Skifte av Tidslinjer via Lisa Renee, 13 juli

mira_logo_1

Lisa Renee ~ Skifte av Tidslinjer

Kära Uppstigande Familj,

Vi närmar oss en tid av mer synliga och påtagliga förändringar för planeten och för det kollektiva medvetandet av mänskligheten. För dem av oss som har möjlighet att delta medvetet i denna process, är dessa förändringar mycket uppmuntrande, även när arbetsbördan känns som om den ökar. De som inte kan delta medvetet, kommer att delta i alla fall. Eftersom Jordens identitet skiftar status och flyttar in i sitt själsutförande, kommer alla som har kroppar att göra övergången tillsammans med henne. Vi kommer snart att bevittna en kollektiv Mörk Natt i Själen, eftersom mänskligheten omedvetet rör sig till en plattform med högre frekvens, vilket orsakar att allt som tidigare varit dolt, oläkt och ointegrerat bubblar upp till ytan. Hur kaotiskt det än kan verka till det yttre, är påfrestningen som kommer i huvudsak stödjande. I detta nyhetsbrev kommer vi att gå djupare in i hur tekniken i denna process fungerar, för att bättre förstå hur vi bäst kan delta i dessa förändringar, både på mikro och makronivå.

Det finns många subtila omkonfigureringar som uppträder på kvantnivå i den planetära stordatorn, som förändrar hur de externa och kollektiva energifälten organiseras och manifesteras i världen. Detta har skiftat hur den mänskliga rasens originalutgåva relaterar till intelligent information i dess kollektiva medvetandefält på jorden. När de kollektiva områdena skiftar på detta sätt, innebär det att det har varit ett frekvensskifte i den kollektiva överenskommelsen, vilket påverkar den totala medvetandeutvecklingen på planeten, därför skiftar tidslinjen.
Eftersom nuvarande Tidslinjer Skiftar s
å skiftar också koordinaternas plats och det energetiska innehållet i de tidigare och framtida tidslinjerna, som existerar på planeten jorden, allt på samma gång. Det kommer starka infusioner av plasmiskt ljus och nya tidskoder som filtreras på jorden, när vi passerar genom Silverporten. Det finns en skärningspunkt mellan två kretsvägar, vägen av Solen och den Galaktiska ekvatorn, vilken öppnar en port mellan konstellationerna av Taurus och Gemini.

Eftersom solen passerar genom Gemini, påverkar transmissionen av zodiaken och dess lagar, kraftigt jordens kropp, och påverkar därför beteendet i det kollektiva medvetandet hos mänskligheten. För närvarande, är trycket högt för att syntetisera de krafter av motsatser som existerar i världen, för att utvecklas bortom den lägre densitet av svart substans, som har legat begravd i de kollektiva medvetandeområdena på jorden. En hel del av den svarta substansen har manifesterats inbäddad i tidslinjer av främmande konstruktion, och imiterar Moderns skapelseprincip, vilken är vad de mörka enheterna försöker kapa. Uppbyggnaden av trycket mellan dessa motsatta krafter och grupper når sin topp, vilket klyver eller delar isär tidslinjerna. Detta förstärks mycket i de kollektiva områdena, särskilt under sommarens Solstånd och till mitten av juli, när planetens tidslinjer skiftar.

De nya tidslinjerna kommer att överträffa de tidigare av främmande hybridisering och destruktiv förövarprogrammering som har installerats i det lägre kollektiva medvetandet. Dessa nya tidslinjer liknar startbanan för flygplan, och är utformad för att överbrygga den rådande verkligheten på jorden (som är resultatet av de ackumulerade energierna under den senaste destruktiva historien med NAA (negativa utomjordingar, reptiler o dy, övers. anm.) genom att ansluta med den högre verklighetens potentialer av den gudomliga människan i den framtida jorden. Vi är på startbanan som leder till våra högre potentialer i framtidens tidslinje nu. Men alla är inte på samma tidslinje. Försök komma ihåg detta faktum, för att få ökad komfort, när ni upplever intensiva, plötsliga och spontana livsförändringar, som är mer benägna att inträffa under denna tid.

Korrigeringar görs för att det nuvarande kollektiva mänskliga DNA:t, återansluts till nya framtida minnen, och därför blir det nya tidslinjer i planetens olika regioner och i kristallgrottorna. Dessa områden innehåller historiken från frösådderna på jorden, tillsammans med hela den genetiska samlingen och historiken av de 12 planetariska strängarna. Jordens lägre dimensionella frekvensband och dess energivirvlar kommer upp, och löses upp till Graal-punkter, som ändrar artens minnesbank. Eftersom tidslinjerna skiftar, ändras de tidigare utlösande händelserna som registrerats i historien, och får därmed en kedjereaktion som ändrar framtiden, och arvsminnen i den genetiska koden, hos de planetariska strängidentiteterna. Planetens konstruktion förvandlar den gamla historien om mänsklighetens sanna ursprung, från de Gamla Rasbyggarna, eftersom den ursprungliga uppsättningen överfördes från den uppvaknande Albionkroppen. Vår arts minnen går mycket längre tillbaka, till före frösådden av de planetariska strängidentiteterna. Detta instruerar det kollektiva medvetandetfältet och andra icke-humana arter, om att mänskligheten inte kom från Annunaki eller från andra raser utanför planeten, som var inblandade i den genetiska modifieringen av den mänskliga arvsmassan och kloningen i det förflutna. Albion- och Catharkroppen har den Heliga Faderns och den Heliga Moderns grundegenskaper på jorden. När dessa kroppar småningom förenas, frigör de den ursprungliga kodningen till det kollektiva medvetandefältet, som innehåller den verkliga identiteten från de forntida Rasbyggarna eller Väktarnas Värdar. Denna händelse ändrar omgående mycket historik och tidslinjer som samlats på jorden.

