Saul via John Smallman, 5 oktober, 2017

Saul

via John Smallman

5 oktober, 2017

Gud är, och i likhet med Gud så är ni.

Här inom de andliga eller icke-fysiska sfärerna, gläds vi alla över de framsteg som ni gör i riktning mot uppvaknandet, som nu är mycket nära förestående. Ni har jobbat mycket väl och väldigt mycket för att förverkliga det och ni kommer inte att bli besvikna. Att vakna upp är mänsklighetens gudomliga syfte, det är oundvikligt, så slappna av i den inre vetskap som ni alla har, om att ert uppvaknande inte är någon tom dröm, att det är en verklig händelse som inte kan förhindras eller undvikas. Drömmandets tid är förbi, nu är det dags att vakna upp till Verkligheten.

Många av er hyser tvivel – själv-tvivel, tvivel gällande Verkligheten, tvivel gällande uppvaknandet, tvivel gällande ert förstånd – släpp taget om dem med tacksamhet, för de har behövts för att försäkra er om att ni inte blev fångade i egoistiska fantasiflykter gällande någon ny illusion/dröm för att ersätta den som har varit otillfredsställande, den inom vilken ni så länge har förskansat er. Verkligheten är ert eviga Hem och det är till den ni kommer att vakna upp, och inte till någon annan illusion.

Såsom ni så ofta har fått höra, så är ert uppvaknande oundvikligt. Släpp taget om ert fasta grepp om alla tvivel, de tjänar er inte längre, inte heller tjänar de mänskligheten. Ni är gudomliga varelser, perfekta gudomliga skapelser, som tillfälligt har glömt vilka ni är – och ni är i färd med att börja minnas det. Det finns bara En Enda; Källan, Moder/Fader Gud och varenda kännande varelse är fullständigt Ett med, samt oskiljaktig från Denna Enda.

Den Enda beskrivs bäst som ett energifält eller ett hav av obegriplig kraft och kreativitet, och blir bäst identifierad – när ni måste använda er av ord i stället för direkt vetande – såsom Kärlek, Medvetande, Medvetenhet. Ord är totalt och fullständigt otillräckliga för att ens försöka definiera eller beskriva det odefinierbara och obeskrivbara. Gud är. Och i likhet med Gud, så är ni. Ni är vidsträckta eviga varelser, entiteter av Kärlek, av Ljus, av Glädje, tillfälligt vilse i en dröm eller mardröm av skenbart oändlig rädsla, smärta, lidande och ångest, inom viken tillfälliga korta ögonblick av lycka uppstår.

Ni skapades för att få njuta av ett förunderligt liv av evig lycka, så varför förbli i sömn, när Verkligheten entusiastiskt väntar på och uppmuntrar ert uppvaknande? Det välkomnande som har förberetts för ert uppvaknande kommer att förvåna och överrumpla er, när ni äntligen når fram till att få veta hur mycket älskade ni är. Det finns ingenting som ni kan göra för att göra er själva mer acceptabla för Källan, för ni skapades som perfekta och en perfektion är det omöjligt att förbättra.

Gå i stället dagligen inombords, till ert inre heliga rum och acceptera helt den Kärlek som bor där, i väntan på det ögonblick då ni väljer att helt öppna era hjärtan för Den. Kärleken finns där för er, ständigt, allt som separerar er från Den är ert fjärmande från Den, eller er vägran att närma er Den, för ni fruktar att ni är ovärdiga att få ta emot Dess gudomliga omfamning. Ni är inte ovärdiga, ni har aldrig varit ovärdiga, ni har bara valt att tro – på grund av era synder, era misstag och era fel, vilka är en del av illusionen och är overkliga – att Kärleken skulle avvisa er eller fördöma er. Men Kärleken är villkorslös i Sin acceptans av var och en av Guds älskade barn. Kärleken vill bara försäkra er om Sin fullständiga acceptans av er, precis sådana som ni är, precis så som ni blev skapade, perfekta.

