Saul via John Smallman, 8 maj, 2016

56

Saul

via John Smallman

8 maj, 2016

Det är dags att vakna upp och skrota alla gamla idéer och uppfattningar, som har lett till att ni konsekvent råkar i konflikt.

Det är mänsklighetens kollektiva avsikt att vakna upp och eftersom alla är Ett med Källan, vars avsikt detta också är, så är uppvaknandet oundvikligt. Ni befinner er på vägen mot uppvaknandet, det har ni alltid gjort och ni kommer att fortsätta på den tills ett uppvaknande äger rum. Det finns inget att frukta, ni kan inte missa ert ögonblick av uppvaknande, för ni har fattat det oåterkalleliga beslutet att återvända Hem. Att vakna upp är att åter en gång finna er själv varande som Ett med Gud, för evigt i den Gudomliga Närvaro från vilken ni aldrig har blivit separerade; för evigt omfamnade av Guds kärleksfulla Omfamning som är ALLT. ALLTET omfamnar ALLTING, det finns inget bortom Det, utanför Det, utan Det, inget undantag från Det. Det är Gud och Ni som befinner er i en evig och extatisk omfamning, för evigt oskiljaktiga och för evigt längtande efter att fortsätta i detta tillstånd och det kommer Ni att göra. Alla andliga kanaler fortsätter att bekräfta för er hur nära förestående mänsklighetens uppvaknande är och ändå fortsätter många av er att låta sig dras tillbaka till tvivlet, till illusionens negativitet, medan ni ständigt av media blir påminda om krig, lidande, samvetslös fattigdom och den samvetslösa korruption som äger rum runtom i hela världen. Ja, det finns en enorm mängd lidande över hela världen, men om ni inte intuitivt känner er kallade till att fysiskt hjälpa till med att lindra det, genom att arbeta med välgörenhet, eller genom att åka till områden som ni har tillträde till, där ni personligen kan hjälpa till, eller på något annat lämpligt aktivt sätt, så dröj er inte kvar vid lidandet. Ha istället för avsikt att sända kärlek, medkänsla och healing till områden som särskilt bekymrar er, eller till och med till hela världen och vet i sanning att era avsikter som ni kraftfullt upprätthåller är extremt effektiva. Gläd er sedan i vetskapen om att allt kommer att utfalla väl.

Uppvaknandeprocessen rör sig ohejdat framåt, för mänskligheten har tagit ett kollektivt beslut att vakna upp och håller ett stadigt tag om sin avsikt att göra så. Som människor är det nästan omöjligt för er att begripa hur kraftfulla era kärleksfulla avsikter är. Jag försäkrar er om att de är det oändligt. Men dåliga och oroande nyheter kan distrahera er, och få er att fokusera er uppmärksamhet någon annanstans, sålunda reduceras effektiviteten av det som borde vara och behöver vara er huvudsakliga avsikt i livet, nämligen att i varje ögonblick sända kärlek varthelst den behövs. När ni vaknar upp på morgonen, när ni mediterar, kopplar av, funderar eller ber under dagen, och sedan på nytt innan ni lägger er på kvällen, förnya den huvudsakliga avsikten och vet, i sanning vet, att den är oändligt verksam för den är i fullständig harmoni med Guds Vilja.

Som Människor på Jorden verkar ni leva i en omgivning som demonstrativt är kärlekslös, en omgivning i vilken varje individs och bolags girighet obevekligen belönas, medan de som är kärleksfulla och lever kärleksfullt, med en kärlek i sina hjärtan som i varje ögonblick stärker dem, blir överkörda, hänsynslöst behandlade, ignorerade, förbisedda. Men den kärlek som så många uttrycker är oändligt kraftfull och den håller på att förändra världen. Bli inte vilseledda av historierna som rapporteras i gemensamma massmedia, dessa är historier vilkas avsikt är att vilseleda er och väcka era rädslor så att ni ska fortsätta lämna er kraft ifrån er – vilken i sanning är enorm – till de myndigheter som hävdar att de handlar i sin befolknings bästa intressen.

Ni är gudomliga varelser på Jorden vid denna tid, för att dela med er av och sprida kärlek till alla utan undantag. Fler och fler av er inser dagligen detta och släpper taget om era rädslor medan ni kärleksfullt umgås med dem som ni interagerar med till och med i de kortaste av möten eller situationer av förmedling och det är det som tar mänskligheten mot uppvaknandet. Tillåt inte era tvivel eller rädslor att inverka negativt på ert beteende, påminn i stället er själva om att ni är Guds oändligt kraftfulla barn vid denna tid på Jorden, för att hela och väcka upp era sovande bröder och systrar. Det är i sanning vad ni är i färd med att göra.

Utan er insats, utan er kärleksfulla avsikt, kan inte mänskligheten vakna upp. Det är varför ni för tillfället är förkroppsligade. Ni gjorde alla det magnifika valet att vara katalysatorer i mänsklighetens accelererande uppvaknandeprocess och fastän ni mestadels är oförmögna att se vilken enorm inverkan ni har, så kan jag försäkra er om att era avsikter är dramatiskt effektiva.