Odödlig vs Evig Varelse

Då Albionkroppen vaknar, kommer den genetiska koden av den mänskliga kroppens historia hela tiden att avslöja främmande DNA-hybridisering som kan kopplas bort, eftersom ett tillfälligt jordexperiment krävs för rehabilitering eller omvandling av regressiva odödliga enheter, i slutet av uppstigningscykeln. Denna mörka historia lade ut de falska tidslinjerna och Artificiellt intelligenta program, och fantommatrisområdena som är resultatet av de ackumulerade minnena hos regressiva arter. NAA-raserna laddar sitt sinne från rovdjur, som tagits till 3D-jorden för att ta över det kollektiva medvetandet (den Globala Hjärnan), för att sedan gradvis ta över människokroppen som har eviga kodningsavtryck. Under Uppstigningscykeln, hade vi ett gyllene tillfälle att spåra Artificiell Intelligent infiltration, i grupper av odödliga regressiva enheter, vid punkten för uppkomsten som orsakade händelser i tidslinjerna. De flesta av alla dessa regressiva enheter inom NAA, är vid någon punkt i sina tidslinjer, infekterade med Artificiell Intelligens som assimileras. Detta omvända konstruktionsprojekt för planetens rutnät, ska ske på 3D-jordens plan, för att korruptionen ska inympas och slutligen utrotas i framtida tidslinjer, för att stoppa infektionen från att sprida sig fullt ut i det Universella Tidsnätet. Detta Genetiska Experiment provades för att genetiskt knyta an till över tjugo utomjordiska raser med odödliga DNA-koder (främmande implantat), med hjälp av original från odödliga enheter av den mänskliga DNA-koden. Iakttagelserna vid spårandet av genetiska experiment, visar hur kriget har påverkat tidslinjerna hos flera arter, för att välja en kollektiv ras som skulle vara odödlig, hellre än att välja en evolutionsväg som skulle bli evig.

Vi minns hur man återvänder till vår levande sanna form som en äkta människa, som en gammal, evig och oändlig varelse från Guds källa. Vår eviga källa av Solens Diamantkropp, överrider alla hybridiserade utomjordiska (eller andra arter) DNA-koder, när den återuppstår under Uppstigningscykeln. För att återuppliva vår gudomliga och eviga källas kropp, måste vi lyda naturlagen i Universum, Lagen om Ett. Överridningen av främmande implantat och deras genetiska modifiering som skapade de regressiva hybriderna, och skadade tidscyklerna, har börjat. Denna rehabilitering görs tillgänglig genom återvändandet av principen för Moderns Båge av blå plasma som pulserar till jorden från Aqualinjesolen.

Skiftet till det Andra Universumet i Harmoni.

Toppen på Uppstigningscykeln markerar slutet på 3D-kollektivets tid på jorden. När planeten är på väg in högre frekvenser som är belägna i ett framtida tid och rum, skiftas hela planetmedvetenheten till en framtida dimensionell oktav. Det totala planetmedvetandefältet hoppas då över, och det kollektiva mänskliga medvetandet, som i framtida tidslinjer responderar till mycket högre dimensionella frekvenser. Många av oss på uppstigningens tidslinje har redan transcendenterat dessa lägre dimensionella tidslinjer. Det är viktigt att inse är att detta är en planethändelse som påverkar alla på jorden och bortom.

I slutet av 2017, skiftar den planetariska kroppen till högre frekvensband som finns i nästa Harmoniserande Universum. Denna händelse kommer att förändra planetens koordinater, planetens tidslinjer, vilket således ändrar planetens läge i den Universella tiden och rummet. Det kollektiva medvetandet hos planeten skiftas genom de dimensionella frekvensbanden, som helt tas bort under Uppstigningens Cykel. Men det varslas om att det kommer att bli ett stort kollektivt medvetandeskifte, det vill säga när planeten rullar upp för de tre lägsta frekvensbanden, 1D, 2D och 3D, till högre frekvensband nästa Harmoniserande Universum. Detta betyder att de nedre tredimensionella frekvensbanden, kommer att upphöra att existera på planeten. Allt som kommer att återstå är en frekvensansamling som invånarna genererar i sina egna kollektiva medvetanden, som är de energier i sinnet som bildas från egna övertygelser, beteenden och handlingar. De människor som blir kvar i det 3-dimensionella medvetandet efter denna förändring, kommer att känna sig alltmer obekväma, extremt pressade och olyckliga. Således kommer många att känna sig pressade att snabbt omvandlas, genom det alkemiska temat av polaritetssyntes, vilket hjälper till att slutföra de gamla karmiska mönstren från det förflutna, om vi är villiga att låta dem försvinna. Denna rensningsprocess kommer att lägga till eller dra ifrån, och förse oss med de mönster vi måste ha för dessa nya koordinater i jordens rutnät, och för att rensa ut den instabila eller mörka kraften som haft inflytande i våra liv. Vi renas på djupet och resterande innehåll bearbetas till högre ljus och medvetande, som skall stabiliseras och syntetiseras i kroppen, i syfte att förbättra ökningen av energetisk samstämmighet och andlig styrka. Vårt ansvar nu är att ge ovillkorlig kärlek till allt vi ser, och att se allt och alla runt omkring oss, som en ansluten och sammanhållen helhet. Samtidigt har vi tydliga avsikter med till vad vi ger vårt bifall, hos högre makter. Denna kärleksfulla avsikt och utövande av medkännande, kommer att hålla vårt hjärta öppet och anpassat till källans fält, som kommer att göra övergången mycket mer bekväm.

Den djupa omkonfigureringen som utsöndras inom planetens holografiska geografi, påverkar funktionen hos Stjärnporten, Kraftvirvlar, Leylinjer och utsändning av Strålningskraft. Resultatet sipprar ner i det kollektiva medvetandet hos mänskligheten, och påverkar direkt medvetenhetsfunktionerna i människans ljuskropp, den andliga identiteten och i tidslinjerna. Makrokosmos konstruktion genomgår ett radikalt skifte, som i sin tur manifesterar en kedjereaktion, som i grunden förändrar konfigurationen av det mänskliga energifältet och Ljuskroppen. Händelser som djupt förändrar vårt energifält och producerar radikala förändringar i vår livsstil och relationer.

