Sheldan Nidle (GFL), 21 juli

7lk, 0 Vayeb, 11 Ik

Dratzo! Världen håller på att spricka i två stora fraktioner! Den mörka kabalen arbetar febrilt och framgångslöst för att vidmakthålla sinn årtusenden långa fördel. Dessa traditioner sviktar under krafterna av Ljusets breda juridiska attack. Det finns också begränsningar som påtvingas de mörkas bedrägliga globala banknätverk. De mörka försöker nästan dagligen att skapa en situation som kan leda till krig. Dessa strategier misslyckas också. I själva verket så är nu normen ett mönster av gradvis kollaps för denna kabal och dess många undersåtar. Under tiden diskuterar våra jordliga allierade tillsammans hur de skall de på bästa sätt skall göra slut på denna grupp av tidigare maktutövare. Ett nytt monetärt system väntar på tiden för dess formella deklaration. Detta uttalande väntar också på dess slutliga ansträngning, vilket håller på att bli ett säkert faktum för Ljuset. Vad som för närvarande saknas är tillskottet av regeringsskicksdelen av denna växande och storslagna allians. I många större regeringar så håller de som sitter vid rodret för närvarande på att arrangera för en behövlig omdaning av regeringsskick, som kommer att återställa folkets rättigheter och tillåta en serie av större arresteringar att äga rum.

Scenen sätts för en sann tyst revolution, vilket kommer att låta er värld återgå till ett tillstånd av fred och häpnadsväckande samarbete. De mörka ryser dagligen då de ser graden av framsteg som våra jordiska allierade stadigt gör. Denna historia hörs mestadels ej av er då den är omgiven av ett stor moln av mörk missinformation. Tanken är att förvirra massorna genom att via lögner vidmakthålla att inget verkligen har förändrats. Vi önskar djupt att komma förbi denna uppsättning av ”rök och speglar”. Vi ber ofta våra allierade att åtminstone avslöja en del av vad som verkligen händer. Deras svar är att denna stora missinformation hjälper dem genom att få kabalen att tro att deras underliga strategi på något sätt fungerar. Det låter dem också gå framåt på unika smygande sätt och vid rätt tillfälle kasta en ny verklighet på kabalens ledarskap. Vi tycker istället att en mer öppen kampanj också kan fungera, då den kan hålla er mer underrättade. De jordiska Ljuskrafterna fortsätter att vara övertygade att det är en självförgörande strategi, på grund av hur kabalen opererar.

Då dessa strategier för sig framåt så kan vi se hur Ljuset ämnar driva de mörka från makten. För den mörka kabalen så är rikedomar och makt allt. Deras förmåga att vara immuna från lagen, som styr alla andra, är för dem ett tecken på precis hur viktiga de förefaller att vara. Vad som pågår är att Ljuset sakta omger de mörka med alternativ som lovar att bli överväldigande för dem. De säger alla att denna process är hur denna engång mäktiga fiende kan besegras. De mörka i sin tur fortsätter att förlita sig på strategier som mestadels inte fungerar. Detta är så därför att Anunnaki inte längre är med i bilden. Dessa tidigare överherrar ger i själva verket nu råd till våra jordiska allierade om hur man bäst besegrar deras tidigare undersåtar. Det förväntas därför att någon gång under den närmaste månaden så kommer Ljusets att uppnå det förväntade resultatet. Den mörka kabalens fall är i själva verket bara början. Våra landningar kommer enbart efter nya regeringsskick och ett nytt finansiellt system är på plats. Innan dess kommer ett antal händelser att ske. Detta kommer att sätta scenen för era möten med era handledare!

