Teamet via Peggy Black, 17:e april 2017

Teamet via Peggy Black, 17:e april 2017

’Teamet’ via Peggy Black: En Revolution i Medvetenhet

 

Vi här och omfamnar er med vår kärlek, och vi erkänner er för ert fortsatta mod och er uppmärksamhet. Det är spännande tider som ni och hela er planet upplever, under genomgången av det enorma skiftet och förändringen.

Vi inser att ur detta skifte och förändring, uppstår ett enormt kaos. Det är från kittelns kaos som uppstigningen möjliggörs. När det uppstår en intensiv störning i den kollektiva medvetenheten, kan en ny nivå av uppvaknande triggas, eller en ny nivå av förnekelse.

Kom ihåg att er verklighet aldrig står still eller är solid, den är flytande, den består av vibrationer och frekvenser. Er verklighet är skapad av vibrationerna från energi, tankar och projektioner av det kollektiva. Ni, mer än flertalet, förstår denna princip.

Ni bevittnar, såväl som upplever, ett frekvensskifte. Tänk för ett ögonblick, att detta skifte kan vara resultatet av en ökning i vibrationsfrekvensen på er planet. Resonansen av Jordens magnetiska frekvens, har varit densamma under tusentals år. Denna naturliga frekvens från pulsationen, har förståtts av era vise män, och mättes av era vetenskapsmän till cirka 7,8 cykler per sekund.

Resonansen, svängningsfrekvensen, har varit tänkt som ”jordens hjärtslag”, och det är en resonans som alla människor är i samklang med, för att hålla sig balanserade. Det påverkar den mänskliga medvetenheten. Allt levande är omgivet av denna naturliga frekvens.

Under decennier, har det funnits en medvetenhet och förståelse för att denna resonans från jorden skiftar lite, och svarar upp mot årstidernas växlingar, solstormar och aktiviteter, planeternas rörelser och de möjliga effekterna, av mänskliga känslor och beteenden.

Det är viktigt för er att förstå, att det magnetiska fältet på er jord, påverkar er hjärnaktivitet, liksom ert kardiovaskulära system och ert nervsystem. Så nu kan ni börja förstå att skiften och förändringar i dessa områden, kan påverka, och påverkar, er hälsa och ert beteende.

När det förekommer störningar i detta magnetfälts omgivning, kan det orsaka sömnbesvär, mental förvirring och ångest, men också energibrist eller känslor av överväldigande. Dessa fluktuerande osynliga magnetiska krafter, samverkar med varje cell i kroppen.

Tallkottkörteln, hjärnan och nervsystemet, är mycket känsliga för elektromagnetisk energi. Er tallkottkörtel synkroniserar med solaktiviteter, och eventuella geomagnetiska svängningar som kommer från jorden, solen, månen och genom interplanetariska influenser.

Förstå att alla människor påverkas av dessa osynliga geomagnetiska energifält. Studier görs om hur störningar i jordens magnetfält eventuellt kan påverka våld, olyckor, hjärtinfarkt, stroke, självmord och även krig. Dessa studier har visat, att det under vissa solcykler har skett en ökning av oro i samhällena.

Djur, fåglar och vattenvarelser, använder jordens magnetfält för att navigera under förflyttning. Det finns en djup koppling, hos alla levande varelser till jordens elektromagnetiska fält. Ni badas i denna energi hela tiden, och ni reagerar alltid på den. Det finns de av er som är medvetna och känsliga för detta energifält och denna kraft, denna bakgrundsfrekvens, och det finns andra som är helt omedvetna om den, och den effekt den har på deras flöden eller biologiska system.

Det som hänt är, att det skett en ökning i vibrationsfrekvensen som genereras av jorden. Denna anomali har uppmärksammats av de som mäter detta elektromagnetiska fält. De har sett en ökning från den vanliga frekvensen av 7,8 cykler per sekund, till nivåer av 15 – 25 cykler per sekund. Det har också funnits pikar på över 30 cykler per sekund.

Tänk på möjligheten, att dessa intensifierade energier och ökningar i cyklerna som jorden vibrerar av, genereras från det Galaktiska Centret. Överväg om denna mycket ökade hastighet och resonans från kosmos, rör upp energin inom varje människa.