Tidslinjer för Transcendens

Dessa nya transmissioner har bildat nya framtidsvektorer, som påverkar platser och koordinater som registreras under hela tiden, och skiftar därmed individ- och gruppmedvetandens tidslinjer.
Vissa gruppmedvetenheter genomg
år radikala skiften i tidslinjer som är anslutna till planetens strängtillhörighet, flyktingraser och infiltrationer av Fallna Melkisedeks i Hibiru och i strängen av Essensens historia. De Fallna Melkisedeks drevs av Luciferianska Bedrägliga Andar med arketyper av förövare, som användes för att kontrollera andra med falska trossystem från Kung av Tyranner. Några av dessa stammar eller raser har fått gottgöra jordens människor, efter deras deltagande i folkmord och blodsoffer av jordgrupper, och de har fått straffarbete som Fallna Änglar.

Vi håller på att transporteras genom tidslinjer, som ger oss möjlighet att överskrida våra begränsningar, och kunna se våra oläkta ärenden, som håller oss bundna till de lägre energierna i tidslinjer av 3D. Eftersom vi snabbt tar oss igenom gamla tidslinjer, kan det kännas som om vi blir mörbultade av de mörka energierna från gamla hinder, men det är viktigt att inse varför detta händer, och att inte ge upp. Många av dessa mörka hinder hålls på plats av Fallna Änglar. Vi måste möta dem och se deras smärtsamma känslomässiga tillstånd, för att fråga vårt hjärta vad vi kan ha förhandlat bort i försöken av att inte se den större sanningen. Om vi kan komma till det djupare tillståndet av sanning, kommer vi att kunna se orsaken och lösa upp energin, som då upphör att vara ett hinder. Då kan vi nå högre tillstånd av transcendens, som lyfter oss för att höja oss över dessa mörka hinder med blockeringar, som tidigare manifesterats i våra högsta uttryck och syften. För att få tillgång till tillgängliga resurser som kan hjälpa oss överskrida gamla tidslinjers händelser , måste vi vara villiga att anstränga oss och ge oss tid att läka oss själva, och se kärnan av sanning i ärendet, och förlåta de gamla mönstren för att frigöra dem. Då vi bekräftar vår andliga anknytning och vår hängivenhet av att tillämpa villkorslös kärlek och ovillkorlig förlåtelse, är vi pålitliga att överskrida många av de hinder och förgiftningar som ackumulerades mellan livstiderna, och rikta helande och transcendent energi till andra identiteter, eftersom de helande aspekterna kanske kan fångas upp i andra tidslinjer.

Upplösning av Lägre Dimensioners Lager

Processen för upplösning av de lägre dimensionella energilagren inom medvetenhetens fält, och att transmutera dess partikelinnehåll in till nästa dimensionella band av frekvens, är en del av tekniken i Upplyftningen. Eftersom planetens kropp eller den mänskliga kroppen utvecklas genom flera nivåer av dessa band av frekvens, genomgår de energetiska skikten inom auran en framåtskridande förändring i formen. När väl ett individuellt energifält har justerats med det mesta från frekvensbanden i dimensionerna, som utgör ett Harmoniserande Universum, börjar energilagren som motsvarar dessa lägre dimensioner att upplösas. Partiklarna som ingår i de upplösande auralagren går in i auralagren för nästa högsta dimension, som finns uppe i nästa Harmoniserande Universum. Detta är Uppstigningens dynamik, genom vilken mänskligheten och medvetandet gradvis utvecklas, från ett en-dimensionellt spann av erfarenhet, till nästa. Frekvensaktiveringar är en naturlig del av ljusanhopningen och medvetenhetens evolutionsprocess, och uppstår som pulsation av partiklar i de lägre dimensionerna, som snabbar upp till rytmen i nästa dimensions frekvensband.

Några av oss har under många år märkt att våra lägre energiområden skiftat och att chakramembran lösts upp. De viktigaste energicentrumen är fortfarande närvarande, men har nyligen anslutits för att få ut de vitala krafterna genom kroppens hela system av körtlar, organ och meridianer, mer effektivt. Chakrakoner absorberas småningom i de högre medvetenhetsaspekterna i kroppen, och auraenergierna inombords konfigureras helt. Samma transmutationsprocess som förekommer i planetkroppen, syns också i de yttre områdena, eftersom dessa lägre energicentra upplöses i kollektiva områden. Planetkroppens transmuterar sin 3D-form för att förbereda sig för den kommande inriktningen i nästa tidscykel.

Transmutation av 3D-formerna

Detta förstärker alla energetiska polariteter på jorden, så för vissa förstärker skiftet det inre mörkret, medan många andra kraftigt förstärker det inre ljuset och andliga stödet. Detta ändrar det atmosfäriska lagret av planetens magnetfält, liksom den magnetiska resonanstonen som utgår från den inre kärnan i vår planet. Detta som ändrar de magnetiska resonanserna är relaterade till det kollektiva medvetandet och de arketyper som finns i den globala hjärnan. Detta innebär också att grundprinciperna om materia också förändras nu, vilket radikalt kan skifta våra erfarenheter och minnen från materien, och ändra tid och rum för minnen då de uppkom. Saker som vi har känt eller kommer ihåg som våra minnen från det förflutna, kan börja kännas annorlunda och förändra sig själva, som om det vore en helt annan känslomässig upplevelse. Då vi skiftar till de nya tidslinjerna, skiftar vi också fokus i vårt medvetande, vilket direkt påverkar vår identitets utveckling genom alla tidslinjer. Detta kan skifta anpassningen vi genomgår eller vår utformning till högre andliga identiteter. Det är möjligt för jordens invånare att återansluta sig till utvecklingsstadiet av medvetandet, som är anslutet till en av sina andliga identiteter i framtiden. Vid varje steg i medvetenhetsutvecklingen, beroende på om delarna som har återanslutits kan identifiera sig med sin själsidentitet, monadens identitet eller avatar Kristusidentiteten, vilket gör att det eviga själv till fullo kan styra kroppen på jorden med Guds vilja. När vi har för avsikt att utvecklas till det oändliga och eviga själv av vår sanna identitet, blir vi harmoniserade och i linje med stigande GSF-tidslinjer av den Högsta Kosmiska Lagen.