Jag är medveten om att det är mycket svårt för er att förstå och acceptera sanningen i detta, medan ni stannar kvar i er mänskliga kropp och får uppleva illusionen, med sina alla problem, sin smärta och sitt lidande, såsom fullständigt verklig. Ni identifierar er själva med era kroppar, och med de känslor och upplevelser som kroppen genomgår. För att ni gör det förefaller illusionen vara synnerligen verklig och allt som inte har en fysisk form förefaller overkligt, otroligt, illusoriskt! Illusionen vänder allting upp-och-ner, såsom ni hade för avsikt att den skulle göra när ni byggde upp den. Ni ville att den skulle förefalla synnerligen och fullständigt verklig när ni uppfann och konstruerade den, och därför gör den det och kommer att fortsätta göra det tills ni väljer att ändra er gällande den. Och, naturligtvis får den därför det Verkliga att förefalla overkligt!

När ni vänder er inåt får ni förnimmelsen, känslan av att ni är oföränderliga. Ni känner er i sanning inte annorlunda än den person som ni var igår, eller för tio eller femtio år sedan. Ja, era kroppar har åldrats och försämrats, men ni, det själv som upptar kroppen, har inte gjort det. Detta visar er att ni är tidlösa varelser utan ålder. Ja, alla lägger slutligen ner sina kroppar. Den levande essens som är ni, ger sig iväg och går vidare, lämnar kroppen, fordonet, den form som ni använde er av för att få uppleva illusionen, för att brytas ner och disintegrera. Det är i sanning ingen förlust, för utan den och de begränsningar med vilka den gav er, så märker ni att ni är totalt fria, precis så som ni skapades. Till och med instängda i era fysiska kroppar är ni fria, ni har bara förlorat siktet på denna sanning, eller ni har glömt den, tillfälligt.

Ni är Ljus, Ni är Kärlek, ni är Fria!

Anledningen till att detta är sant är på grund av att detta är hur ni skapades. Ni är för evigt perfekta och eviga gudomliga skapelser, ständigt, och utan avbrott. Ett med Gud, i ert naturliga tillstånd av frid, harmoni och glädje, det enda tillstånd som existerar – Verkligheten. Utan varenda kännande varelse skulle Verkligheten, Gud, vara ofullständig, eftersom allting är skapat inom Gud Som är Allt, och Gud i egenskap av Allt, kan aldrig vara ofullständig. Därför är er eviga existens, utan ens ett ögonblicks avbrott, gudomligt säkerställd. Ert uppvaknande innebär bara ett avfärdande av er omedvetenhet eller glömska gällande vilka ni i sanning är.

Ni valde att uppfinna och konstruera illusionen för att spela ett spel som handlade om separation från Källan, för ni önskade få uppleva detta omöjliga och synnerligen overkliga tillstånd. Det enda sättet att göra det på var genom illusionen, genom overklighet och det innebar att dölja er sanna natur från er själva och tillfälligt få glömma bort den. Era fysiska kroppar är separerade från varandra och ändå, för att ni är ren energi, ren Kärlek, så är ni i sanning inte separerade. Såsom den moderna vetenskapen har påvisat, så är allting förenat med allt annat och allting påverkar allt annat, fastän detta sker utanför er allvarligt begränsade mänskliga medvetenhet och detta är följaktligen mycket svårt för er att begripa och acceptera. Era forskare har precis lika stora svårigheter med detta koncept, denna sanning, som ni har.

Så för att upprepa: Separationen är overklig, den är ett illusoriskt tillstånd som ni har byggt upp och inom vilket ni skulle få uppleva det omöjliga. Ni byggde den mycket finurligt och följaktligen har den övertygat er, i ert begränsade medvetandetillstånd i egenskap av människor, att den är verklig, precis så som ni hade för avsikt. Men ni har fått nog, separationen är inte rolig, den är smärtsam, oroande, störande, i själva verket så är den skrämmande när ni förstår vad den faktiskt innebär. Men den är även omöjlig. Gläd er därför i den säkra vetskapen om att den är ytterst overklig och att ni kommer att vakna upp ifrån den.

Med så mycket Kärlek, Saul.

 

Saul via John Smallman, October 5th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...