Tazjima 3 mars

De Nios Råd: Gudomliga egenskaper

3 mars, 2015

Kanal: Tazjima

Vi är De Nios Råd, ett av flera råd som är engagerade i planeten Jordens evolution och övergång.

Idag träder ni åter in i en ny fas. Stjärnornas och planeternas subtila energier har förflyttat sig in i en ny konstellation. Dessa cykler fortsätter ofta bortom er medvetenhet och påverkar era liv. Det är därför som astrologi en gång i tiden ansågs vara en vetenskap, en av många. Så kommer att ske att vetenskapen och den esoteriska kunskapen på nytt upptäcker att deras synbarligt olikartade världsuppfattning till sin natur verkligen ömsesidigt stödjer varandra.

För er finns så mycket som ni på nytt kan lära er om er värld. De stammar som era ledare har kallat primitiva samverkar mycket tätare med rytmerna och årstiderna på planeten än befolkningarna som är sammanfösta i stora onaturliga städer. Era förfäder ”uppmuntrades” att lämna jorden bakom sig och hitta ”jobb” i urbana samhällen så att ni lättare kunde kontrolleras av de få som var rika och mäktiga. I sanning tvingades många före detta bönder och folk från landet och skogen bort från sina tidigare boplatser på grund av avverkning och genom att man genom krig och farsoter förorsakade förstörelse.

Nu genomgår er värld en ny stor övergång, från ett paradigm till ett annat. På några håll finns motstånd, eftersom de som länge har planerat att ta över er värld, upptäcker att deras planer håller på att spåra ur. Det tredje världskriget var planerat att redan ha inträffat och tillsvidare plågas er värld bara av de ondskefulla försöken av de som är beslutsamma, men för tillfället rädda, de som anser sig själva vara överlägsna resten av mänskligheten.

Det som en gång doldes för världen kommer nu fram i ljuset. Flertalet whistle-blowers och modiga journalister och reportrar i alternativ media drar den ridå åt sidan som har dolt de hemliga manipulerarna och kontrollanterna i er värld. Ni går nu igenom den period som i de heliga böckerna som Apocalypse, har blivit känd som avslöjandet av ALLA hemligheter, både individuella och kollektiva.

Till och med då er värld går igenom sin avslöjandeprocess går varje enskild individ igenom samma process. Då vågor av kosmiska strålar genomtränger atmosfären i er värld och kommer in i era kroppar, blir ert multidimensionella DNA uppkopplat … åtminstone hos de personer som befinner sig på frontlinjen av dem som svarar på de nya energierna.

I er värld finns de som inom sina väsen bär utomjordiska DNA-markörer. Dessa väsen som har förkroppsligats som människor, har för några blivit kända som stjärnfrön. Lisa Renee har i sitt fantastiska arbete kallat dessa personer frekvenshållare, de som kan anpassa sig och framgångsrikt förankra de allt högre och snabbare frekvenserna som djupt påverkar er värld. Dessa individer verkar som transformatorer för resten av mänskligheten, i och med att de tar ner de intensiva energierna väldigt mycket likt en elektrisk transformator, som tar en högre voltnivå ner till en lägre nivå så att den fysiska kroppen inte skall bränna en säkring.

Era kroppar är till sin natur elektromagnetiska. De svarar naturligt på impulserna av galaktiska och kosmiska strålar, vilka är designade för att transformera era innersta väsen till något som tillsvidare är okänt för mänskligheten. Ni håller på att bli galaktiska människor.

Ert DNA är vida missförstått av vetenskapen. Forskarna som har studerat ert DNA har förbryllats över sina upptäckter. Vet ni att mänskligt DNA uppenbarligen innehåller färre gener än vad som kan ses i en anka eller vissa växter? Och medan människor verkar dela samma DNA med andra djur, så finns det en olikhet i mänskliga genetiska markörer.

Det mesta av ert DNA verkar vara off-line och har beskrivits som ”skräp” av förbryllade forskare. Ändå börjar de ledande forskarna att förstå att det som verkar vara ”skräp” och värdelöst i sitt uppenbarligen tröga stadium, har helt enkelt inte ”slagits på” eller aktiverats….och att det verkar existera samtidigt på fler än en frekvensnivå. Kort sagt, är det mänskliga DNA:t, olikt allt annat DNA hos djur på planeten, till sin natur helt och hållet multidimensionellt. Det finns utomjordiska markörer inom dess sammansättning som talar för att det finns en historia av genetisk manipulation utförd av någon utanför vår värld. Varenda en av era kroppar, er faktiska essens, har blivit förändrad av dem som sådde mänskligheten på denna planet för miljoner år sedan och ”uppgraderade” arten för ungefär 100,000 år sedan.