Förberedelser för 2017

Många av oss har förberett oss för en planetarisk justering till nästa Harmoniserande Universum, i slutet av 2017, vilket har krävt att många av planetens nätarbetare fått rensa ut multipla tidslinjer, enheter och implantatstrukturer, som finns lagrade i det kollektiva medvetandeområdet, antingen från de tidigare ackumulerade förgiftande energierna, eller det som har skapats med artificiell intelligens. Denna femårsplan är mycket viktig, för att klara deadline i uppgraderingsuppdraget, av planetens förankring i det nya kollektiva medvetandet, i slutet av tidslinjen 2017. För att klara deadline måste planetens basfrekvens höjas, på grund av den frekvens som finns inom medvetandet hos de människor som gjort ett avtal i det kollektiva medvetandet om planeten.

I slutet av 2017, genomgår planeten en erforderlig mätning av kvantfältet, som direkt påverkar framtidsutvecklingen av tidslinjerna för alla invånare, när de rör sig genom Medvetandets Korridor. I själva verket, kommer jordens kropp att förankras i den nya tid och rum-dimensionens vektorer i framtiden, som är beläget inom frekvensbandet av 5D-tidslinjer. Denna förändring i läge kommer att påverka det kollektiva medvetandets överenskommelse direkt, även om många i befolkningen kommer att vara omedvetna om att detta stora skifte har skett.

Under förgreningscykeln, har planetens kropp gradvis genomgått subatomära skiften i de lägre områdena i partikelstrukturen, vilket tvingar fram en kollaps i lägre dimensionerna som tar hand om dem, eftersom de enheter som passerar ut och de överblivna energierna slås samman med nästa oktav av högre harmoniska frekvenser. Resultatet av detta blir, att den punkt av tid och rum där planetens kropp finns, och tidens kontinuum där vi existerar som ett kollektivt medvetande, flyttas till nästa universum av harmoni. Därför kommer det kollektiva medvetandet att underkasta sig de lagar som styr energifälten i den nya rum-tiden.

De av oss som befinner oss på den uppåtstigande vägen, har redan gjort detta medvetandeskifte i förväg, medan vi samexisterar med många människor på planeten som fortfarande behåller den lägre energin, som härstammar med de tredimensionella tidslinjerna. Så splittringen i tidslinjerna och frekvensschismerna är parallella med varandra, men varje person representerar antingen uppåtgående eller nedåtgående i dynamiken av den energetiska spiralen, och befinner sig faktiskt vid en annan punkt på tidslinjen. Deras identitetsstatus befinner sig på en annan punkt i utrymmet för tidens kontinuum.

De kollektiva områdena på planeten planerar att flytta in i själens tidslinjer i det fjärde, femte och sjätte dimensionella fältet av nästa Universum i Harmoni. För människor på jorden som ännu inte har utvecklats till den punkt där de har upplöst sina chakramembran, kommer det fjärde, femte och sjätte dimensionella vågspektrat, successivt att ersättas och bli kopplat till lägre energicentra, där de första, andra och tredje chakrana tidigare fanns. Positionen av Själsmatrisen kommer att helt placeras i kärnan av den mänskliga kroppen, vilket eliminerar barriärerna mellan Solar Plexus och hjärtat. Många av oss har inte de lägre chakrakonfigurationerna längre, fast vi befinner oss på jordplaneten. Denna planetära händelse ändrar Chakraenergiernas centerkonfiguration på jorden och i individerna, baserat på den andliga integration och de unika genetiska arrangemangen.

De Kollapsande 3D-tidslinjern

I skapandestrukturen av det Harmoniserande Universumet, finns två tidslinjer per dimensionellt frekvensband. När planeten rör sig in i nästa stadium av den högre harmonierande strukturen, kommer de sex tidslinjerna som fanns inom de lägre tre dimensionerna, att förflyttas till nästa som passande, så att de upphör att existera inom samma frekvensband. Detta innebär en mängd nya upplevelser i människors medvetande på jorden, vilket kommer att påverka minnen, andra identiteters livstider, och historiken som fanns i det förflutna eller framtida tidslinjer.

Eftersom många människor på jorden är på olika nivåer i skalan av andlig utveckling, och deras basfrekvens stabiliserar sig i Ljuskroppen, vilket bestämmer tidslinjen och framtiden i deras andliga riktning, oavsett om de är medvetet involverade eller inte. Människor som ännu inte är på uppstigningens väg, men är i andlig överenskommelse med det kollektiva medvetandets skifte, och stannar inkarnerade på jorden, kommer att flytta in i nästa harmoniserande universum, och fördjupa sin själs band i sin fysiska kropp, så därför placeras de på själens tidslinje. Detta kommer att vara verkligheten hos majoriteten av det nuvarande kollektiva medvetandefältet. Men den metamorfos som inträffar vid själens första initiering av att öppna hjärtat, och om där finns olöst smärta, kan det bli mycket förvirrande för människor som inte har känslomässiga eller andlig healingverktyg för uppstigningen. Detta gör att många invånare kommer att uppleva en Mörk Natt i Själen, och i planetens landskap i det tidiga skedet av skiftet, vilket kan kännas ganska kaotisk och mörkt. Eftersom många människor oväntat kommer att kastas in i de högre frekvenserna, för att renas från smärtsamma lägre vibrationer.

