Saul via John Smallman, 4 juli, 2017

Saul

via John Smallman

4 juli, 2017

Förlåt och var fridfulla

Alla är Ett. Var och en av er är individuell, och, inom detta samma ögonblick, det enda ögonblick som finns, det eviga ändlösa ögonblicket, i själva verket det Heliga Ögonblicket, så är ni Ett med Källan, Fader/Moder/Gud. Det finns Ingen Separation! Det finns bara En, men i egenskap av människor i fysisk form förblir ni omedvetna om detta.

Intellektuellt har många accepterat denna sanning, men mycket få har i tillräckligt hög grad avskilt sig från sina ego-personligheter för att i sanning förmå vara medvetna om det och leva ut det. Att vakna upp är att känna er själva såsom ni i sanning och för evigt är – Ett med Alltet – och inom denna vetskap befinner ni er i evig frid, glädjefyllt uppfyllande er skapande potential inom en högst underbar och harmonisk förening med er himmelske Fader. Ni behöver ingenting och ni vill inte ha någonting, för han har redan gett er allt – Sig själv och Hela Skapelsen.

Inom er mänskliga tillvaro, uppenbarligen separerad från er Källa och från de andliga eller himmelska rikena, att då föreslå att ni är Ett med Gud och varandra förefaller överhuvudtaget inte vara vettigt för den största majoriteten, som fullständigt är fångad i den fysiska 3D-verklighet som illusionen så effektivt tillhandahåller. Den fysiska omgivningen är en enorm distraktion! Och ändå måste ni, för att den förefaller omsluta och omge er, i egenskap av människor hela tiden åtgärda den, för era fysiska kroppar ställer – genom era egon – ständiga och extremt behövande krav – mat, boende, sömn, underhållning, kärlek, acceptans, trygghet.

Men såsom era andliga guider, mentorer och kanaler ständigt talar om för er, när ni lyssnar på dem och hör vad de säger, så är ni Ett VIDSTRÄCKT energifält av Kärlek, inom vilket Guds hela Skapelse har Sin evigt glädjefyllda existens och sitt uttryck. Ja, det förekommer individualitet som uttrycker sig själv på ett underbart sätt på ett oändligt antal kreativa sätt eller, rättare sagt, genom kreativa tankar eller idéer, medan ni inom exakt samma ögonblick är En och Densamma.

Den mänskliga upplevelse som ni alla går igenom är endast en enkel tanke som var och en av er delar, på ert eget individuella sätt. Det blir mycket tydligt när ni har meningsskiljaktigheter med varandra! Men i den vidsträckthet som Kärleken är, som är Allt, som är Fader/Moder/Gud/Källan, befinner sig Enheten ständigt i perfekt gudomlig harmoni. För att lägga fram det på ett enkelt sätt, så är det som en enorm orkester, där varje instrument kommer samman under dirigenten, för att spela en gudomlig symfoni eller ett annat orkesterverk, på ett perfekt sätt.

Jag upprepar, det finns endast EN! Vad ni som människor upplever är overkligt, en pågående dröm som fortgår så länge som ni väljer att engagera er i den. Den förefaller vara mycket krävande – det är dess syfte – och därför upptar den nästintill hela er uppmärksamhet. Så mycket att om ni ens vill och har för avsikt att gå inombords, till er heliga inre helgedom, så känner ni starkt att ni inte har råd med den tiden. Men när ni går inombords och låter Kärleken för evigt vistas där, för att omfamna och omhulda er, så förefaller tiden stanna upp och era bekymmer bara viker under.

Sedan avbryter ert ego ert intensiva tillstånd av frid och föreslår för er att det bara är ett tidskrävande luftslott, från vilket ni måste dra er tillbaka för att ta hand om de viktiga sakerna i livet. Men detta tillstånd är inget luftslott, det är en snabb glimt av Verkligheten som ger er styrka och tillit att förnya er avsikt att vara kärleksfull i varje samverkan och i varje situation. Och de av er som fullföljer er avsikt vet att det som ni så kort fick uppleva, i själva verket var Verkligheten, när era kärleksfulla avsikter och motiveringar slätar ut era dagliga upplevelser som människor.