Vi uppmuntrar er att studera arbetet som gjorts av Kryon, som är en av dem som befinner sig på andra sidan Slöjan, och som steg för steg har arbetat för att avtäcka många av de gömda sanningarna om er innersta natur och egenskaperna i er värld. Vi uppmuntrar er att lära er mer om den speciella gudsessensen eller gudomligheten som avsiktligt planterades in i ert DNA av era kusiner från Plejaderna så att ni en vacker dag i en avlägsen framtid skulle kunna stiga fram i er fulla kraft av er gudomliga natur som helt och hållet fullfärdiga galaktiska mänskliga varelser, den gudomliga människan förkroppsligad på Jorden.

Ni står nu inför den tiden. Föregångarna inom er ras håller redan på att gå igenom sina initieringar och införlivar en ny känsla av varande, aktiverar gåvor och egenskaper som en gång bara var kända för några isolerade invigda i gömda mystikerskolor. Deras tilltagande resonans till de högre frekvenserna tillåter kropparnas gudomliga (multidimensionella) DNA att svara på och bli mer aktiva och uppenbara då förändringar i kroppen och i medvetandenivåerna samt då förändrade och uppgraderade förmågor att anpassa sig fortsätter att öka.

Varenda cell i era kroppar är förnimmande, medveten och svarar på hur du behandlar dig själv och andra. Dina celler kan verkligen inte urskilja skillnaden mellan dig själv och den andra eftersom medvetandet som ger liv till dem även förenar dem med andra varelser, planeten, och även med månen, solen och stjärnorna bortom dem. Detta medvetande har kallats ”kärlek” och är den bakomliggande energikraften som binder världarna samman, om de så är små eller stora.

Då du börjar förstå självet, att acceptera dig själv så som du är just nu, att till och med ”älska” dig själv och behandla dig själv kärleksfullt, svarar din kropp på samma sätt. DNA:t inuti dina mitokondrier svarar och börjar blomstra i enlighet med det och transformerar din kropp, genom att tillåta att de urgamla skuggorna inom dig frigörs och rensas. De personer vars kroppar kan tillåta dessa förändringar att ske, genomgår en utrensning och rening, och upplever de olika symptomen som har blivit kända som uppstignings-”influensa”.

Alla fickor av motstånd, om de än är på mikrokosmisk eller makrokosmisk nivå, är på väg att bli avslöjade. Det som inte kan anpassas till de högre frekvenserna kommer att flytta ut ur kroppen. Detta gäller för både människor och djurarter.

Några växter och djur har uppfyllt sitt syfte att vara här, för att understödja mänsklighetens evolution och likaså planetens evolution. Andra växter och djur kommer att bli ”upptäckta” då energiernas frekvens ökar och det avslöjas att de hela tiden har varit ”här”. Det som ännu inte hittills har uttryckts i dessa fall är att frekvensnivån måste höjas till en viss nivå INNAN de kunde bli synliga och ”upptäckas”.

I sanning existerar flera världar eller dimensioner samtidigt i er värld. Människor förstår för närvarande lite av livsformernas förmåga att existera i fysisk form i högre frekvenser, i de fjärde och femte dimensionerna. Dessa dimensioner existerar inte som en gräddtårta i våningar, åtskilda från varandra, utan är verkligen sammanlänkade och understödjer varandra. Likaså existerar de olika lagren eller nivåerna i ert DNA inte åtskilda från varandra, utan har nu konstaterats existera i grupper, sammanvävda och genljudande med helheten, inom och utanför själva den kroppsliga strukturen. Din kropp existerar inom en hittills oupptäckt värld av färg, energi och ljud. Mer av ”dig” kan ses utanför din kropp än innanför då din sanna natur inte kan begränsas till ett litet fysiskt fordon. Du är i sanning gjord av stjärnstoft och mycket mer värdefull än du tillsvidare kan föreställa dig.

De infödda äldste, de som bevarar de länge gömda hemligheterna och förutsägelserna, börjar nu öppna upp sig och dela med sig av sin kunskap till världen. Dessa människor, inom sina hemliga sällskap och med muntliga traditioner som har ärvts ner från generation till generation, har burit på vetskapen att våra förfäder var mycket större än vi är idag. På samma sätt håller några framsynta vetenskapsmän, utredare och forskare på att göra hemliga upptäckter av uråldriga ruiner som innehåller artefakter och ingenjörsvetenskap som vi är oförmögna att återskapa då konstruktionsmetoderna för länge sedan har blivit bortglömda. Mycket av det som mänskligheten förr kände till håller på att avslöjas då tidens sand sopas åt sidan för att avtäcka gömda hemligheter, både inom det mänskliga hjärtat och inom jorden.

