Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 12 februari 2023

 

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

12 februari 2023

 

Välkomna, kära läsare. Vet att vi och många andra som just nu arbetar med er från den här sidan, hedrar, respekterar och uppskattar det arbete ni utför i frontlinjen. Även om det känns som om ni inte gör någonting, vet att bara närvaron av ert medvetandetillstånd hjälper till att lyfta världens kollektiv. Vi hjälper till med jordens uppstigning från den här sidan, men ni har den svårare uppgiften med att arbeta i den, medan ni inte är av den.

Detta meddelande handlar om tillit. Ni kom till jorden fyllda av hopp och upprymdhet, säkra på att ni var väl förberedda på att spela en roll i jordens uppstigningsprocess, men efter år av väntan med till synes ingen förändring, märker ni att er tillit till processen avtar. Ställ er själva frågan, har ni lagt er tillit i tredje-dimensionella koncept om uppstigningsprocessen – hur den skulle eller borde se ut, utspelas, och när?

Uppstigningsenergi upplevs för närvarande av de flesta som en försvagning av den tillit som majoriteten känner för regering, hälsovård, utbildning och religiösa ledare, vilket tyder på kollektivt uppvaknande och personligt bemyndigande. Avtagande tillit till och ifrågasättande av sedan länge etablerade auktoriteter, även om det är subtilt, är ett tecken på förändring och uppvaknande – uppstigningsprocessen.

Till och med den andligt vakne kan bli frestad att förlora tilliten när den betraktar en värld i kaos, krig, ökande våldshandlingar, naturkatastrofer och ”ledare” som är mer fokuserade på att bli återvalda och att spela ”kungen i slottet”, än att arbeta för det goda för dem de valdes att tjäna. Ni kanske frågar er, ”Hade jag fel i allt detta?” Finns det verkligen en Gudomlig Plan? Håller jorden verkligen på att stiga upp till en högre dimension?

Ni är andligt redo och förberedda för det arbete ni kom för att göra, vilket är att leva i den tredje-dimensionella världen, men inte vara av den, genom ett medvetande som förstår att den negativitet som nu rasar runt världen antyder närvaron av högfrekvent Ljus som bryter ned mycket av det som hållit mänskligheten i fångenskap.

Tempel byggda på sand måste rasa ihop och upplösas både inom och utom för att det som är av ny och högre resonans ska kunna ersätta dem. Vanan att tolka världsfrågor som tredje-dimensionella problem som inte har något med uppstigningsprocessen att göra, kvarstår stark. Släpp alla koncept om hur saker borde eller inte borde vara, för det mänskliga sinnet är oförmöget att se den större bilden. Stå i Ljuset från er högsta andliga medvetenhet och bara observera.

Högfrekventa energier flödar till jorden vid denna tid, liksom att de ni automatiskt bär med er i medvetandet tjänar till att bryta isär det som inte är i linje med dem. Det betyder att många traditioner, övertygelser och många så kallade ”rätta” sätt håller på och kommer att fortsätta kollapsa. Falska övertygelser skapas, hålls på plats och upprätthålls bara genom tron på dem, aldrig av Gud. Då allt fler vaknar upp till enhet och högre sanningar, kommer mycket som skapats ur övertygelser om dualitet, separation, och två makter, att helt enkelt blekna bort.

Ni kanske undrar över så många naturkatastrofer, men kom ihåg, jorden är en levande själ som också måste rensa bort fickor av lägre resonans och tät energi. Gaias kropp och vattenvägar har tanklöst förorenats, byggts på, använts för krig, hennes delar uttömts (olja, mineraler etc), använts som soptipp för skräp och kärnavfall, täckts av betong, avskogats, förgiftats, och betraktats som något som kan användas själviskt för ekonomisk vinst, av människor i generationer. Gaia är en levande själ, en Gudomlig Idé i Guds Sinne, och hon har valt att göra anspråk på sig Själv.

En andra och viktig punkt med avseende på naturkatastrofer, är att de för många är en introduktion till föreställningen om enhet. De tjänar ofta till att öppna hjärtan och sinnen på dem som trott sig vara separerade från problem eller behov hos andra. För första gången börjar de lägga märke till, erkänna, och till och med hjälpa till med andras problem eller behov. Det kan mycket väl vara deras första steg till att öppna upp för enhet.

Allt som är förkroppsligat i Gudomligt Medvetande hålls för evigt på plats av Gudomlig Lag, vilken inte kan brytas eller ändras. Om brist, sjukdom, begränsning, eller disharmoni av något slag var förkroppsligat i Gudomligt Medvetande, skulle de automatiskt existera för evigt och hållas på plats av Gudomlig Lag, och aldrig kunna ändras eller helas. Det är därför det är dumt, och faktiskt avgudadyrkan, att be eller göra offer till något tredje-dimensionellt koncept av Gud, i ett försök att få honom att fixa, hela och ändra något som inte ens existerar i verkligheten och bara skänker illusionen mer energi.

Lita på att eftersom det bara finns ETT, är DET grunden, lagen och substansen i allt som existerar. Var skulle något annat än detta DET komma från? Att veta och acceptera detta påbörjar automatiskt ens evolutionära resa mot att det blir ett realiserat medvetandetillstånd, där dessa sanningar sedan börjar uttryckas i det yttre. Förlora aldrig sikte på det faktum att intellektuell kunskap om någon sanning bara är första steget, det måste bli ens medvetande innan det kan manifestera, eftersom medvetande är substansen för form.

Andlig medvetenhet betyder att inte längre döma uppträdande av allmänt accepterade koncept om hur saker måste eller borde vara för att vara rätt. Släpp alla föreställningar om vad som är rätt eller fel, gott eller dåligt, och vet att gott materiellt uppträdande kan vara precis lika illusoriskt som dåligt. Gud är … slutpratat. Tillåt er att acceptera och fullt ut lita på att det verkligen finns en Gud som i oändlighet uttrycker och manifesterar SIG själv som … Övertygelser i motsats till detta är sinnes-formade koncept av verklighet – illusion.

Fråga er själva, ”Skulle eller kunde en allestädes närvarande Gud finna nöje i lidandet och förstörelsen av SIG själv i uttryck som människor, jorden, djur, naturandar, elementaler och de många andra livsformer som människor inte är medvetna om? Om det bara finns ETT Liv, varför tror då majoriteten sig vara separerad från andra livsformer? Hur skulle en själv-upprätthållen, själv-bibehållen Källa forma SIG själv till något destruktivt för SIG själv? Vad tror jag på? Vad och vem är Guden i mitt medvetande?”

Svara på de inre tvivlen som kan komma flytande in i er medvetenhet genom att påminna er själva om att överflöd redan finns, trygghet redan finns, hälsa redan finns, harmoni redan finns, fullbordan redan finns. Det finns inget behov av att kämpa, be, utföra ceremonier och ritualer, tigga eller bönfalla, erbjuda smärta och lidande till Gud i tron att Gud älskar ert lidande, gå i kyrkan, eller avstå från allt mänskligt etc, för att erhålla det som redan finns fullt närvarande i och som er.

Tro, ha tillit och lev sanningen, och det kommer att bli ett medvetandetillstånd som vet och upplever.

Allting jag har sökt, är jag redan.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *