Sharman av Plejaderna via Sue Lie, 20:e oktober

Oneness7sig

Kapitel 27, Förberedelse för Första Kontakten – Ta emot energipaket från 5D – genom Sue Lie

FÖRBEREDELSER FÖR FÖRSTA KONTAKTEN

Av Sharman från Pleiadierna – Genom Sue Lie

Kapitel 27

 

Ta emot det femdimensionella energipaketet

Hälsningar, jag är Sharman, tillbaka med ett viktigt budskap om de accelererade förändringarna på Jorden. Dessa förändringar förekommer främst på grund av det femdimensionella energifältet som flödar djupare och djupare in i atmosfären, liksom in i Gaias kärna.

Det är i första hand de som har kalibrerat sin medvetenhet till resonansen av den femte dimensionen, som medvetet kan uppleva de femdimensionella, perceptuella fälten. Vi, er galaktiska familj, ber er som har möjlighet att uppfatta de femdimensionella vågorna av verkligheten, att hjälpa Gaia genom att jorda dem i Hennes planetkärna.

Vi vill också påminna er om att dokumentera det sätt, på vilket ni kan uppfatta dessa femdimensionella energifält, och bortom, så att ni kan hjälpa andra att komma ihåg hur de också kan uppfatta dem.

Det är genom att dokumentera era interdimensionella uppfattningar, och dela dem med andra, som ni i hög grad bidrar till arbetet, för att andra ska kunna uppfatta den skiftande frekvensen av de otaliga energetiska flödena, som NU uppkommer dagligen.

Dessa skiftande frekvenser kan liknas vid att simma i vatten, där det finns varma och kalla områden. Eftersom det är vatten, ser ni inte några konturer runt de olika temperaturerna.

Det är på detta sätt som ni kommer att uppfatta skillnaden mellan de tredje, fjärde och femte dimensionella energifälten. Dessutom kommer er kropp, era tankar och era känslor på ett naturligt sätt, i resonans med frekvensen av dessa energifält.

Till exempel, när ni kommer in i ett femdimensionellt energiflöde, kanske ni plötsligt känner er väldigt glada, kärleksfulla, och får känslan av att någon försöker kommunicera med er. Men, när ni rör er genom energifältet, kanske ni faller tillbaka till ert ”normala” 3D-liv. Men ju medvetnare ni upplever dessa högre dimensionella flöden av energi, ju mindre normal kommer den tredje dimensionen att kännas.

I själva verket, desto fler upplevelser av femdimensionella energipaket som förs i ert medvetande, som en lätt bris, eller en solstråle som rör sig över ansiktet, desto mer kommer ni, medvetet eller omedvetet, att söka efter dessa femdimensionella energiflöden, som ökar dag för dag.

Eftersom dessa energifält hela tiden blandas med era tre- och fyrdimensionella energifält, kommer mänskligheten i allt högre grad att bli medveten om att ”något är annorlunda.” Först bara hos de som har utökat sitt medvetande till att omfatta den femte dimensionen, därefter kommer de att bli medvetna om dessa högre dimensionella energivågor som flödar igenom, och blandas samman med de dagliga verklighetsupplevelserna.

Dock kommer termen ”verklighet” att få nya definitioner. Inom en tredimensionell verklighet, tänker man inte på ”verkligheten”. Den kallas bara livet.

Å andra sidan, när ni börjar få fler multidimensionella upplevelser, kommer ni alltmer att förstå att det finns många versioner av ”verkligheten”, som alla förekommer inom samma NU.

Vi ber er att ta en stund under er hektiska dag, för att medvetet erkänna dessa högre dimensionella energivågor. Vi ber er också, att ni ska dela de innersta delarna i er uppstigningsprocess med andra. För, ni är verkligen med i den aktiva processen av planetuppstigningen.

Men inom NU, behöver ni inte vara någon berömd ledare eller martyr. I de nuvarande vågorna av uppstigning, det har varit många uppstigningsvågor som förberett detta NU, kan ni stå stadigt och ständigt växa, genom att veta att Gaia Stiger Upp.

Inom detta NU, behöver ni inte vara ledare eller någon annan ”speciell individ”. Nu är det ”vanliga människor” som känner energifälten för uppstigning, när de är i sina ”vanliga liv.”

Tyvärr, är många människor inte medvetna om, att det de upplever är en uppstigningsvåg. I stället kan de plötsligt få en känsla av djup, villkorslös kärlek, och en växande känsla av ansvar för att hjälpa andra att förstå, och acceptera det de upplever, och/eller ett inre samtal för att acceptera, integrera och dela sina erfarenheter med andra.

Fler och fler människor, och naturligtvis ALLA växter, djur, insekter etc, börjar medvetet att känna uppstigningens energifält. Dessa energifält ber er att ”släppa taget.”

I första hand, ombeds ni att ”Släppa Taget” av er anknytning till de tredimensionella dramerna i det fysiska livet. Å andra sidan, så är dessa dramer, problem, besvikelser och misstag, grunden för er uppstigningsprocess, eftersom de representerar det som frigörs.

Därför ber vi att ni slutar döma er själva eller er process. Det finns inget ”bättre sätt” att gå igenom er uppstigningsprocess. Det finns bara ”DIN väg.” Kom ihåg att Gaias operativsystem har baserats på att skapa starka individer.

Nu, när den femdimensionella energifältet alltmer förs in i ert dagliga liv, är det NU tid att släppa alla självfördömanden och älska er själva villkorslöst. Om ni upptäcker att det finns några delar i era privata liv, som ni inte kan älska villkorslöst, vänligen förvandla dem med den Violetta Flamman.

Orsakerna till era ”självfördömanden” uppkom när ni förlorades i de tredje/fjärde dimensionella energifälten. I själva verket kommer ni alla att uppmanas att differentiera de tredje/fjärde dimensionella energifälten av polaritet, separation, tid och rum, från det femdimensionella energifältet av villkorslös kärlek, och enigheten med allt liv.

Om ni kommer på er med att delta i ett tredimensionellt energifält, kom ihåg att Stråla, Stråla, Stråla den Violetta Flamman, för att förvandla alla skuggor till Ljus, Ljus, Ljus. Då kommer ni att hjälpa Gaia mycket i Hennes process av planetarisk uppstigning.

Om ni anpassar ert eget energifält med de inkommande femdimensionella energiområdena, kommer ni att medvetet börja uppfatta inkommande femdimensionella energifält. Var sedan noga med att jorda dessa perceptioner i er fysiska kropp, och i den fysiska Jordplaneten.

Vi ber, att ni riktar er uppmärksamhet mot de högre dimensionella energiområdena, eftersom ”där er uppmärksamhet finns, finns också ni.” Ju mer ni har medvetna interaktioner med det femdimensionella energifältet, desto mer kommer ni att bli vana vid känslan från resonansen av det femdimensionella.

Kom ihåg, att om ni anpassar er medvetna uppmärksamhet till det fyrdimensionella energiområdet, då kommer ni in den fyrdimensionella resonansen av verkligheten. På samma sätt, när ni anpassar er medvetna uppmärksamhet till det femdimensionella energiområdet, då kommer ni in denna verklighet.

Inom NU av det femdimensionella HÄR, är ert val av perception, en anvisning från ert medvetandetillstånd. Samtidigt är det ert medvetandetillstånd som orsakar ert val av perception. Ja, ni väljer ert medvetandetillstånd och ert medvetandetillstånd styr ert val av perception.

Ni kan inte bli medvetna om detta faktum, medan ni är helt fördjupade i en tredimensionell verklighet. En tredimensionell verklighet är baserad på tid, rum, och olika former av orsak och verkan. Er tredimensionella verklighet har visat sig ha orsakats av era tankar och känslor.

Ert tredimensionella medvetande, kan inte inse att ni kan välja era egna tankar och känslor, än mindre att ni kan välja att skapa frekvensen av verkligheten, som ni väljer att uppfatta den.

Ert tredimensionella uttryck av ert själv, kan inte erkänna att ni skapar er ”yttre värld” genom er frekvens av tankar, och frekvensen av känslorna då ni väljer att följa dessa tankar.

Lyckligtvis, expanderar mer och mer av våra jordvarelser, sin medvetenhet bortom den tredje/ fjärde dimensionen av tid och rum, till den femte dimensionen av ”Här och NU.”

Utan ”tid” för att djupare begrunda era val, och inget ”utrymme” för er att förflytta er för att nå ert mål, uppfattas ofta den femte dimensionen som en flyktig tanke, ett ögonblick eller en idé som flyger genom ert sinne, fortare än ni kan uppfatta den.