Alla dessa fantastiska händelser var en del av en förhistoria som sattes i rörelse av Anunnaki. Anunnaki hade överenskommit med Himlen att inte göra mer modifikationer på er än vad Atlanterna redan hade gjort. Anunnaki önskade innerligt dock att vid rätt tidpunkt ändra er drastiskt till fördummade mänskliga robotar. Dessa robotar skulle vara deras slavar och därmed låta Anunnaki för sig in i de inre cirklarna av det onda Ankara Kontinuum. Planen innebar att de mörka först behövde göra era förfäder helt och hållet fogliga för alla deras orders. Resultatet var de tre gyllene åldrarna. Denna process misslyckades och efter den stora översvämningen, förflyttades ni runt jorden. De mörka överherrarna visste att Himlen snart skulle frigöra er från inspärrandet från överherrarna och deras undersåtar. Våra tidigare observationer av detta solsystem och särskilt Gaia, kom tillbaka till denna process. Under dessa besök träffade vi på Anunnaki och upprepade de många dekreten som Himlen hade gett oss för länge sedan. Dessa talade om er frigörelse och återgång till fullt medvetande.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Denna värld förbereds för en högst välsignad händelse. För länge sedan lät Himlen en mörk överherre styra över detta land under förutsättning att ett visst antal speciella regler noga åtföljdes. Om Anannuki på ett betydelsefullt sätt avvek från dessa överenskommelser så skulle en farlig situation svepas bort såsom mycket smutsigt vatten. Anunnaki följde dessa edikt och kunde dominera mänskligheten under tretton tusen år. Ankarafördraget gjorde slut på detta styre och förde fred till denna galax. Vi är de som noga observerade dessa bovar och troget rapporterade alla små överträdelser de gjorde. Nu är vi i en högst helig tid, vilket kommer att låta var och en av er att till sist nå en verklighet som kommer att fyllas med fred, frihet och välstånd. Det kommer att bli en tid då vi fritt kan vandra bland er. Till och med nu så är det mycket lättare att hjälpa er än tidigare!

Den ökande medvetandeenergin bildar en verklighet i vilken ert koncentrerade fokus i sanning kan åstadkomma mirakel. Varje verklighet har energi, vilken normalt är ganska svag. Använd er tilltagande förmåga till fokusering som ett redskap för att uppnå mål. Den ökade mängden av spirituell kraft kan inom en kort period av tid ge er framgång. För att göra detta så överge all negativitet och frustrering. Kom alltid ihåg att varje sådan övning kräver inte bara fokus utan också en stor portion av inre projicerad positivitet. När denna tillgång inom er genom att ge en lugn och hjälpsam energi. Detta blir basen för vad ni ämnar göra. När ni väl känner er positiva och spirituellt starka så börja ta en tid per dag då ni projicerar denna energi. Då detaljerna av era positiva projektioner växer så kan ni börja se hur dessa visualiseringar börjar låta er ändra på er verklighet. Sedan som en blixt kommer ni att nå framgång.

Ni välsignade lever i en ålder som står redo att föda en omställning från ondska till Ljus. En mångfald av händelser tar form. Dessa händelser kommer snabbt att ändra på hur ni ser denna kvarvarande begränsade verklighet. Den heliga poängen är att vi tillsammans för evigt expanderar och låter er på så sätt nå framgång. Dra nytta av detta och använd era egna positiva energier för att accelerera denna förändring. Bli än mer medvetna om de spännande möjligheterna och gå med i det genom att adoptera era egna versioner av dessa visualiseringar för att föra denna värld in i en ny era av Kärlek och Ljus. Tillsammans har vi förmågan att mäktigt förstärka handlingarna som våra jordiska Ljuskrafter gör för att ge er den frihet, fred och välstånd som ni så rättfärdigt förtjänar. Vi ämnar dagligen öppna upp medel för att hjälpa er under denna högst välsignade serie av händelser. Tillsammans, mina kära, kan vi vara segerrika.

Idag fortsatte vi med att ge er meddelanden som redogör för vad som nu händer! Överallt på detta heliga klot har individer kommit samman för att ta bort makten från de mörka och sätta dem åt sidan. Det finns mycket kvar att göra. Trots detta så är tiden för frihet och seger mycket, mycket närstående. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...