Tidslinjeskiften och Kollapsande Tidslinjer i 3D av Lisa Renee, 23:e september

Tidslinjeskiften och Kollapsande Tidslinjer i 3D, 23:e september

Av Lisa Renee,

Toppen på Uppstigningscykeln markerar slutet på 3D-kollektivets tid på jorden. När planeten är på väg in högre frekvenser, som finns i framtidens tid och rum, skiftas planetmedvetenheten till en framtida dimensionell oktav.

Detta tar bort hela planetmedvetandefältet, och därför också det kollektiva mänskliga medvetandet, som ersätts av framtida tidslinjer som genljuder med mycket högre dimensionella frekvenser. Många av oss på uppstigningens tidslinje, har redan överskridit dessa lägre dimensionella tidslinjer. Det som är viktigt att förstå, är att detta är en planetarisk händelse som påverkar alla på jorden, och bortom. I slutet av 2017, kommer den planetariska kroppen att flytta in i högre frekvensband, som finns i nästa universum av Harmoni. Denna händelse kommer att förändra planetens koordinater, de planetariska tidslinjerna, vilket förändrar den faktiska placeringen av planeten, i den Universella tiden och rummet.

Det kollektiva medvetandet i världen, har skiftat genom dimensionella frekvensband ganska regelbundet under Uppstigningscykeln. Men det varslas om, att det kommer att bli ett stort kollektivt medvetandeskifte, när planeten samlar upp de tre lägsta frekvensbanden, 1D, 2D och 3D, till högre frekvensband i nästa universum av Harmoni. Detta innebär att de lägre tredimensionella frekvensbanden kommer att upphöra att existera på planeten. Allt som kommer att finnas kvar är en ansamling av frekvens, som de kollektiva invånarna genererar i sin egen medvetenhet, vilka är de energier som bildas genom de egna mentala föreställningarna, beteendena och handlingarna. De människor som finns kvar i det tredimensionella medvetandet efter denna förändring, kommer att känna sig alltmer obekväma, extremt pressade och olyckliga. Således kommer många att känna ett pressande tryck, av att förändras snabbt genom den alkemiska polaritetssyntesen, som hjälper till att avsluta dessa gamla karmiska mönster från det förflutna, om vi är villiga att släppa dem. Denna renande process, kommer att lägga till, eller dra ifrån det som behövs, för att möta dessa nya koordinater i jordnätet, och för att rensa ut de instabila eller mörka krafterna som haft inflytande i våra liv. Vi håller på att renas på djupet, och resterande innehåll bearbetas till högre ljus och medvetande, som skall stabiliseras och syntetiseras i kroppen, i syfte att förbättra energetisk samstämmighet och andlig styrka.

Vårt ansvar nu, är att öva på ovillkorlig kärlek till allt som vi ser, och att se allt och alla runt omkring oss som anslutna till en enhetlig helhet. Samtidigt har vi tydliga avsikter med vart vi riktar vårt bifall, till en högre makt. Denna kärleksfulla avsikt och medkännande övning, kommer att hålla vårt hjärta öppet och anpassat till källans fält, vilket kommer att göra övergången mycket mer komfortabel. Den djupa omställningen som sipprar ut inom planetens holografiska geografi, påverkar driften av Stjärnportar, Kraftvirvlar, Leylinjer och transmissioner av Strålars kraft. Resultatet sipprar ner i det det kollektiva medvetandet hos mänskligheten, och påverkar direkt medvetenhetsfunktionerna i människornas Ljuskroppar, den andliga identiteten och tidslinjerna. Arkitekturen i Makrokosmos genomgår en radikal förändring, och detta i sin tur manifesterar en kedjereaktion, som i grunden förändrar konfigurationen av det mänskliga energifältet och ljuskroppen. Händelser som djupt förändrar vårt energifält, och åstadkommer radikala förändringar i vår livsstil och i våra relationer.

 

Förberedelser för 2017

Många av oss har förberett oss för en planetarisk justering till nästa universum i Harmoni, i slutet av 2017, som har krävt att många planetariska nätarbetare fått rensa ut flera tidslinjer, enheter och implantatstrukturer, som finns i det kollektiva medvetandets områden, antingen från de senaste ackumulerade smittsamma energierna, eller de som skapades med artificiell intelligens. Detta femåriga utrymme är mycket viktigt för att bli klar med uppdraget inom tidsramen för uppgraderingen, för planetens förankring i det nya kollektiva medvetandets tid, i slutet av 2017.