Det finns många ”uppdateringar” i de tre-/fyrdimensionella operativsystemen, som förbereder ert fysiska system för fullständig hämtning av ert femdimensionella operativsystem. Fler och fler människor kommer ihåg hur man aktiverar sitt medfödda femdimensionella operativsystem, och anpassar det till sina jordfarkoster.
När ni laddar ner ett nytt operativsystem till datorn, och även då ni laddar ner nya uppdateringar, så måste datorn ställa om sig till dessa förändringar. Om ni inte anpassar er till dessa förändringar, kommer ni inte att kunna använda er dator på bästa sätt.

Om ni inte laddar ner uppdateringarna, kommer datorn inte att kunna använda framtida uppdateringar. Det är där ”att släppa taget” kommer in. För att fullständigt uppdatera ert medvetande till att känna igen, läsa, och integrera de femdimensionella ”uppgraderingarna” som flödar in i er transmuterande verklighet, måste ni ”släppa taget” om ert gamla sätt att uppfatta er själva och er verklighet.

När ni accepterar dessa ”nedladdningar” är ni inte längre bara 3D-människor, eftersom ni har startat er medvetna återgång till en ”multidimensionell människa.” Men, ni måste släppa era gamla program innan ni helt kan anta era nya.

Om ni inte kan släppa taget om era tredimensionella uttryck av er själva, kommer ni inte att kunna uppfatta och ”fullständigt hämta” de fyrdimensionella uppgraderingarna, som flödar in i er verklighet.

Sedan, när en femdimensionell uppgradering kommer, kommer ni inte att kunna ladda ner den, eftersom den nödvändiga grunden för den fjärde dimensionen, inte är tillgänglig. Lyckligtvis är alla femdimensionella energipaket, eller nedladdningar, fria från tid och rum.

Därför, behöver inte nedladdningen av den femte dimensionen ske under en viss tidsperiod, eller i någon speciell sekvens. Å andra sidan, behöver ofta er process av att tänka, följa ett utförande av tid/rum, eftersom det är så ni har lärt er att tänka, i en tredimensionell verklighet.

Som ni vet, finns det många vetenskapsmän och/eller genier, som har kunnat bryta igenom det tredimensionella tid/rummets barriär, och utökat sina medvetanden till det femdimensionella här och nu. Dessutom är många av de nya barnen som föds, redan kalibrerade för att uppfatta den femte dimensionen, som den främsta verkligheten.

Det blir en utmaning för föräldrarna till dessa barn, när de inser att deras barn kan lika mycket som de själva. Vi Galaktiker, är volontärer för att hjälpa mänsklighetens uppstigningsprocess, genom att gå in i jordfarkoster i en allt snabbare takt.

I själva verket erbjuder vi särskilda instruktioner, till människor som har tredimensionella jordfarkoster, och som väljer att besöka våra Skepp under sömnen eller under sina meditationer. Många av dessa människor är inte medvetna om besöken, men ofta då de vaknar, tycker de att de haft ”ovanliga drömmar.”

Sedan, när den nya dagen kommer, börjar de förstå att deras medvetandetillstånd i hög grad påverkar verklighetsuppfattningen. Till exempel kommer ett lågt medvetandetillstånd att upprätta en beredskap till att ”vara på vakt mot det som kan gå fel.”

Å ena sidan, tillåter ett högre medvetandetillstånd en avslappning, genom säkerheten med att komma ihåg att de är evigt vägledda, och villkorslöst älskade. Denna känsla av säkerhet skapar ett högre medvetandetillstånd. Sedan skapar dessa högre medvetandetillstånd, medvetna perceptioner av högre verklighetsfrekvenser.

Å andra sidan, skapar rädsla en nedförsbacke som sänker medvetandetillståndet, vilket skapar mer rädsla, vilket skapar ett ännu lägre medvetandetillstånd, vilket minskar era högre dimensionella perceptioner.

Om ni kan vara medvetet medvetna om energifälten som ni väljer att ladda ner i ert medvetande, kommer ni att mer och mer kunna ”välja” den verklighet ni vill uppleva.

Det finns inget rätt eller fel sätt, att interagera med de tredje och fjärde dimensionella energifälten, förutom att VARA MEDVETNA om frekvensen av energi som ni tillåter sammansmälta med er aura, och därmed med er tredimensionella jordfarkost.

Era jordfarkoster behöver extra uppmärksamhet i detta NU, eftersom de befinner sig i transition. Det finns ett inneboende budskap som kommer ut i era sinnen och som säger, ”uppstigningen har börjat.” Er kropp kan ta emot meddelandet långt före er, eftersom er kropp inte ”tänker” som en människa.