Orsaken till varför olika upplyftande andliga kanaler fortsätter att upprepa ert behov av att förnya er avsikt att i varje ögonblick och i varje situation vara kärleksfull, är att ni, på grund av den förgängliga naturen i den illusoriska värld i vilken ni upplever allt detta, gång på gång blir distraherade eller avledda från er heliga uppgift, genom era krav i ert dagliga liv. Vårt uppdrag är att fortsätta ta er uppmärksamhet tillbaka till vetskapen om vilka ni i sanning är, så att Kärleken, er sanna natur, ständigt och i överflöd kan strömma genom er, precis som ni hade för avsikt när ni valde att inkarnera. Tillsammans åstadkommer vi detta.

Ingen agerar ensam. Ingen kan agera ensam. Var och en på jorden agerar i harmoni med många andra som gudomliga aktivister, för att föra detta skede i den gudomliga planen för mänskligheten till sin framgångsrika fullbordan – mänsklighetens uppvaknande. Vad ni alla gör är att ni löser upp eller dematerialiserar slöjan. När den faller isär, så kommer Verkligheten, Kärleken, Gud att avslöjas i all sin strålande prakt som är Allt som existerar och av vilket var och en av er är en oskiljaktig aspekt, en klart lysande facett.

Fortsätt att älska! Det är därför ni valde att inkarnera och ni är mästare i kärlek! När tvivel gällande era förmågor, kompetens eller effektivitet dyker upp. . . Älska dessa tvivel! Som ni så väl är medvetna om, så är Kärlek svaret på varje fråga som ni ställs inför eller som ni får ta tag i. Och era personliga tvivel och orosmoment är frågor som endast behöver bli älskade.

Det finns mycket få bland er som inte har tröstat små barn när de har gjort sig illa och sedan har fått bevittna den underbara effekt som tröstande kan ha. Era tvivel och er oro är som små barn inom er som behöver er kärleksfulla omsorg och uppmärksamhet, de behöver inte självfördömande eller nedvärderande, vilket enbart försvårar det för dem. Om det finns aspekter i er själva som ni känner är ovärdiga eller oacceptabla, bara uppmärksamma dem utan att försöka ändra eller ta bort dem. Genom att bara kännas vid dem och inget mer, förhindrar ni en inre konflikt att uppstå och det är era inre konflikter som klamrar sig fast i det som ni skulle vilja släppa taget om.

Alla visa mystiker och kloka personer har gång på gång talat om för er, att vägen framåt på den andliga vägen sker genom att överlämna sig. Konflikter leder alltid till ytterligare konflikt medan Kärlek löser upp konflikten. Ni är Kärlek, det finns inget annat. Det som ser ut att vara dess motsats är illusoriskt. Om ni slår en boll mot en vägg kommer den tillbaka, om man tar bort väggen kan inte bollen återvända. Konflikt är som en boll som slår mot en vägg, och när man överlämnar sig till Kärleken försvinner väggen.

Mänskligheten har under eonerna byggt in flera psykologiska hinder mellan sina familjer, stammar, nationer, kulturer och religioner och de har alla obevekligen lett till konflikt. Nu, slutligen, håller många kärleksfulla och kloka bland er på att hjälpa att avlägsna de overkliga hindren och visar er att de är onödiga. När hindren faller börjar folk undersöka och studera olikheterna sinsemellan och bland andra och upptäcker att det finns mycket att ära och beundra. Sannerligen är alla ett och olikheterna som skenbart har separerat er, den ena från den andra, är blott underbara skapande möjligheter som ni kan använda till healing, försoning och harmoniska interaktioner som kommer att bringa glädje för alla.

När ni trappar upp er beslutsamhet att i varje ögonblick uttrycka och demonstrera kärlek i aktion så väcker ni upp mänskligheten från sin eoner långa mardröm av rädsla, smärta och lidande. Det är dags att vakna upp och skrota alla gamla idéer och övertygelser som konsekvent har lett er till konflikt. Er sanna natur är Kärlek och när ni omfamnar Den och ägnar er åt Den så helar ni er själva och ni helar världen. Fokusera på att acceptera er sanna natur, släpp taget om alla tvivel som ni kan ha gällande ert värde och vet att det inte finns någonting för vilket Gud någonsin skulle fördöma något av Sina älskade barn. Gläd er i den vetskapen, som ni kan få tillgång till genom att gå in i era inre heliga helgedomar och öppna era hjärtan för att ta emot det som ständigt i varje ögonblick erbjuds er. Guds Kärlek för er är oändlig och oföränderlig och det är en perfekt anledning till glädje!

Med så mycket kärlek, Saul.

It is time to wake up and discard all the old ideas and beliefs that have led you consistently into conflict.

05/08/2016 by John Smallman

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...