Allt ni behöver för att vakna upp, finns med er i varje stund, men era egon lyckas med att övertyga er om att detta inte stämmer och övertalar er sedan till att sluta upp med att slösa bort er tid för att i stället gå vidare med era liv. Men Verkligheten finns där ni lever och ju mer kraftfullt ni kan betona denna tanke och engagera er enbart i Kärlek i era dagliga mänskliga liv, desto smidigare blir er upplevelse av att vara en människa på Jorden. Då utvidgar sig ert energifält, Kärleken, när ni låter den göra det, för att påverka alla som ni på något sätt överhuvudtaget samverkar med, på ett helt underbart sätt.

Detta är hur uppvaknandeprocessen för mänskligheten fås igång, genom att var och en av er har avsikten och upprätthåller avsikten att vara vilka ni i sanning är – Kärlek – inom varje ögonblick. Ju mer ni övar på att göra detta, desto mer effektiva blir ni och desto mer tror ni på er själva och bevisar för er själva att detta faktiskt är vilka och vad ni är. Kraften i att vara medveten om detta är oerhört inspirerande och upplyftande för er och för dem med vilka ni samverkar. Det är ert gudomliga uppdrag, orsaken till att ni för närvarande har inkarnerat på Jorden, så förvissa er om att minnas detta och att påminna er själva att ni blir gudomligt vägledda i varje stund, om ni bara låter er själva acceptera och följa denna vägledning eller ert inre vetande; så njut av den frid och förnöjsamhet som strömmar fram från denna insikt.

Ni är aldrig ensamma, övergivna, avfärdade eller förnekade, fastän ni som människor mycket intensivt kan få uppleva dessa känslor. Ni är Guds perfekta barn, oändligt älskade i varje stund, förvissa er om att inse och acceptera denna gudomliga sanning, genom att ära och älska er själva såsom Gud älskar er. Kärleken finns inom er, inte utanför er, så sluta upp med att leta efter den därutanför! När ni väl i sanning accepterar och älskar er själva, så som ni gudomligt blev skapade, och också accepterar att ni inom ert mänskliga tillstånd gör misstag gällande dömande enligt vilka ni tidvis agerar, samt att dessa alla är möjligheter för lärande, möjligheter för er att förlåta er själva och andra, i stället för att dröja kvar vid dessa misstag, bara släpp dem och låt dem bli upplösta, vilket de med all säkerhet kommer att göra. Att dröja sig kvar vid dem dränerar er energimässigt och för inget gott syfte. Istället, gå vidare – ja, om ni känner behovet och kan göra det, gör rättelser – och återuppta er avsikt att enbart vara kärleksfulla.

Gud dömer er aldrig, Han älskar er och stöttar er i varje ögonblick. Om Han inte gjorde det så skulle ni upphöra att existera och det är omöjligt, för Han skapade er att bli Ett med Honom, för evigt, i perfekt glädje. Det är när ni dröjer er kvar och strängt dömer era misstag som ni i så hög grad drar till er onödigt lidande och onödig smärta. Alla människor gör misstag som sårar och kränker andra. Men kom ihåg, att bli sårad eller kränkt är ett val ni gör. När ni väljer enbart Kärlek blir ni inte sårade eller kränkta och alla har förmågan och den kärleksfulla styrkan att göra detta val.

Så, gör upprättelser när ni tror att ni har kränkt någon och gå sedan vidare. Om den andra väljer att inte acceptera ert erbjudande så väljer han att bli sårad eller kränkt och det är en rättighet enligt hans fria vilja. Ni har gjort er del och ni behöver inte hans acceptans. Ni är, precis som han, ett gudomligt Guds barn inom er uppvaknandeprocess. Ära detta inom er bägge, såsom er himmelske Fader gör.

Sann förlåtelse, en förlåtelse utan villkor, som helhjärtat erbjuds en annan och er själva, kommer att ge er fred och lösa upp skuld, den skuld som dränerar er och gör er maktlösa. Så förlåt och var fridfulla.

Med så mycket Kärlek, Saul.

 

Saul via John Smallman, July 4th, 2017 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...