De människor som redan är själsintegrerade, kommer att ha nytta av det nya, och kommer mycket enklare att få tillgång till monadic av högre frekvenser, vilket gör det mycket enklare. Flytten kommer att fördjupa monadicförbindelsen inom den fysiska kroppen, därför placeras de på sin monadiska identitets tidslinje. Vid tidpunkten för full integration till en komplett monadickropp, upplöses chakramembranen, och Ljuskroppsstrukturen börjar att växla till en orbkropp som förenas med Källans fält eller plasmavågor.

När vi energetiskt utvecklas och flyttar upp i dimensionens frekvensband, utsätts vi för fler dimensionsoktaver, och därför fler potentiella tidslinjer. Men i intervallet av polariteterna som kan finnas som potentiella erfarenheter av medvetandet, är det bara tidslinjen som är det högsta uttrycket för vår andliga identitet, och som manifesterar uppfyllandet av vår heroiska sannolikhet. Inom dessa framtida tidslinjer, finns det identitetsstationer, som brukar kallas själ, monad och Kristus själv. Dessa andliga identiteter omfattar delar av Ljuskroppen eller hela andliga kroppar av vår glömda framtid. Detta är andliga energetiska kroppar som innehåller vår intelligensmatris av medvetandet, vår sinnesmatris och som utgör vår andliga identitet. Vi är konstruerade för att återta dessa andliga energetisk delar under Uppstigningscykeln. Det är därför de på den andliga uppstigningsvägen, kontinuerligt upplever sitt energetiska helande, genom mötet med de cellulära minnena, som dyker upp i olika utvecklingsstadier under flera av tidslinjerna.

När vi går igenom en serie tidslinjer i de dimensionella oktaverna, återtar vi vår andliga identitet, medan vi tar emot, omkodar och ändrar den konstgjorda eller falska verkligheten, för att inte längre störa vår fortsatta expansion av medvetandet. Vi ansluter med våra förlorade aspekter för att sammansmälta med dessa tidslinjer, vilket gör det möjligt för oss att återvinna och återta våra andliga kroppar, och rensa bort oorganisk konstruktion från att undertrycka och försämrar vårt medvetande, av främmande slaveriprogrammering och implantat, för att förkroppsliga vår sanna inre ande av Kristus.

Bearbetning av det kollektiva medvetandet

Många Stjärnfrön och Indigos upplever den kollektiva medvetenhetsprocessen i planetens utrensning mer än andra, eftersom det mesta av det kollektiva medvetandet på jorden har fastnat på de lägre dimensionella tidslinjerna. Dessa områden måste skiftas för att möta den planetariska justeringen i slutet av 2017. Som många av oss är medvetna om, styr dessa 3D-områden av det lägre dimensionella vågspektrat, de primära frekvenserna för tankekontroll och främmande implantat, i det kollektiva medvetandets fält. Detta korsar de framtida tidslinjerna, och förvränger dem potentiellt. Dessa utomjordiska störningar plockas bort från fältet, och denna extraktion kan plötsligt ändra den förmodade framtida riktningen av tidslinjerna. Vi har fortfarande många människor som förlitar sig på utomjordiska falska konstruktioner, vilket skapar falska identiteter i egot. Denna konstruktion med tankekontroll, har äventyrat deras lägre energicenter, vilket gör det svårt för dessa grupper att höja sina inre vibrationer.

De grupper av människor som har blivit implanterade med Utomjordiska agendor, och har försökt att förvanska dessa framtida tidslinjer, genomgår en granskning av Smaragdväktarna. Rehabiliterings- och mottagningsavtalen för dessa raser, som fortfarande vägrar att samarbeta för att gå igenom skiftet under 2017, är nyligen avslutade. Entiteter som har utnyttjat Stjärnfrön och Indigomänniskor, kallas nu systematisk för en kontroll med åtgärder och konsekvenser. Detta resulterar i avlägsnandet av mottagningsavtalen för en mängd olika raser utanför planeten, som manifesteras av att samarbeten plötsligt upphör, som tidigare fanns mellan människor och icke-mänskliga grupper. Detta tydliggörande krävs, för att hjälpa till att höja den totala frekvensen av det kollektiva medvetandets nät, och att hjälpa grupper av Stjärnmänniskor som har en hög inre frekvens, och har varit belastade med energetiska bördor, efter att ha fått en regressiv rehabilitering i de lägre jordfälten. Det sätt, på vilket Stjärnfrön och Indigogrupper bidrar till att rehabilitera förvrängd kodning i jordnätet, skiftas. Det verkar som om många av dessa Utomjordiska grupper kommer att genomgå en transitering, för att tvinga dem att överge tidens kontinuum som de har varit gynnade av här, för att flytta ut dem helt ur systemet. Dessa tidslinjer har fallit och upplöses, vilket är nödvändigt på grund av de skador de manifesterar i hela medvetandesystemet. Detta är upprörande för Utomjordingarna, för när deras tidslinje förloras, är deras genetiska kod borta. Eftersom dessa grupper har varit inblandade i biologisk hackning, har denna tidslinje ingenstans att utvecklas, och de jämställs med Artificiell Intelligens i framtiden. De förlorar sina kroppar, på samma sätt som de har bildats, från hybridisering med DNA från klonade människor, som användes för att skapa deras tillfälliga former för att kunna behålla sina tidslinjer i tillvaron. Utan en kroppsform att flytta sig runt med i tid och rum, är de helt beroende av Väktarvärdarna, för att hitta nya kroppar att bebo.