Mänskligheten håller på vakna upp till insikten att den känner till mycket lite om sitt förflutna. Och det som den känner till har till stor del avsiktligt blivit bortträngt, underminerat, och förvanskat, av dem som försökte att hålla mänskligheten under kontroll och i mörker. Då fler människor blev hopkopplade till det världsomspännande ”Nätet” Internet, kan nu kunskapen som en gång var undantryckt eller begränsad till bara ett fåtal utvalda, delas och spridas till dem som skulle ha haft lite eller ingen kontakt med det inom den begränsande utbildningsvärlden som var tillgänglig för dem. Mänskligheten håller på att vakna upp till det faktum att världen runtomkring dem har blivit hårt kontrollerad. Kunskap är frihet och vetskapen om självet och världen har avsiktligt varit begränsad. Det är endast några få bolag som äger kanalerna i massmedia. Det som visas och hörs på TV, radio och i tidningar har omsorgsfullt redigerats, har designats för att missinformera, att röra upp människors åsikter för krig och förstörelse av omsorgsfullt utvalda ”fiender” som verkar hota ett fredligt sätt att leva. Massmedias språkrör är språkrör för propaganda och vilseledning, designade att göra människor maktlösa och att distrahera dem från att engagera sig och kunna hållas medvetna om världen som omger dem.

Materialism har uppmuntrats så till den grad att få människor aktivt engagerar sig i att längre vara medvetna eller engagerade i sina fysiska omgivningar, utan i stället förblir uppkopplade, antingen med sina telefoner, TV-apparater eller andra elektroniska distraktioner, hellre än att promenera utomhus eller vistas i naturen. För att frigöra dig från den artificiella matrisen, koppla ifrån dig åtminstone för en del av dagen och hitta andra aktiviteter att göra, antingen det är sysslor, trädgårdsarbete, promenader, någonting kreativt….något som engagerar din kropp och sinne och hjärta.

Det som var avsikten med att göra massorna kraftlösa sporrar nu många att ta reda på ännu mer av det som har dolts och hålls ur sikte. Frågor dyker upp. Varför gjorde man så här? Vem gjorde det? Gav vi bort vår kraft? Gavs vår födslorätt som gudomliga varelser bort till dem som inte sörjde för vårt bästa? Varje individ kommer att få ta ställning till vetskapen som är på gång att avslöjas och att acceptera ansvaret för de val som man gjort i det förflutna och för val som ännu kommer att göras i framtiden.

Avslöjanden kommer att fortgå. Information som är både rå, störande och chockerande kommer att komma fram till allmän kännedom. Århundradenas miasmer (smittämnen), ökningen av skadade psyken och sjuka sinnen håller på att uppdagas. Tillåt ljuset att avslöja och omvandla dessa saker, att lätta ditt hjärta och ditt lidande, att lysa upp ditt sinne och höja dina energinivåer. Res dig upp till händelsen för din egen uppstigning som sker för dig som individ och som ett kollektiv i denna stund. Du kan, liksom individer som har återfått en känsla för sina egna själv, ett nytt perspektiv på livet och en uppskattning av heligheten i ALLT liv, utveckla din värld till ett paradis, en himmel på jorden. Det som en gång var ditt öde kommer en gång åter…..och mer därtill.

Vi hedrar de modiga själar som har påtagit sig bördan av att vara i en fysisk kropp på en förmörkad planet då den rör sig mot en ny gryning av upplysning. Förstå att allting inte kommer att vara en dans på rosor, väldoftande och färggrant, ett tag, medan den världsomspännande utrensningen fortsätter. Observera, gör val och tag ansvar för det som kommer inom ditt varseblivningsfält. Mogna som en varelse som är villig att acceptera dig själv och andra som en kollektiv mänsklighet.

Tag lärdom av och upplev i första hand din sammankoppling med andra livsformer, om de så är i dina älskade husdjurs skepnader eller i träden i parken intill. Känn samhörigheten som existerar mellan allt liv och hur allt liv här och nu understöder dig på sätt som du hittills inte har förstått mycket av. Vi uppskattar ”Aha”-ögonblicken som var och en av er upplever då ni börjar sammanbinda punkterna och i sanning se att ni verkligen är gudomliga till er natur.

Nu gör vi ett uppehåll i vårt meddelande, för att säga adjö men inte farväl, för vi är ständigt närvarande och arbetar med många av er under era sömnperioder. Under de kommande dagarna, månaderna och åren, kommer fler av er att bli medvetna om att många osynliga vänner och familjemedlemar älskar er och vakar över er.

Namaste.

Vi är De Nios Råd, genom Eliza Ayres (kallad Tazjima).                                                                                                                    All Rights Reserved, Elizabeth Ayres Escher, www.bluedragonjournal.com

 

Svensk översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...