För att bli klar innan denna deadline, måste planeten få en höjning i basfrekvensen, som finns i medvetandet hos människorna, som innehar det kollektiva medvetandets avtal om planeten. I slutet av 2017, genomgår planeten en mätning av det exakta kvantfältet, som direkt påverkar den framtida utvecklingens tidsramar, för alla invånare när de rör sig genom Medvetandets Korridor. I själva verket kommer jordkroppen att förankras i nya vektorer av tid och rum i framtidens dimension, som finns inom tidslinjernas frekvensband i 5D. Detta skifte av placering, kommer direkt att påverka överenskommelsen i det kollektiva medvetandet, även om många i befolkningen kommer att vara omedvetna om att denna stora förändring har skett. Under förgreningscykeln, har planetkroppen gradvis genomgått subatomära skiften, i de lägre områdena av partikelstrukturen, vilket tvingar fram en kollaps i lägre dimensionerna, och dessa enheter fasas ut och slås samman med de överblivna energierna i nästa oktav av högre frekvenser i harmoni. Resultatet blir då, att den punkt i tid och rum där planetkroppen finns, och tidens kontinuum, där vi finns som ett kollektivt medvetande, flyttas till nästa universum i harmoni. Därför kommer det kollektiva medvetandet, att underkasta sig de lagar som styr det energetiska fältet, i det nya tid och rummet.

De av oss på den uppstigande vägen, har redan gjort detta medvetandeskifte i förväg, medan vi samexisterar på planeten med många människor som fortfarande upprätthåller de lägre energierna, som härstammar från de tredimensionella tidslinjerna. Så uppdelningen av tidslinjerna och frekvensschismen finns parallellt med varandra, men varje individ som representerar, antingen den uppåtgående eller den nedåtgående kraften i den energetiska spiralen, finns faktiskt på en annan punkt i tidslinjen. Deras identitets position, finns på en annan punkt i tiden och rummets kontinuum.

De kollektiva fälten på planeten, är inplanerade att flyttas in i själens tidslinjer, i de fjärde, femte och sexdimensionella fälten, i nästa universum av Harmoni.

För människor på jorden som ännu inte har utvecklats så mycket, att de har kunnat upplösa sina chakramembran, kommer de fjärde, femte och sexdimensionella vågspektrumen, successivt att ersättas, och anslutas till de lägre energicentrumen, där de första, andra och tredje chakrana tidigare funnits.

Positionen av Själens matris, kommer helt att förkroppsligas i kärnan av den mänskliga kroppen, undanröja hindren mellan Solar Plexus och Hjärtat. Många av oss har inte de lägre chakrakonfigurationerna längre, då vi finns på jordplanet. Denna planetära händelse, ändrar energin i chakranas centerkonfiguration, på jorden och i enskilda människor, baserat på den andliga integrationen och unika genetiska arrangemang.

Kollapsande Tidslinjer i 3D

Inom skapelsestrukturen av universum i Harmoni, finns det två tidslinjer per dimensionellt frekvensband.

Då planeten förflyttar sig in till nästa skala i den högre harmoniska strukturen, samlas de sex tidslinjerna som fanns inom de tre lägre dimensionerna ihop, till nästa i harmoni, så att de upphör att existera inom samma frekvensband. Detta innebär en mängd nya medvetandeupplevelser för människor på jorden, vilket kommer att påverka minnen, identiteter från andra livstider, och andra historiska upplevelser i det förflutna, eller i framtida tidslinjer. Så många människor på jorden, finns på olika nivåer på skalan i den andliga utvecklingen, medan deras basfrekvens stabiliseras i Ljuskroppen, som bestämmer deras tidslinje och framtida andliga riktning, oavsett om de är medvetet delaktiga i beslutet, eller inte. Människor som ännu inte är på uppstigningens väg, men är i andlig samklang med det kollektiva medvetandeskiftet, och håller sig kvar i inkarnationen på jorden, kommer att flyttas till nästa universum i harmoni, för att fördjupa sin själs åtagande i sin fysiska kropp, därför placeras de på sin själs tidslinje. Detta kommer att vara det som händer med majoriteten i det nuvarande kollektiva medvetandets fält.

Men den förvandling som sker tidigt i själens initiering med att öppna hjärtat, och det finns olöst smärta lagrad, kan det bli mycket förvirrande för människor som inte har känslomässigt healande verktyg, eller andlig förståelse för uppstigningen. Detta kommer att göra att många jordinnevånare får uppleva Själens Mörka Natt, och tillståndet hos planeten med de tidigare stadierna av denna förändring, och det kan komma att kännas ganska kaotiskt och mörkt.

Många människor kommer oväntat att hamna i de högre frekvenserna, med syftet att de ska renas från de smärtsamma lägre vibrationerna.

