Saul via John Smallman, 4 mars 2019

Saul

via John Smallman

4 mars 2019

”Det är ingen tillfällighet att ni så kärleksfullt närvarar här på Jorden, i detta ögonblick för Hennes Evolution”

Mänskligheten står på randen till ett enormt stort genombrott i medvetande, i medvetenhet, som kommer att frigöra hittills okänd information till varje hjärta som väljer att öppnas för den, gällande er pågående andliga evolution.

Denna stund planerades ögonblickligen och gudomligt när ni valde att genomgå upplevelsen av separation, för Gud i Sin oändliga Kärlek för er uttryckte omedelbart sin vilja att ni ska ha den perfekta utstakade vägen för att få uppleva separation och sedan tillbaka till fullt medvetande i Enhet med Honom. Som ni så ofta har fått höra, så är detta ert naturliga tillstånd och det är ett tillstånd som ni aldrig har lämnat, trots alla uppenbara bevis på det motsatta.

Endast den Enda existerar. Allt som skenbart är separerat från den Enda är en dröm eller en mardröm, ett overkligt tillstånd som ni har uppfunnit och byggt upp för att få uppleva separationen. I er iver att bygga upp den glömde ni att utrusta er själva med en väg ut ur den! Men er ständigt kärleksfulla Moder/Fader/Gud, som insåg att ni hade glömt att tillhandahålla detta väsentliga element i det spel som ni valde att engagera er i, gjorde detta för er för att säkerställa att ni inte skulle råka vilse.

Därför har ni inte råkat vilse eller blivit övergivna i ett vidsträckt universum som är fullständigt omedvetet om er. Ni drömmer bara tillfälligt att detta är fallet, att detta är verkligheten. Att dagligen ta er tid att vända er inombords, till er heliga inre helgedom där Kärleken bor och väntar på att ni ska acceptera Den, är nödvändigt för ert välbefinnande och för er andliga evolution, som leder er vidare fram till ert uppvaknande.

Den fysiska omgivning i vilken ni upplever livet i en kropp i egenskap av människor, utvecklas också andligt, för den är ett med er, vilket knappast behöver nämnas.

I och med att er kärleksfulla avsikt förstärks och intensifieras, så intensifieras även er fysiska samverkan med er fysiska omgivning – när ni spenderar tid i meditation eller kontemplation med avsikten att släppa in Kärlek i era hjärtan – vilket ger healing, frid och kärlek till det område eller energifält som omger er mänskliga kropp, så påverkar detta alla kännande livsformer som rör sig igenom det, såväl som självaste planeten.

Det är ingen tillfällighet eller något lyckligt sammanträffande att ni så kärleksfullt närvarar här på Jorden, i detta ögonblick för Hennes Evolution, det planerades noggrant och kärleksfullt innan ni i själva verket rätt så allvarligt inskränktes och flyttade ut ur er eviga gestalt, ert medvetande, till de fysiska organismer som ni nu uppfattar som era mänskliga kroppar.

Samtliga människor som för närvarande befinner sig inkarnerade på Planeten Jorden, och det finns inga undantag, alla människor som för närvarande finns inkarnerade här, är här av sin egen vilja för att hjälpa till med uppvakandeprocessen. I egenskap av människor, i ett begränsat medvetande, som för det mesta fungerar genom era själv-centrerade egon, så utvecklas ni andligt fastän detta inte verkar vara fallet.

Och när ni ser till behoven av att vara en människa och observerar så många människor som befinner sig i smärta och lidande vilka åsamkar andra smärta och lidande, så är det mycket svårt för er att acceptera att absolut alla i själva verket gör sitt bästa! Era egon älskar att döma, skuldbelägga och fördöma och ni alla håller på lär er att lösgöra er från era ego-drivna attityder och beteenden i och med att ni fortsätter med att stärka upp er dagliga avsikt att enbart vara kärleksfulla, vad som än dyker upp.

Era egon integreras inom er, så att inre konflikter löses upp, i och med att ni i allt högre grad engagerar er i livet utifrån kärlek, i stället för från rädsla. Överallt runtomkring er kan ni se ego-drivna attityder och beteenden och för att ni är medvetna om dem, så förmår ni vara medvetna om dem inom er själva och väljer att inte engagera er i dem.