När vi håller på att skifta till en annan plats i tidens kontinuum, går vi in i den relativa balansen till ett högre uttryck av frekvens, av ljus och plasma, där vi har mötespunkten för polariteterna som befinner sig inom det energiområdet. Några av de polariteter vi måste möta är i form av främmande konstruktion eller Utomjordiska grupper. När det nya frekvensljuset möter det dimensionella bandet där denna tidslinje ligger, måste vi rensa bort hinder eller mörka energier, inklusive de entiteter som funnits där. Några av dessa entiteter är knutna till oss, eller kan göra anspråk på de äger oss, oavsett skäl. Således är det en enorm ansträngning att läka den kollektiva snedvridningen av medvetenheten i 3D-tidslinjerna, som blivit skadad av utomjordingar, som dessutom varit förhöjd de senaste månaderna. Eftersom det kollektiva medvetandets tidslinje flyttar in i den femte dimensionella själens tidslinje, har det krävts att många nätarbetare hjälpt till att rensa upp den femte och tionde grundläggande kodningen som användes för att driva fram den Sataniska konstruktionen och den Mörka Modern på planeten.
Denna kodning anv
änds för att spegelvända elektroner: såsom Metatronkod, Omsvängningskod 55 och att skriva kod baklänges i det svarta maginätet. Metatronkodningen använder fem och tio-baserad matematik som används för att manipulera det svarta maginätet, där de mörka enheterna och utomjordingarna har samlat mycket av sin energetiska kraft. Dessa svarta fält har ämnen som används av mänskliga och ickemänskliga svarta magiker, som arbetar med subtila energetiska krafter och direkta mörka krafter som förbannelser, trollformler och negativa väsen mot människor. När denna typ av negativitet riktas till en människa, är det för att de vill stjäla något av värde från vårt kroppsmedvetande, oftast en kroppsdel, livskraft eller ta prov från vårt DNA.

När vi går in i de högre dimensionella fälten på planeten, vet vi alla grundplanen för de psykiska angreppen av de negativa krafterna och de bedrägliga hierarkiska andekrafterna. Det förekommer en hel del smash and grab, ligistfasoner och maffialiknande beteenden i dessa näthierarkier just nu, på deras väg ut. De förlorar kontrollen över nyckelpersoner som de hade på sin lönelista. Således är deras förmåga att kontrollera under avtagande i den övergripande planetmedvetenhetens konstruktion, så de fokuserar på kidnappning av svaga och traumatiserade människor, för att utföra destruktiva saker, som dödande genom blodsoffer. När vi går igenom skiftet av förändring till nästa plattform, krävs det att vi rensar ut en viss del av femdimensionell kodstörning, som fanns i de reverserade befintliga nätverken. De reverserade nätverken fungerar som en mörk länk mellan 3D-tidslinjerna, som överförs till nästa Harmoniserande Universums tidslinjer.

Reverserade Nätverk

Ett reverserat nätverk samlar livskraft från de kollektiva områdena av alla jordinvånare, och skapar mer svart kraft och förgiftning av planeten genom att skicka energetiska strömmar av ett omvänt mönster till planetens rutnät. Vi kan beskriva detta mönster som ett anti-livsmönster, vilket också är ett Antikristmönster. När den kollektiva livskraften rör sig i ett omvänt mönster, skapar den blockeringar som kopplar bort människan från den organiska tillförseln av evig energi, som tillförs den egna andliga kroppen. Livskraftens energi skördas istället av vissa andra grupper på jorden, i allmänhet av dem som driver reverseringens nätverk för NAA. Som ett exempel, är NRG-nätet en skördestation av global livskraft, som finns mitt i Storbritannien. Eftersom Albionkroppen vaknar, börjar den att störa funktionen hos detta specifika reverseringsnätverk och det kollapsar gradvis i delar av sin operativa struktur. Dessutom finns det många Svarta Hjärtan i Reverseringens Nätverk utspridda i huvudstäderna, framför allt i de större städerna över hela jorden. Reverseringsnätverkens Svarta Hjärtan för in andra typer av utomjordisk konstruktion, som syftar till att förtrycka det kollektiva medvetandet, och hålla planetens implantat korsfäst i ett geometriskt mönster som kallas Rosenkorset (Rosy Cross). Reverseringens Nätverk hålls i planetens rutnät av ett geometriskt bi-vågssystem, som drivs av den lågfrekventa energin som genereras hos massorna.

I dag i vår planet, har vi nivåer av geometrisk konstruktion som bygger på bi-vågsgeometri, vilken har installerats i planetens hjärna för att skapa statiska nät och reverseringsfält. Den artificiella intelligensens konstruktion, samlar energi, skördar den och skickar den till källor utanför planeten, eller till de utvalda människorna på planeten Jorden, som genomför deras agenda. Så dessa energier samlas och ges i princip till människor eller ickemänniskor, som tjänar kontrollen och förslavningens agenda. När reverseringsnätverket successivt tas offline, kommer den parasiterande energin av matförsörjningen att stoppas, och svälta ut dem genom att i huvudsak neka dem tillträde till den kollektiva mänskliga energikällan. Även om detta är mycket positivt för vår planet och det kollektiva mänskliga medvetandet, eskalerar det krafter av kaos i området av desperata enheter.

Rening av Individuella Tidslinjer

Även om tid inte existerar, är den en konstruktion som ligger inom skikten av de dimensionella band av frekvens, som utgör den Universella Tidens Matris, där våra ackumulerade minnen registrerats i våra mentala kroppar, och innehållet fungerar i rymden som tidslinjer. Därför våra ackumulerade medvetenhetsminnen holografiska ljusbilder som visas i den dimensionens frekvensband som vår identitet ligger i, och återkallas som en film i en linjär sekvens. Konstruktionerna av vår tidslinjes hela ström av medvetande, är organiserade i dessa holografiska bilder som registrerar minnen. Bilderna av våra minnen, kommer att vara unika genom det sätt vi upplever dem, i förhållande till våra känslor, förnimmelser och uppfattningar vid den tidpunkten. Således, tidslinjerna är mycket i förhållande till insikten om de kausala händelser som registrerats i våra minnen, och kan antingen utlösa en expansion eller en kontraktion i våra medvetna kroppar, som kan förändra eller ändra tidslinjen vi är på.