De människor som redan är själsintegrerade, och som använder den nya grunden, kommer mycket lättare att få tillgång till de högre monadiska frekvenserna, som gör det mycket lättare. Flytten kommer att fördjupa det monadiska bandet i deras fysiska kroppar, och de blir därför placerade på sin monadiska identitetstidslinje.

Vid tiden för fullständig monadisk integrering av kroppen, kommer chakramembranen att lösas upp, och ljuskroppens struktur börjar förändras till en orbkropp, som ökar källfältet eller Plasmavågorna. När vi energetiskt utvecklas, och flyttar uppåt i dimensionernas frekvensband, exponeras vi för fler dimensionsoktaver, och därför fler potentiella tidslinjer. Emellertid, inom spannet av polariteter, som kan finnas som potentiella erfarenheter i medvetenheten, finns det bara en tidslinje, som är det högsta uttrycket för vår andliga identitet, och manifesterar fulländningen av vårt hjältemod. Inom de framtida tidslinjerna finns identitetsplatser, vanligen kallade Själ, Monad och Kristus själv. Dessa andliga identiteter, innefattar delar av ljuskroppen eller hela andliga kroppar, från våra bortglömda framtida själv. Dessa andliga energetiska kroppar innehåller vårt medvetandes intelligenta matriser, vårt sinnes matriser och utgör vår andliga identitet.

Meningen är att vi ska återta dessa andliga-energetiska delar, under uppstigningscykeln. Detta är anledningen till, att de på den andliga uppstigningsvägen ständigt upplever energetiskt healing, genom att de möter de cellulära minnena som kommer till ytan, som barmhärtiga bevis, i olika stadier av utvecklingen i de multipla tidslinjerna. När vi går igenom en serie av tidslinjer, av varje dimensions oktav, återtar vi vår andliga identitet, medan vi omkodas och förändrar den konstgjorda eller falska verkligheten, för att inte störa vår fortsatta expansion av medvetandet. Vi ansluter oss med våra förlorade aspekter, genom att gå samman med dessa tidslinjer, vilket tillåter oss att kräva tillbaka, och återta våra andliga kroppar, rena de Negativa Formerna, Kloner, och Artificiell Intelligens.

Då vi rensar bort falska identiteter och oorganisk konstruktion, från att undertrycka och försämra vårt medvetande, extraherar vi främmande slaveriprogrammering och rensar bort implantat, för att förkroppsliga vår sanna inre ande av Kristus.

Planetarisk Omkonfigurering av Chakran

Chakran som finns i 3D-jordens energetiska medvetandekropp, kopieras till den mänskliga energetiska 3D-kroppen, då vi inkarnerar på 3D-jorden, som en följd av att vi kommit hit, och vi accepterar planetkroppens prägel på vår medvetandekropp, som konfigurerar sig själv i det vi känner igen som de viktigaste chakraområdena. Vart och ett av dessa områden, har en öppning som står i direkt förbindelse, med samma dimension som jordens medvetandekropp, och de 12 planeterna i vårt solsystem, som tillsammans utgör den totala medvetandekroppen av den ursprungliga jorden.

Vart och ett av dessa chakran, har membran som separerar dimensioner och krafter från Strålar, som finns inom det specifika vågspektrat. När planetens membran kollapsar till följd av kollapsande tidslinjer, kollapsar också föråldrade dimensionella utrymmen (fickor i rymdens tid), och så gör också de upplösta membranen, som har skapat dessa separata avdelningar med chakraområden. Att chakramembranen och chakrafälten löses upp, sker på grund av Uppstigningscykeln, och är en evolutionär händelse. Men några av dessa är inte redo att lämna chakrasystemet, eftersom de är helt beroende av varandra, genom det energicentra som styr livskraftens cirkulation i dessa båda kroppar, och innan de vaknar och väljer att gå bortom egots programmering, är det nästan omöjligt att avlägsna, eller rensa dessa membran, eftersom de kommer att påverkas allvarligt. Vissa människor på denna jord, kommer att bli helt galna av dessa förändringar i chakraområdena, eftersom de inte har förberetts på vad som sker. Så det är bra att förstå, att alla varelser som inkarnerar inom 3D:s tidslinjer på jorden, just nu har denna konfiguration i sina individuella energicentra, eller då de genom andlig Uppstigning utvecklar sin ljuskropp, och kan ha utvecklats bortom chakramembranen, som skapade separationen emellan dimensionsplanen, där de representeras som chakraenergiområden hos en individ.