Var medveten om att dessa olika frekvensområden, cyklerna per sekund som jorden alstrar, kan, och kommer att trigga, och aktivera, olika nivåer av medvetenhet beroende på individen, inklusive den kollektiva skuggan, de aspekter inom varje individ som har dämpats, undertryckts och förnekats.

Det kommer ofta att medföra utökat våld, socialt missnöje, terroristattacker och intensifierad brottsutövning. De som är omedvetna, eller ovilliga att heala skuggtillstånden inom sig, svarar an på denna stegring i det elektromagnetiska fältets vibration, genom att agera ut dessa undertryckta känslor. Ni bevittnar detta varje dag, när den kollektiva skuggan förs fram mot ljuset mer, för att healas och transformeras.

Höjningen av jordens elektromagnetiska frekvens, skapar också en annan stor händelse i det kollektiva medvetandet. Det blir ett skifte och ett stort uppvaknande i medvetenheten, som inträffar runt om i världen. Det blir en uppmärksamhet på att något händer. Folk känner det; det blir en upphetsande omrörning inombords. Individerna känner sig kraftfulla och börjar rikta fokus på det som är en möjlig väg ut ur det kaos som upplevts.

Dessa växande resonanser rör om i hjärnvågornas aktiviteter, så att individerna vaknar upp. Det blir en acceleration av hjärnvågorna till alfa- och teta-tillstånd, som möjliggör och uppmanar medvetenheten och anslutningen till det gudomliga själv. Ni själva erfar er egen upplysning. Ni känner er mer och mer knutna till den globala gemenskapen, på ett sätt som inte riktigt kan beskrivas med ord.

Det blir ett förverkligande med att ansluta till det globala medvetandet, det globala informationsfältet. Faktum är att ni, och alla andra varelser, bidrar till detta globala fält. Era tankar och känslor interagerar med, och ni informerar och kodar faktiskt informationen till det geomagnetiska fältet.

Föreställ er att de tankar ni tänker hela tiden och/eller felriktade känslor och energier, blir en del av det magnetiska fältet. Detta fält som omger jorden fungerar då som en bärvåg för allt som tillförs av mänskligheten. Återkopplingen blir, att dessa energier manifesteras som de händelser ni ser dagligen. Var ansvarsfulla och medvetna om kraften i era tankar, känslor och energier, som inte påverkar och skapar de ändringar ni önskar. Ta ansvar för den egna kraften.

Det finns ett samband till allt levande, och denna samhörighet svarar på de ökade frekvenserna av det elektromagnetiska fältet. Många som är känsliga, känner de intensiva känslorna som genereras av andra. När detta inträffar, har ni möjlighet att omvandla dessa kollektiva felriktade känslor. Kom ihåg att ni är alkemister.

De som är känsliga, medvetna och öppna, märker att de blir ännu mer intuitiva och expanderade. Många individer får nedladdningar av information, insikter och paranormala upplevelser. Många öppnar upp till sina anslutningar, och samarbetar även med andra gudomliga icke-fysiska varelser. Det sker en revolution i medvetenheten hos det kollektiva fältet.

Varje person kommer att reagera på detta skifte i medvetenhet, på sitt eget unika sätt. Men vi vill erkänna de som läser våra ord. Ni tillhör säkert de som har förankrat detta ljusmedvetande i jordfältet, och vi är tacksamma för er medvetenhet och er vilja. Ni har förmågan att utföra denna tjänst med att omvandla felriktad energi, genom er fokuserade avsikt, era riktade ljud och ert samarbete med gudomliga varelser av ljus.

Ökningen av frekvensen i planetens elektromagnetiska resonans, förbereder mänskligheten för en annan nivå av förståelse, och ett uppvaknande till sina multidimensionella förmågor, fortfarande kvar i den fysiska formen. Allt är sammankopplat, och rörelsen i medvetandet berör allt levande. Håll kursen, och kom ihåg att förankra er i jorden, fullt förkroppsligade och alltid anslutna till den gudomliga källan.

Vi är hedrade av att kunna erbjuda er vår energi, och vi omfamnar er med vår kärlek och tacksamhet. Ni gör ett stort arbete. Gudomligt stöd finns alltid tillgängligt på begäran. Vi är klara. Teamet’

 

©2017 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

Översättning: Margareta Jonåker –  www-st-germain.se

You may also like...