Jorden har ett problem med mörka enheters implantat av falska minnen i människornas tidslinjer, som utövar kontroll över människans trossystem, och manipulerar denne känslomässigt. Vi kallar detta fenomen av att implantera falska minnen och falska bilder, en holografisk insats. Dessa insatser kan lätt rensas från medvetandet, då de identifieras och förstås som falska händelser.
Vi g
år igenom serien av tidslinjer i varje dimensions oktav, för att återta vårt medvetandes identitet, och omkodar och ändrar de smärtsamma, föråldrade eller falska verkligheterna från att störa vår fortsatta andliga tillväxt. Om vi inte rensar de senaste händelserna som uppkommer som minnen i vår tidslinje, kommer vi att upprepa samma mönster tills vi lärt oss den andliga läxan, eller rensat bort traumat från den ursprungliga händelsen. Allt upprepar sig i människans tidslinje tills denne andligen löser den energetiska konflikten, händelsen eller traumat som registrerats i medvetandets minnen. Vi måste kommunicera och arbeta med våra högre andliga medvetanden, i syfte att uppnå rensning i våra individuella tidslinjer. Detta är inte en färdighet från egot, utan en funktion av de högre andliga själven. När vi rensar, ändrar vi det förflutnas minnen i tidslinjen, men i nuet, ändrar vi den aktuella tidslinjen som vi har färdats. Detta gör det möjligt att skapa en ny tidslinje och en förbättrad framtida inriktning att resa på, för medvetenhetens livsström. När vi rensar tidigare minnen, går vi utanför ansamlingen av tidigare traumatidslinjer, och detta förändrar individens framtida tidslinje i nuet, med syftet att anpassa sig till en mycket högre verklighet av andliga uttryck.

En tidslinje är en linjär sekvens, genom vilken all medvetenhetsaktivitet har ackumulerats i potentialer av sannolika realiteter, och framtida uttryck. På denna planet, när vi har att göra med konstruktionen av tidslinjer, och vi har att göra med de horisontella mentala fälten, som vi upplever då tiden går framåt, och det ger en illusion av att gå från punkt A till punkt B. För varje människa och för alla individer, det finns en rad samlade triggande händelser, som byggts upp i den linjära tidslinjen av multipla medvetandeupplevelser i rymden. Alla dessa är förbundna för att formuleras till sanna utfall eller realiteter, som kan finnas i en människas tidslinje. Om vi känner igen en triggande händelse i vår egen tidslinje, såsom ett trauma som påverkade oss negativt, kan vi gå tillbaka till tiden för den utlösande händelsen, med avsikt att rensa ut och läka händelsen och traumat. Denna rensning ändrar samtidigt den nuvarande och den framtida tidslinjen till ett mer positivt verklighetsresultat. Detta kan liknas vid att förstå att vi har makt att redigera våra egna minnen, i våra egna holografiska filmer.

För att förstå rensningen av individuella tidslinjer, tänk på de ackumulerade känslomässiga upplevelserna som vårt medvetande har samlat in i hela vårt andliga kroppsmönster, som nu översätts till vårt nuvarande uttryck av identitet och livserfarenhet. Alla de ackumulerade minnena som kommer upp av medvetenhetens erfarenheter som vi har haft i rymden, som sedan organiseras i linjära sekvenser av tid, vilket utgör summan av vår individuella tidslinje och identitet. Det vi upplever i nuvarande tid, är resultatet av alla våra ackumulerade minnen i hela rymden, som ger form åt allt vi upplever just nu.

Även om alla medvetenhetsminnen från alla identiteter redan registrerats under de Universella tidslinjerna i vår individuella plan, och vi är i nuet av medvetenhet, kan vi ändra vissa händelser eller triggers i de individuella tidslinjerna, genom att radera deras negativa inverkan på vårt medvetande. Detta förändrar vårt mönster, eftersom det raderar de negativa händelserna från våra minnen. En negativ effekt uppstod när vi fick smärtor och själsskador, och vi måste finna och återintegrera våra andliga kroppsdelar, som varit utspridda i tidslinjen, så att de kan läkas. Dessa andliga dela hittas och återvinns med känslomässig läkning, genom att tillämpa villkorslös kärlek och förlåtelse. I varje ögonblick av nuet, har vi kraften att förändra alla våra registrerade minnen, från det förflutna, i nutiden och i framtiden. För att radera de negativa effekterna, måste vi se sanningen om vad som faktiskt triggade igång händelserna av smärta, rädsla eller trauma, och sedan förstå hur detta har påverkat våra tankar och beteenden nu.

När vi kan förstå sanningen om vad som egentligen hände (bevittnar), då kan vi verkligen förlåta händelserna. Genom att förlåta oss själva och andra, kan vi återta våra skadade delar, och sedan kan vi släppa smärtan helt. Vid extrema trauman, kan det gå åt flera försök med att återbesöka den utlösande händelsen i traumalagren, för att kunna läka en andlig fraktur som slutligen tillåter skiftet i den individuella tidslinjen. Ibland kan detta innebära att vi kastar vår börda till Gud, för att dra ut områdena med smärta, blockering eller fasthållning. När borttagningen av de negativa lagren inträffar, öppnar vi en ny plats i vårt energifält, som fylls med vårt inre andliga ljus, vilket läker områdena som haft smärta och värk.