En varelse som inkarnerar in i denna densitet av en mycket låg vibration, kommer inte att kunna hålla den nödvändiga höga frekvensen, som tillåter dem att ansluta sig fullt ut med alla sina många platser för identiteter som har delats isär, och de egna chakraområdena sitter inom den dimensionen. Den individ som genom att utveckla medvetandet får sin identitet integrerad, hämtar saknade delar, och dessa delar återintegreras genom chakraområdet, så detta i sig själv är lämpligt för det övergripande kollektiva medvetandetillståndet, som finns på jorden just nu. De flesta människor kommer inte ännu att ha förmågan, att medvetet vara involverade i det som kommer fram ur chakrana, och många av oss här, är inte bara här för att utveckla vår ljuskropp, utan för att hålla det nödvändiga energetiska utrymmet för hela planeten, den mänskliga stammens kollektiva medvetande och att vara prototypen som tillåter framtida människor att fortsätta där vi slutade.

Orsak och Verkan

När vi genomgår förgreningens tid under Uppstigningscykeln, är det av hjälp att förstå att den nuvarande planetmedvetenhetens skifte, radikalt förstorar och snabbar upp energetiska krafter, som styrs av den universella lagen om Orsak och Verkan.

När vi flyttar till nästa Universum i Harmoni, då manifesteras lagen om orsak och verkan mycket snabbare, mer exakt med den matchande frekvensen, och med mer intensitet i den materiella delen av jorden, än det någonsin gjort tidigare. Inom varje område av våra liv, då vi genererar övertygelser, tankar, beteenden, känslor och handlingar, ackumuleras dessa i energetiska tillstånd, som kombineras med de matchande medvetenhetsfältens vibrationer, som finns i omgivningen. Framöver, kommer det energetiska innehållet vi skickar ut, att ökat återvända tillbaka till oss omedelbart. Oavsett kvaliteten på energin vi sänder ut i universum, så sätter den i rörelse den samlade frekvensen av det energetiska innehållet, som direkt kommer tillbaka till oss.

Det är därför det är viktigt, att kunna hitta vår inre stillhet i meditation, och sända så mycket som möjligt av villkorslös kärlek, förlåtelse, frid och tacksamhet till universum. Den tredimensionella tiden som vi har varit vana vid, är mycket tät och infekterad, med lager av Artificiell intelligens, undermedvetna fragment, fantomutrymmen och mörka entiteter. Som resultat av densiteten, återsänds motsvarande energier, som uppstår i processen av orsak och verkan, men saktas ner i den lägre densiteten, har mindre energetisk koncentration, och tar längre tid att manifestera i sekvensen av vår individuella tidslinje. Det var svårare för oss att ansluta mellan de tillfälliga händelserna och den faktiska effekten, som våra tankar och känslor hade, eftersom det tog mycket längre tid, krävdes mer energetisk styrka och vilja att åstadkomma den manifestationen.

Ändring av Planetära Lagar av Struktur

Planeten har precis avslutat sin Magnetiska Topps cykel, som frigjorde en stor mängd magnetisk kraft till jorden. De subatomära partiklarna av elementens materia, arrangeras för att stödja planetkroppens övergång till nästa universum i harmoni. Alla kommunikationssystem som är anslutna till dessa nivåer av planetens arkitektur, genomgår en fluktuation, omkonfigurering och återskapar potentiella interstellära länkar, som återkopplar jordens portaler, för att komma i linje med multipla stjärnsystem och himlakroppar.

Detta massiva skifte i kvantum-skalan, förändrar Lagen av Struktur i arkitekturen, som styr funktionen i vår materiakropp, och vår medvetandekropp.

Kvantfältets Inflytande på Tid och Rum

För närvarande genomgår den planetariska kroppen en omorganisation av tid och rum, som sänder ut många konstiga anomalier vilka påverkar Kvantfältet.

Som ett resultat av det, finns det nya mönster av elektromagnetiska störningar, avbrott eller förvrängningar i det kollektiva fältet. Detta kvantfält, även kallat inre tid och rum, orsakar dessa effekter i de omanifesterade lagren av kärnans mall för manifestation, också känd som matrisritningen som innehåller de Morfogenetiska lagren av på jorden. Nätarbetarna kan känna av att strukturen från ritningen av planetfältet omvandlas helt, genom de skiftande tidslinjerna, och det känns som om något helt annat, extraordinärt och även bisarrt, sker i jordfälten. Det känns som om det är en ny konstruktion, vilken innehåller vårt medvetande med nödvändigheten att lära sig ett främmande språk, men känns ändå avlägset bekant, och väldigt kraftfullt. Ritningens förändringar påverkar den mörka materiens mall, och detta verkar ha direkta konsekvenser med att förändra och ändra jordens element, och de elementens struktur på jordkroppen.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

You may also like...