner vägrar att överväga möjligheten till förändring. Men en förändring kan inte förhindras och de som stretar emot kommer att antingen bli överkörda eller svepta åt sidan.

Detta är i sanning en tidsålder av förändringar, av STORA förändringar. Det är också en tidsålder som är fylld av utmaningar för er alla och det var ni medvetna om när ni valde att just nu vara människor på Jordens evolutionsresa. Att utvecklas andligt är er jordiska uppgift, det har den alltid varit, men denna utveckling hade rört sig framåt endast mycket långsamt tills 1400-talet inom den nuvarande tidsåldern. Från och med denna tidpunkt, började den accelerera och era alltmer moderna teknologier verkade som en katalysator, så att ni nu, fastän de moderna teknologierna möjliggjorde enorm skada att ske för planeten och för alla livsformer som hon stöttar, så kan de och kommer de att användas till att få till stånd en andlig revolution som man inte har kunnat drömma om, med anledning av de ögonblickliga och världsomspännande kommunikationsförmågor som samtliga nu har tillgång till.

Svek och hemlighetsmakeri kan inte längre från er dölja den utbredda korruption som de i maktpositionerna så länge har engagerat sig i. För närvarande råder ett pågående och allvarligt bakslag mot maktmissbruket i varje del av världen, men det förekommer också en ökande medvetenhet om att denna uppenbara makt är overklig. Den kan endast verka om människor fogar sig i dess krav och alltfler människor vägrar att acceptera den och att samarbeta med den. En medvetenhet håller också på att öka gällande att den inte kan störtas med hjälp av våldsamma medel, vilket är det som åter och åter igen har skett genom tiderna, för det bara förändrar den falang som befinner i makten, och lämnar alla förpliktade, liksom tidigare, till dem som kontrollerar och drar nytta av dem.

Till en början föreföll det som om livet på Jorden var en ständig kamp för överlevnad, eftersom känslan av separation från Källan fyllde alla med rädsla, vilket ledde till en misstro, som sedan validerades i och med att människor kämpade med alla som föreföll vara annorlunda – de som tillhörde en annan stam, ort eller ett annat trossystem. När väl tron på fiender blev grundlagd så fanns det ett behov av försvarssystem som behövde inrättas för att skydda mot dessa, till och med genom förebyggande åtgärder. Det är denna rädsla som under oräkneliga eoner har lett till så stort pågående lidande i världen.

I och med er andliga evolutions nuvarande snabba acceleration, som inte är något annat än ett val och ett beslut att släppa taget om allting som förefaller separera er från er sanna natur, Kärlek, så är det nu fullständigt tydligt för den större delen av majoriteten att harmoniska diskussioner, välvilligt samarbete, och bruket av moderna teknologier av alla slag kommer att möjliggöra det för er att, på en global nivå, lösa de frågor och problem som under så lång tid skenbart har uppdelat er i motstående krigs-falanger och på det mänskliga samhällets varje nivå. Denna medvetenhet är ett stort genombrott som kommer att uppmuntra samtliga till att mycket enkelt, söka och finna icke-våldsamma sätt för att lösa problem.

Er sanna natur är Kärlek, för Kärleken är er Källa och den är oföränderlig. Ni har försökt leva utan Den och detta försök har varit ett ynkligt misslyckande, så nu är ni redo att på nytt öppna era hjärtan för att låta Kärleken flöda genom er och förena er, på ett underbart och harmoniskt sätt, inom en underbar och slående omfamning som välkomnar alla och utesluter ingen. Därför ska ni vara kärleksfulla och enbart kärleksfulla, oberoende av situationer i vilka ni finner er själva och vakna upp till den oändliga frid och glädje som detta ger er.

Med så mycket Kärlek,

Saul.

Saul via John Smallman, August 25th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...