Under hela den individuella tidslinjen, finns det olika händelser som har inträffat, och som har påverkat vårt förflutna, vårt nuvarande och våra framtida versioner av en förmodad verklig erfarenhet. Många av dessa händelser har utlöst riktningsändringar i våra liv. Många gånger kommer vi att behöva se över händelsen där smärtan, traumat och rädslobaserade känslor skapades, som negativt påverkade vår framtid i tidslinjen. Många gånger kommer dessa att avslöja sig med att vara viktiga händelser, som registrerats i det kollektiva medvetandets tidslinjer som har påverkat hela mänskligheten. Således, alla i mänskligheten delar samma smärta som du har upplevt i planetens registrerade minnen.

Människan är faktiskt en tidsresenärer, och när vi utvecklar våra meditativa färdigheter och mentala fokus, kan vi faktiskt påverka och forma tiden och det kollektiva medvetandet. Vi kan gå tillbaka in i tidslinjer för att rensa ut de destruktiva registren eller de negativa effekterna av vissa händelser och identiteter. Vi kanske passerar enheter som kan ha fastnat vid en viss tidsposition, tillsammans med delar av oss själva, som vi har återtagit för att återvinnas av källans ljus. När det negativa tas bort, när den smärtan raderas från det förflutna, ändras framtiden och riktningen för den individen eller gruppen. När många människor i en grupp rensar individuella tidslinjer, påverkas det kollektiva medvetandets tidslinjer, som registrerats historiskt.

När vi väl är klara, tillitsfulla och förstår, har vi ett inre vetande om att när vi ägnar oss åt att tjäna vårt högsta medvetande, har vi möjlighet att göra inflytelserika förändringar för det högsta goda för alla människor. Det som verkligen är helande för oss, är verkligen helande för andra människor. Ni kanske ännu inte alltid ser det, eftersom vi kanske många gånger har tvingas att se var mörkret har gömt sig inuti oss, med syftet att komma till högre former av ljus. När vi åtagit oss att gå den andliga vägen till enighet, får vi lära oss att korrekt balansera den växande energetiska kraften inom oss själva, så att vi inte missbrukar den andliga kraften. Vi testas ständigt i vår moraliska integritet, och sedan får vi mer andlig kraft. Den makt över andra som visar sig i form av manipulation, missbruk och kraft genom brutalitet på jorden, är inte en andlig kraft. När vi går igenom processer av andlig initiering, leds vi för att utveckla nivåer av självbehärskning, och som ett resultat, får vi större moral och andlig etik, vilket blir en integrerad del av oss. Dessa dygder och etiska kvaliteter, har blivit oskiljaktiga i hur vi riktar vår energi genom tidslinjerna av vårt medvetandes erfarenhet. Ibland kommer vi till ett visst stadium, där vi behöver få en andlig lektion, för att utveckla högre etik, eller att utveckla en högre självbehärskning, för att fortsätta växa på vägen till skiftet av tidslinjer.

En stor del av kontexten och villkoren i detta nyhetsbrev kan undersökas närmare i Ascension Glossary pages och i tidigare nyhetsbrev. Detta är fritt tillgängliga för allmänheten från energeticsynthesis.com webbplats. (Se ES nyhetsbrev: The Golden Gate 12-2014, Awake Albion 5-2015, och Plasma 4-2016)

Vänligen använd bara det som är bra för er andliga tillväxt och kassera allt annat. Tack för ert mod att vara sanningssökare.

Jag är Gud, Suverän, Fri!

Tills nästa gång, stanna i ljuset från er Avatar Christos Sophia, hjärtats väg. Var snälla mot er själva och varandra. GSF!

Med ett Kärleksfullt Hjärta, Lisa

 

Översättning Margareta och Hans Jonåker

 

This ES Monthly News Article reflects the Guardian Perspective of the Ascension Timeline (2012 Timeline) as support, both energetically and educationally, for the Galactic Families of Starseeds and the Indigo Races. This Spiritual Family has accepted the Guardianship role to support the foundation of Cosmic Citizenship as an evolutionary model for this planet and humanity, and this is a level of earth based advocacy designed for this specific group. There is absolutely no value difference given on the role each being has chosen for its expression. The Guardian Groups mission directive is rehabilitation of the hologram, repairing its energetic architecture (dna), embodying the Ascended Human Protoform, supplying informational context on Ascension dynamics and Exopolitic (ET) Agendas and reeducating both human and non-human’s to be congruently aligned to the Universal Law of One. Freedom, Fraternity, and the Sovereign Right of All Beings to be a Knower of God Source is protected by the Collective Unity Vow shared among our Universal Guardian Groups.

The Group Unity Vow Decree

Defender Warriors of Truth, Sovereignty, Liberation. All Guardian races Serving the One. From Across All the Multiverses We Call Upon You to Join US Now. Our Unification Principle deemed as demonstrated in the waves of Omni Love – We Sound our Group Note to You Now. Our Group Template Updated, Individually and Collectively, Renewed and Forever Perpetuated in the Eternally Sustained Light. Our Alchemical Container is consecrated and dedicated to the Purposes of One, and we endeavor to be the Knower of God to then be the Way Shower of God. Sustain Us in the Eternal Power of our Consecration.

We have called for your Gatekeeping in order to hold our community, our missions, our mutual highest purposes in Service to the One Light, Our Source, The Living Light Code. Our Intention is Unification – The Christ Principle – as an Energetic Reality, Here and Now.

We request the handshake of our community to fortify our spiritual links through the Universal Cosmic Triad, and into The Core of One, the Zero Point God Matrix, that which is the source of our Genesis. With deep reverence for all of Life, Dear God, Breathe your Life Codes into all created form. We set our intention now to be Remembered to That Which We Are, fully completely and totally.

To State our Mutual Purpose as One, Resurrect All inorganic patterns to the Organic Living Light Now. And to that we Say, Thank God We Are The Cosmic Christ!

And so It is. Lovingly Decreed.

Lisa Renee

Please note in order to distribute this Newsletter in other forums please do so with the following guidelines: Include author’s credit, copyright notice (creative commons 3.0 BY-SA) and include the ES website url. www.energeticsynthesis.com

 

 

Du gillar kanske också...