Er kropp uppfattar verkligheten via samma enhetsmedvetande som Gaias växt-och djurriken. Alla Gaias varelser och växter, lever i enighet med sin omgivning. Därför känner de ingen separation.

Jo, det finns rovdjur och villebråd, som är organiserade enligt tredimensionellt mönster av ”kamp eller flykt.” Men djuren gör det för att skydda sig själva eller andra, eller för att överleva. Å andra sidan, går många människor in i ”kamp” för att få pengar och kunna utöva makt ÖVER andra.

Växt- och djurriket, liksom de uppstigande människorna, är i linje med alla Gaias varelser genom att utöka frekvensen av Gaias resonans i den femte dimensionen, och att erkänna, acceptera och ladda ner de femdimensionella energivågorna i sin fysiska kropp, och i den fysiska kroppen av Gaias Jord.

Det finns många rapporter om hur rovdjur och villebråd, upprättar intima band med varandra. Vad vet djuren som inte människorna vet? De vet hur man läser av energifält. ”Hur kan ett djur läsa av?” Svaret är, att växter och djur KÄNNER, uppfattar, vet och lever inom flödet av ETT.

Eftersom de lever i flödet av ETT, accepterar de automatiskt alla högre dimensionella nedladdningar ,utan tankar eller fördömande. De är ETT med planeten. Därför känner de ingen separation mellan sig själva och sin planet.

Faktum är att många arter av växt- och djurriket, känner av energifälten som ansluter allt liv. De uppfattar dessa energifält, eftersom de INTE har fått veta att de INTE skulle, eller Inte kunde uppfatta dem.

För många, många tusen år sedan, och de människor som kom ihåg sina sanna multidimensionella själv, och vågade hjälpa andra, brändes på bål, blev utstötta och bestraffade, eftersom de kunde uppfatta det andra inte kunde uppfatta.

Varför var det så? Varför blev människor dömda och hårt bestraffade för att de uppfattade högre dimensionella energier? Svaret på denna fråga är, att människor som kunde uppfatta, interagera och kommunicera med sina högre uttryck av sig själva, inte kunde kontrolleras av de mörka.

Därför var de mörka tvungna att döda dem, som kunde uppfatta högre ljus. De valde att döda dem mycket för att varna andra, så att de aldrig skulle expandera sina perceptioner till högre dimensioner av verkligheten.

På grund av sin mörka historia, har människan lärt sig att tvivla på vad de ser, hör, luktar eller känner. Därför har många människor förlorat sina instinkter, och förlorat sin förmåga att uppfatta de otaliga versionerna av verkligheten, som responderar till den fjärde dimensionen och bortom.

Det har förekommit så mycket ”makt över” andra människor, av den härskande hierarkin, att många män och kvinnor har förlorat sin sanna känsla av sitt SJÄLV. Utan en stark ”självkänsla” har människan inte någon historia, som tar dem till ”ETT”, genom allt som han eller hon har förvärvat under sina otaliga inkarnationer.

Varje inkarnation är ungefär som en sida som skrivs in er ”Uppstigningsbok.” Oavsett om er uppstigningsbok bokstavligen är skriven eller inte, så spelar det ingen roll, eftersom Uppstigningsboken är inskriven i er egen multidimensionella aura, som så småningom kopieras till den tredimensionella jordfarkosten .

Att mentalt fokusera på meditation, liksom på den ovillkorliga kärleken ni sänder till er själva, då kan ni uppfatta, förstå och även gå in i det femdimensionella energifältet. Kom ihåg, att ni kommer att uppfatta de femdimensionella energifälten, på samma sätt som växterna och djuren uppfattar dem.

Perceptionen, erkännandet och acceptansen av det femdimensionella, och bortom, kommer att göra att energifälten drar in er i ETT av alla LIV, av HÄR och NU, där ni skriver er egen Uppstigningsbok.

När ni skriver er Uppstigningsbok, så var vänliga och dela den med andra, lev som ni har skrivit och älska det NI kommer att förstå. Flöda in i er egen process, och hjälp andra att komma in i de ständigt ökande femdimensionella vågorna av Ljus, Kärlek och Hopp.

Välsignelser, vi er Galaktiska Familj, är alltid här i er femte dimension, NU!

Kontakta oss och vi KOMMER att svara.

Sharman och er Galaktiska Familj

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...