När er avsikt att enbart vara kärleksfulla fortsätter att intensifieras, finns det allt mindre energi tillgänglig för era egon att använda sig av. Era egon behöver rädsla och oro för att kunna fungera och när ni väljer att inte engagera er med rädsla och oro så utarmas deras energi. Då märker ni att ni kan vara mer fridfulla och i stånd att kunna acceptera vad som än dyker upp, utan dömande eller egots engagemang, i stället förmår ni helt enkelt observera och sända ut kärlek för att fridfullt och tålmodigt hantera allting som kan ha uppstått.

På detta sätt börjar era liv flöda på ett mycket underbarare och enklare sätt, vilket även allas liv runtomkring er börjar göra, liven hos alla som ni samverkar med.

Ni befinner er på Jorden för att samverka med varandra – kärleksfullt – men det har ni glömt bort och era egon har gjort ett mycket bra jobb med att övertyga er om att ni måste vara försiktiga och ängsliga, för ni kan aldrig veta vilken katastrof som kan tänkas drabba er. Ni måste vara förberedda på det värsta, för det är vad som normalt inträffar.

Naturligtvis inträffar det inte normalt, fast på grund av era mänskliga övertygelser – som har ingjutits i er av era etniciteter, kulturer, religioner, er politik och er allmänna filosofiska uppfattning – som uppmuntrar misstron för dem som verkar vara annorlunda än ni; när katastrofen oväntat slår till, så dömer ni antingen er själva negativt för att ni inte var förberedda, eller så spelar ni rollen av offer och skyller på andra, eller Gud.

Era egon är otroligt kompetenta gällande att rättfärdiga sig själva och att skuldbelägga andra. Och eftersom den största delen av mänskligheten drivs av egot i stället för att vägledas av Kärlek, så finns det en enormt stor mängd av skuld och skam att dela på.

Nåväl, detta spel av skuldbeläggande har generellt sett betraktats som väldigt skadligt för relationer och sålunda försöker många koppla bort sig från det, för att de inser att det är det enda sättet att finna friden inom sig själva och därifrån börjar man etablera fred överallt runtom i världen.

Nästan alla håller med om att det måste finnas ett bättre sätt att leva harmoniskt på Planeten Jorden, alla önskar fred så att de och deras nära och kära kan få njuta av livet – livet är menat för att njutas – utan att man ständigt ska vara på alerten i händelse av att en farlig situation skulle uppstå. Den största svårigheten – som just nu överallt håller på att lösas – är att alla tror att deras sätt är det enda rationella sättet att framskrida.

Människor börjar nu träffas överallt i världen för att diskutera betydelsefulla och icke-hotfulla sätt att hantera de myriader problem och frågor som förefaller plåga mänskligheten.

När människor samlas med avsikten att ha meningsfulla, eftertänksamma och rationella diskussioner, medan man vid dörren lämnar dömande och personliga agendor bakom sig, så inträffar fantastiska resultat, när möjligheter uppstår som inte hade kunnat förutses. Människorna ser varandra som människor – såsom människor i grund och botten likadana som sig själva, med samma behov och önskningar – och inte såsom motståndare vilka man inte kan lita på, än mindre tro på.

Detta äger allt oftare rum i och med att Kärleks-Tsunamin fortsätter skapa mirakler över hela världen. Mänskligheten är REDO för förändring och detta sker precis just nu. Så ha för avsikt att dagligen, när ni vaknar, enbart vara kärleksfulla, vad som än uppstår, upprepa avsikten närhelst den dyker upp för er under dagen, och på nytt när ni varvar ner för att lägga er på kvällen. Ni börjar alla inse att det verkligen är extremt effektivt och jag måste bekräfta att detta stämmer.

ENBART KÄRLEK EXISTERAR, DÄRFÖR ÄR DETTA DEN ENDA VÄGEN FRAMÅT. Engagera er därför i Den varje dag och låt Den få de mirakler att ske som ni behöver för att lösa era problem och konflikter för att Den även ska kunna heala Planeten och alla de livsformer som hon understödjer.

Med så mycket Kärlek, Saul.

 

 

https://johnsmallman.wordpress.com/2019/03/04/your-loving-presence-on-earth-at-this-moment-in-her-evolution-is-not-an-accident/

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...